Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2021

1 (2)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/4

 

05.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 96

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

HEL 2021-004046 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto myönsi Kimmo Tiilikaiselle eron varavaltuutetun luottamustoimesta.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 26.3.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kimmo Tiilikainen (kesk.) on 26.3.2021 pyytänyt eroa varavaltuutetun luottamustoimesta. Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Kuntalain 17 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Varavaltuutettujen määrä jää näin ollen vajaaksi.

Vaalilain (714/1998) 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja, jos varavaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana vajaaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 26.3.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.04.2021 § 293

HEL 2021-004046 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto myöntää Kimmo Tiilikaiselle eron varavaltuutetun luottamustoimesta.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566