Helsingfors stad

Protokoll

8/2021

1 (5)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/22

 

05.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 114

Den av ledamoten Mauri Venemies väckta motionen om förbättring av trafiksäkerheten i Borgbyggarvägens korsningar i Hertonäs

HEL 2020-011657 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Mauri Venemies och 18 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden snabbt ska börja förbättra trafiksäkerheten i Borgbyggarvägens korsningar genom planering av trafikljusens rytm, körfältsregleringar eller andra effektiva åtgärder.

Stadsstyrelsen konstaterar att ett omfattande gatuarbete kommer att genomföras åren 2023–2025 på Borgbyggarvägen mellan Abraham Wetters väg och metrostationen. Syftet med ändringsarbetena är att trygga möjligheterna att ta sig fram också då trafikvolymen i området förutspås öka. Från säkerhetssynpunkt genomförs trafikregleringarna i enlighet med de bästa planeringslösningar som finns att tillgå.

I samband med ändringsarbetet anläggs det på gatuavsnittet mellan Abraham Wetters väg och metrostationen bland annat busskörfält och enkelriktade cykelvägar med pendlingsstråksstandard. Att cykeltrafiken blir enkelriktad bidrar till att förbättra möjligheterna för bilburna trafikanter att tolka cyklisternas avsikter och färdvägar rätt. Den relativa andelen trafik som svänger söderifrån till höger på Borgbyggarvägen kommer att minska då en ramp från Borgbyggarvägen till Österleden tas i bruk i och med det gatubygge som inleds 2023.

Om högersväng ordnades som en egen skyddad trafikljusfas, skulle det leda till en avsevärd försämring av kapaciteten för biltrafik särskilt i Borgbyggarvägens och Båtsviksgatans korsning. Detta skulle också leda till längre omloppstider för trafikljusen, vilket har upplevts som besvärligt i synnerhet för fotgängare.

Den olyckstyp som lyfts fram i fullmäktigemotionen hör till de olyckstyper som är svårast att minska genom trafikregleringar. En central riskfaktor är parternas begränsade möjligheter att upptäcka varandra eller att tolka de andra parternas beteende rätt. I synnerhet från stora fordon är det ofta mycket svårt att upptäcka en cyklist som närmar sig snett från höger. Möjligheterna för den som kör ett svängande fordon att upptäcka andra trafikanter som närmar sig i samma riktning kan förbättras med fordonstekniska lösningar, exempelvis kamerasystem. Staden utreder möjligheterna att kräva motsvarande förbättringsåtgärder i den trafikmateriel som staden beställer själv eller tillsammans med samarbetsparter, såsom Kommunförbundet Helsingforsregionens trafik (HRT). Det kan också väntas att EU kommer att införa bestämmelser om att det i vissa större fordonsklasser ska bli obligatoriskt med tekniska hjälpmedel för föraren i syfte att minska de säkerhetsproblem som döda vinkeln leder till.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande om motionen. Svaret stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 275

HEL 2020-011657 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 09.02.2021 § 64

HEL 2020-011657 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Yleistä

Laajasalon ja Herttoniemen keskustojen maankäytön tiivistyminen edellyttää mittavia muutoksia Herttoniemen keskustassa. Herttoniemen keskustan liikenteellisesti merkittävin katu on Linnanrakentajantie. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 9.5.2017 Herttoniemen keskustan liikennesuunnitteluperiaatteet, jonka mukaisten liikennejärjestelyjen toteuttaminen on parhaillaan meneillään. Samalla uusitaan kunnallistekniikkaa alueella. Linnanrakentajantielle toteutetaan merkittävä katutyö vuosina 2023-2025 Abraham Wetterintien ja metroaseman välille. Tuolloin katuosuudelle toteutetaan mm. bussikaistat ja baanatasoiset yksisuuntaiset pyörätiejärjestelyt. Lisäksi Itäväylälle tehdään autoliikenteen ramppi Linnanrakentajantieltä Itäkeskuksen suuntaan osana Itäväylää ylittävää uudistettua siltayhteyttä.

Liikenneturvallisuus Linnanrakentajantiellä

Linnanrakentajantiellä Abraham Wetterin tien ja Hiihtäjäntien välillä on sattunut vuosien 2015-2020 välisenä aikana 20 tilastoitua onnettomuutta. Suhteessa liikennemääriin tilastoitu onnettomuusmäärä on tavanomista tasoa korkeampi Laivalahdenkadun liittymässä ja Itäväylän ylittävän sillan liikennepaikassa. Vertailtaessa aiempiin vastaavan pituisiin ajanjaksoihin tilanne ei ole onnettomuuksien osalta muuttunut merkittävästi. Pyöräliikenteen edustavuus onnettomuustilastoissa on huomattavan korkea. Lähes puolessa (9 kpl) tarkastelujakson onnettomuuksista vähintään yksi osallinen on ollut pyöräilijä. Näistä onnettomuuksista lähes kaikissa yhtenä osallisena on ollut kääntyvä auto tontti- tai katuliittymässä. Linnanrakentajantie on tärkeä pääkatu, jolla on huomattavan paljon liikennettä, erityisesti kyseisellä osuudella. Katuosuuden liikennemäärien ennakoidaan kasvavan kaikkien kulkumuotojen osalta johtuen kadun lähialueiden maankäytön tehostumisen myötä. Linnanrakentajantielle ja siihen liittyville lähikaduille on suunniteltu mittavia muutostöitä, joiden tarkoituksena on turvata liikkumisen mahdollisuuksia myös tilanteessa, jossa liikennemäärien ennakoidaan kasvavan. Turvallisuuden kannalta liikennejärjestelyt toteutetaan parhaiden käytettävissä olevien suunnitteluratkaisuiden mukaisiksi. Katujen rakentamistyöt ovat jo alkaneet ja tulevat ajoittumaan useille lähivuosille.

Valtuustoaloitteessa esille nostettu onnettomuustyyppi on yksi haastavimpia onnettomuustyyppejä vähentää liikennejärjestelyiden avulla. Keskeinen riskitekijä on osallisten rajalliset mahdollisuudet havaita toisiaan tai tulkita toisten osallisten toimintaa oikein. Erityisesti isoista ajoneuvoista on usein varsin haastavaa havaita takaviistosta oikealta lähestyvää pyöräilijää. Ison ajoneuvon kuljettaja joutuu kääntyessään keskittämään tarkkaavaisuuttaan muun muassa omaan kulkusuuntaansa. Toisaalta myös lähestyvän pyöräilijän voi olla vaikeaa tulkita, että onko hän tullut havaituksi.

Kääntyvän ajoneuvon kuljettajan mahdollisuutta havaita samaan suuntaan lähestyviä muita liikenteen osallisia voidaan parantaa ajoneuvoteknisillä järjestelmillä. Erityisen onnistunut esimerkki on uudet Artic-raitiovaunut, joissa kuljettajan näkemän katvealueita  on poistettu erittäin kattavalla kamerajärjestelmällä. Kaupungin tulee selvittää mahdollisuuksia edellyttää vastaavia parannustoimenpiteitä tilaamansa tai yhteistyötahojen, kuten HSL, kanssa tilattavan liikennekaluston osalta. On myös odotettavissa, että EU:ssa nousee ehdolle direktiiviesitys, jossa joihinkin suurimpiin ajoneuvoluokkiin säädettäisiin pakollisiksi kuljettajan apuvälineeksi näkemäkatveiden muodostamia turvallisuusongelmia vähentävää tekniikkaa.

Oikealle kääntymisen järjestäminen omaa suojattua liikennevalovaihetta noudattavaksi vaiheeksi johtaisi erityisesti Linnanrakentajantien ja Laivalahdenkadun liittymässä autoliikenteen välityskyvyn merkittävään heikkenemiseen. Tällainen järjestely johtaisi myös pidentyneisiin liikennevalojen kiertoaikoihin, mikä on koettu erityisesti jalankulkijoille haitaksi. Oikealle Linnanrakentajantieltä etelästä kääntyvän liikenteen suhteellinen osuus tulee vähentymään, kun Linnanrakentajantien 2023 alkava kadunrakennuksen myötä tehtävä ramppi Itäväylälle saadaan käyttöön.

Pyöräliikenteen muuttuminen yksisuuntaisesti parantaa osaltaan autoliikenteen osallisten mahdollisuuksia tulkita pyöräilijän aikeita ja kulkureittejä oikein. Pyöräliikenteen suunnitteluohjeita laadittaessa on hyödynnetty edistyneimmissä pyöräilymaissa tehtyä tutkimustietoa järjestelyiden turvallisuudesta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566