Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2021

1 (5)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/22

 

05.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 114

Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite liikenneturvallisuuden parantamisesta Linnanrakentajantien risteyksissä Herttoniemessä

HEL 2020-011657 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mauri Venemies ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki ryhtyy pikaisesti parantamaan Linnanrakentajantien risteysten liikenneturvallisuutta liikennevaloja rytmittämällä, kaistajärjestelyillä tai muilla tehokkailla toimenpiteillä.

Kaupunginhallitus toteaa, että Linnanrakentajantielle toteutetaan merkittävä katutyö vuosina 2023-2025 Abraham Wetterintien ja metroaseman välille. Muutostöiden tarkoituksena on turvata liikkumisen mahdollisuuksia myös tilanteessa, jossa alueen liikennemäärien ennakoidaan kasvavan. Turvallisuuden kannalta liikennejärjestelyt toteutetaan parhaiden käytettävissä olevien suunnitteluratkaisuiden mukaisiksi.

Muutostöiden yhteydessä Abraham Wetterintien ja metroaseman väliselle katuosuudelle toteutetaan muun muassa bussikaistat ja baanatasoiset yksisuuntaiset pyörätiejärjestelyt. Pyöräliikenteen muuttuminen yksisuuntaiseksi parantaa osaltaan autoliikenteen osallisten mahdollisuuksia tulkita pyöräilijän aikeita ja kulkureittejä oikein. Oikealle Linnanrakentajantieltä etelästä kääntyvän liikenteen suhteellinen osuus tulee vähentymään, kun Linnanrakentajantien vuonna 2023 alkavan kadunrakennuksen myötä tehtävä ramppi Itäväylälle saadaan käyttöön.

Oikealle kääntymisen järjestäminen omaa suojattua liikennevalovaihetta noudattavaksi vaiheeksi johtaisi erityisesti Linnanrakentajantien ja Laivalahdenkadun liittymässä autoliikenteen välityskyvyn merkittävään heikkenemiseen. Tällainen järjestely johtaisi myös pidentyneisiin liikennevalojen kiertoaikoihin, mikä on koettu haitaksi erityisesti jalankulkijoille.

Valtuustoaloitteessa esille nostettu onnettomuustyyppi on yksi haastavimpia onnettomuustyyppejä vähentää liikennejärjestelyiden avulla. Keskeinen riskitekijä on osallisten rajalliset mahdollisuudet havaita toisiaan tai tulkita toisten osallisten toimintaa oikein. Erityisesti isoista ajoneuvoista on usein varsin haastavaa havaita takaviistosta oikealta lähestyvää pyöräilijää. Kääntyvän ajoneuvon kuljettajan mahdollisuutta havaita samaan suuntaan lähestyviä muita liikenteen osallisia voidaan parantaa ajoneuvoteknisin ratkaisuin esimerkiksi kamerajärjestelmillä. Kaupunki selvittää mahdollisuuksia edellyttää vastaavia parannustoimenpiteitä tilaamansa tai yhteistyötahojen, kuten Helsingin seudun liikenne- kuntayhtymän (HSL), kanssa tilattavan liikennekaluston osalta. On myös odotettavissa, että EU:n sääntelyn keinoin joihinkin suurimpiin ajoneuvoluokkiin säädettäisiin pakolliseksi kuljettajan apuvälineeksi näkemäkatveiden muodostamia turvallisuusongelmia vähentävää tekniikkaa.

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 275

HEL 2020-011657 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 09.02.2021 § 64

HEL 2020-011657 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Yleistä

Laajasalon ja Herttoniemen keskustojen maankäytön tiivistyminen edellyttää mittavia muutoksia Herttoniemen keskustassa. Herttoniemen keskustan liikenteellisesti merkittävin katu on Linnanrakentajantie. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 9.5.2017 Herttoniemen keskustan liikennesuunnitteluperiaatteet, jonka mukaisten liikennejärjestelyjen toteuttaminen on parhaillaan meneillään. Samalla uusitaan kunnallistekniikkaa alueella. Linnanrakentajantielle toteutetaan merkittävä katutyö vuosina 2023-2025 Abraham Wetterintien ja metroaseman välille. Tuolloin katuosuudelle toteutetaan mm. bussikaistat ja baanatasoiset yksisuuntaiset pyörätiejärjestelyt. Lisäksi Itäväylälle tehdään autoliikenteen ramppi Linnanrakentajantieltä Itäkeskuksen suuntaan osana Itäväylää ylittävää uudistettua siltayhteyttä.

Liikenneturvallisuus Linnanrakentajantiellä

Linnanrakentajantiellä Abraham Wetterin tien ja Hiihtäjäntien välillä on sattunut vuosien 2015-2020 välisenä aikana 20 tilastoitua onnettomuutta. Suhteessa liikennemääriin tilastoitu onnettomuusmäärä on tavanomista tasoa korkeampi Laivalahdenkadun liittymässä ja Itäväylän ylittävän sillan liikennepaikassa. Vertailtaessa aiempiin vastaavan pituisiin ajanjaksoihin tilanne ei ole onnettomuuksien osalta muuttunut merkittävästi. Pyöräliikenteen edustavuus onnettomuustilastoissa on huomattavan korkea. Lähes puolessa (9 kpl) tarkastelujakson onnettomuuksista vähintään yksi osallinen on ollut pyöräilijä. Näistä onnettomuuksista lähes kaikissa yhtenä osallisena on ollut kääntyvä auto tontti- tai katuliittymässä. Linnanrakentajantie on tärkeä pääkatu, jolla on huomattavan paljon liikennettä, erityisesti kyseisellä osuudella. Katuosuuden liikennemäärien ennakoidaan kasvavan kaikkien kulkumuotojen osalta johtuen kadun lähialueiden maankäytön tehostumisen myötä. Linnanrakentajantielle ja siihen liittyville lähikaduille on suunniteltu mittavia muutostöitä, joiden tarkoituksena on turvata liikkumisen mahdollisuuksia myös tilanteessa, jossa liikennemäärien ennakoidaan kasvavan. Turvallisuuden kannalta liikennejärjestelyt toteutetaan parhaiden käytettävissä olevien suunnitteluratkaisuiden mukaisiksi. Katujen rakentamistyöt ovat jo alkaneet ja tulevat ajoittumaan useille lähivuosille.

Valtuustoaloitteessa esille nostettu onnettomuustyyppi on yksi haastavimpia onnettomuustyyppejä vähentää liikennejärjestelyiden avulla. Keskeinen riskitekijä on osallisten rajalliset mahdollisuudet havaita toisiaan tai tulkita toisten osallisten toimintaa oikein. Erityisesti isoista ajoneuvoista on usein varsin haastavaa havaita takaviistosta oikealta lähestyvää pyöräilijää. Ison ajoneuvon kuljettaja joutuu kääntyessään keskittämään tarkkaavaisuuttaan muun muassa omaan kulkusuuntaansa. Toisaalta myös lähestyvän pyöräilijän voi olla vaikeaa tulkita, että onko hän tullut havaituksi.

Kääntyvän ajoneuvon kuljettajan mahdollisuutta havaita samaan suuntaan lähestyviä muita liikenteen osallisia voidaan parantaa ajoneuvoteknisillä järjestelmillä. Erityisen onnistunut esimerkki on uudet Artic-raitiovaunut, joissa kuljettajan näkemän katvealueita  on poistettu erittäin kattavalla kamerajärjestelmällä. Kaupungin tulee selvittää mahdollisuuksia edellyttää vastaavia parannustoimenpiteitä tilaamansa tai yhteistyötahojen, kuten HSL, kanssa tilattavan liikennekaluston osalta. On myös odotettavissa, että EU:ssa nousee ehdolle direktiiviesitys, jossa joihinkin suurimpiin ajoneuvoluokkiin säädettäisiin pakollisiksi kuljettajan apuvälineeksi näkemäkatveiden muodostamia turvallisuusongelmia vähentävää tekniikkaa.

Oikealle kääntymisen järjestäminen omaa suojattua liikennevalovaihetta noudattavaksi vaiheeksi johtaisi erityisesti Linnanrakentajantien ja Laivalahdenkadun liittymässä autoliikenteen välityskyvyn merkittävään heikkenemiseen. Tällainen järjestely johtaisi myös pidentyneisiin liikennevalojen kiertoaikoihin, mikä on koettu erityisesti jalankulkijoille haitaksi. Oikealle Linnanrakentajantieltä etelästä kääntyvän liikenteen suhteellinen osuus tulee vähentymään, kun Linnanrakentajantien 2023 alkava kadunrakennuksen myötä tehtävä ramppi Itäväylälle saadaan käyttöön.

Pyöräliikenteen muuttuminen yksisuuntaisesti parantaa osaltaan autoliikenteen osallisten mahdollisuuksia tulkita pyöräilijän aikeita ja kulkureittejä oikein. Pyöräliikenteen suunnitteluohjeita laadittaessa on hyödynnetty edistyneimmissä pyöräilymaissa tehtyä tutkimustietoa järjestelyiden turvallisuudesta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566