Helsingfors stad

Protokoll

8/2021

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/16

 

05.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 108

Den av ledamoten Kati Juva väckta motionen om undertecknande av ICAN-kampanjens stadsupprop

HEL 2020-011655 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Henri Kähönen, stadssekreterare, telefon: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuustoaloite 21.10.2020 Juva Kati Helsinki tukee ydinasekieltosopimusta

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Kati Juva och 22 andra ledamöter föreslog i sin motion (21.10.2020) att Helsingfors stad ska underteckna International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)-kampanjens stadsupprop (Cities Appeal), och därmed visa sitt stöd för FN:s konvention om kärnvapenförbud.

ICAN-kampanjens mål är att främja kärnvapennedrustningen och verkställandet av FN:s konvention om kärnvapenförbud. Kampanjen grundades i Australien år 2007 och medborgarorganisationer från ungefär hundra länder är med.

FN:s konvention om kärnvapenförbud trädde i kraft 21.1.2021. Fram till 18.3.2021 hade 54 länder ratificerat den. Finland har inte undertecknat konventionen. Konventionen förbjuder produktion, innehav och användning av kärnvapen.

ICAN-kampanjens stadsupprop har undertecknats av nästan 400 städer från 17 olika länder. Från Norden är det utöver Oslo och flera andra norska städer endast Göteborg som har anslutit sig till uppropet.

Städers internationella verksamhet är i dagens läge avsevärt omfattande, och städerna har ökat sin internationella intressebevakning i staternas riktning. Även Helsingfors har i enlighet med stadsstrategin förstärkt den internationella verksamheten. Verksamheten fokuserar på ärenden som har att göra med städerna eller är en del av stadens verksamhet och på ärenden som staden kan påverka.

I rättspraxisen gällande kommunens verksamhet har man under tidigare år förhållit sig avhållsamt till sådana ställningstaganden till utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik som gjorts i kommunens namn. T.ex. enligt ett beslut som högsta förvaltningsdomstolen fattade år 1983 (HFD 1983 II 28) hörde inte undertecknandet av uppropet om ett kärnvapenfritt Norden till kommunens verksamhetsområde.

Städernas internationella verksamhet har under de senaste årtiondena blivit mer omfattande och mångsidig. I det nuvarande internationella läget, och eftersom uttryckligen städerna skulle vara mål för en eventuell kärnvapenattack, anser stadsstyrelsen att det också kan höra till kommunens verksamhetsområde att underteckna ett sådant upprop, som inte är förknippat med några andra särskilda skyldigheter. Helsingfors stad är redan medlem i nätverket Mayors for Peace. Stadsstyrelsen understöder undertecknandet av ICAN-kampanjens stadsupprop.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Henri Kähönen, stadssekreterare, telefon: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuustoaloite 21.10.2020 Juva Kati Helsinki tukee ydinasekieltosopimusta

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 271

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566