Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2021

1 (11)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/11

 

05.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 103

Pasilan Radiokatu 15 ja 20 asemakaavan muuttaminen (nro 12617)

HEL 2016-011771 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17. kaupunginosan (Pasila, Länsi-Pasila) korttelin 17051 tontin 3 ja korttelin 17053 tontin 10 sekä katualueiden asemakaavan muutoksen 31.3.2020 päivätyn ja 22.9.2020 muutetun piirustuksen nro 12617 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutoksen nro 12617 kartta, päivätty 31.3.2020, muutettu 22.9.2020

2

Asemakaavan muutoksen nro 12617 selostus, päivätty 31.3.2020, muutettu 22.9.2020, päivitetty Kylk:n 22.9.2020 päätöksen mukaiseksi

3

Vuorovaikutusraportti 31.3.2020, täydennetty 22.9.2020 ja asukastilaisuuden (Ilmalan studiot, 5.2.2018) muistio

4

Osa päätöshistoriaa

5

Havainnekuva, 22.9.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helen Oy

Esitysteksti

Helen Sähköverkko Oy

Esitysteksti

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Kaavamuutoksen hakijat

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Puolustusvoimat

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Ilmalan länsiosassa sijaitsevia Radiokatu 15:n ja 20:n toimitilatontteja. Kaavaratkaisu mahdollistaa tonttien muuttamisen asuinkerrostalojen tonteiksi sekä päiväkodin sijoittumisen alueelle. Kaavaratkaisu on tehty, koska alueen asuntotarjontaa aivan Keskuspuiston reunalla halutaan lisätä, tonttien nykyiset toimitilat eivät enää vastaa tämän päivän tarvetta ja toimistorakennukset ovat osin tyhjillään. Kaavamuutos on osa laajempaa prosessia, jossa toimitilat keskittyvät Ilmalan aseman välittömään läheisyyteen, ja asuntorakentaminen puolestaan alueen länsipuolelle lähemmäs Keskuspuistoa.

Tavoitteena on lisätä hyvin saavutettavan, toimitilavaltaisen Ilmalan alueen asuntotarjontaa ja palveluita Keskuspuiston läheisyydessä sekä parantaa kävely-yhteyttä Ilmalan aseman ja Keskuspuiston välillä. Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan se, miten Radiokadun vartta saadaan kehitettyä kaupunkimaiseksi ja viihtyisäksi, alueen asukkaita palvelevaksi ympäristöksi. Alueelle on suunniteltu kaksi uutta asuinkerrostalojen korttelialuetta kivijalkaliiketiloineen Radiokadun molemmin puolin sekä palvelutilaa päiväkodille toisen korttelialueen yhteyteen.

Uutta asuntokerrosalaa on noin 39 200 k-m2, liiketilaa noin 620 k-m2 ja palvelutilaa noin 1 230 k-m2. Tonttien keskimääräinen tehokkuusluku on e=2,4. Asukasmäärän lisäys on noin 980 asukasta. Toimitilakerrosalaa poistuu 24 400 k-m2.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että alueen asukasmäärä ja palvelutarjonta kasvavat, olemassa olevan toimitilan määrä vähenee ja itä-länsisuuntainen kävely-yhteys Keskuspuistoon paranee. Uusi rakentaminen on tehokkaampaa ja rakennukset ovat pääsääntöisesti korkeampia kuin mitä voimassa olevat asemakaavat mahdollistavat.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että asuntotuotantoa edistetään tarjoten asukkaille samalla parempia lähipalveluita ja hyödyntäen olemassa olevaa joukkoliikennetarjontaa. Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on merkitty kantakaupungiksi merkinnällä C2, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena alueena. Maanalaisessa yleiskaavassa nro 11830 alue on kantakaupungin pintakallioaluetta ja alueelle on lisäksi osoitettu maanalaisia tiloja. Nyt laadittu kaavaratkaisu on em. yleiskaavojen mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on vuonna 1991 valmistunut Yleisradion kolmekerroksinen toimitilarakennus, nk. RTI-talo (Radiokatu 15) ja vuonna 1985 valmistunut SVUL:n 8-kerroksinen toimistotalo sekä kaksikerroksinen myymälärakennus (Radiokatu 20). RTI-talo on läntisin osa laajempaa Yleisradion aluetta. Toteutettujen toimitilarakennusten kerrosala on yhteensä noin 19 100 k-m2, josta on ollut muutaman vuoden tyhjillään noin 12 000 k-m2. Radiokatu 20:n tontin länsipuolella on Keskuspuisto ja eteläpuolella Länsi-Pasilan asuinalue. Radiokadun varteen, suunnittelualueen kaakkois- ja pohjoispuolelle on rakennettu viime vuosikymmeninä 5–7 kerroksisia asuinkerrostaloja.

Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa vuosilta 1983 ja 2006. Voimassa olevissa asemakaavoissa kaava-alueet on merkitty toimistorakennusten ja toimitilarakennusten korttelialueiksi, joilla on rakennusoikeutta 12 000 k-m2 ja 12 400 k-m2.

Tontti 17053/10 eli RTI-talo on yksityisomistuksessa. Muut alueet ovat Helsingin kaupungin omistuksessa. Tontti 17051/1 on vuokrattu. Kaavaratkaisu on tehty kiinteistön ja rakennuksen omistajien hakemusten johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. Kaava-alueen katualueiden rakennustoimenpiteiden kustannukset kohdistuvat raideliikennehankkeelle. Kunnallistekniikan uudelleen järjestelyjen kustannukset kohdistuvat rakennushankkeille. Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Uusi kaavoitettava kerrosala sijaitsee sekä kaupungin että yksityisen maanomistajan maalla. Alueiden rakennusoikeuden arvo nousee selkeästi nykytilanteeseen verrattuna. Kaupunki saa yksityisessä omistuksessa olevan tontin osalta maankäyttökorvauksia ja vuokratontin osalta vuokratuloja. Kaavaa voidaan pitää kaupungille kannattavana.

Kiinteistö Oy Pasilan RTI-talon tonttiin 17053/10 on kohdistunut maankäyttösopimusmenettely ja kaupunginhallitus on osaltaan hyväksynyt maankäyttösopimuksen 22.3.2021. Sopimus on allekirjoitettu.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 15.4.-14.5.2020, mistä ilmoitettiin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 2 muistutusta.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat liian massiiviseen ja korkeaan rakentamiseen, kasvillisuuden puutteeseen katuympäristössä sekä liiketilojen vähyyteen. Lisäksi muistutettiin Radiokatu 20:n vuokramiehen ja Länsi-Pasilan Autopaikoitus Oy:n välisen pysäköintisopimuksen huomioimisesta kaavamääräyksissä.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY), kaupunginmuseo ja Puolustusvoimat. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat maanalaisten tunneleiden merkitsemiseen ja rakennusten korkeuteen.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin. 

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu tehdyt muutokset -liitteeseen.

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutoksen nro 12617 kartta, päivätty 31.3.2020, muutettu 22.9.2020

2

Asemakaavan muutoksen nro 12617 selostus, päivätty 31.3.2020, muutettu 22.9.2020, päivitetty Kylk:n 22.9.2020 päätöksen mukaiseksi

3

Vuorovaikutusraportti 31.3.2020, täydennetty 22.9.2020 ja asukastilaisuuden (Ilmalan studiot, 5.2.2018) muistio

4

Osa päätöshistoriaa

5

Havainnekuva, 22.9.2020

Oheismateriaali

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Muistutukset

4

Tehdyt muutokset

5

Kiinteistö Oy Pasilan RTI-talo, asemakaavan muutoshakemus, Radiokatu 15

6

Kiinteistö Oy Helsingin Radiokatu 20, asemakaavan muutoshakemus, Radiokatu 20

7

Kiinteistö Oy Pasilan RTI-talo.Maankäyttösopimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helen Oy

Esitysteksti

Helen Sähköverkko Oy

Esitysteksti

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Kaavamuutoksen hakijat

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Puolustusvoimat

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Kaupunginmuseo

Asemakaavoitus

Asemakaavoitus/Koski

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 265

HEL 2016-011771 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 17. kaupunginosan (Pasila, Länsi-Pasila) korttelin 17051 tontin 3 ja korttelin 17053 tontin 10 sekä katualueiden asemakaavan muutoksen 31.3.2020 päivätyn ja 22.9.2020 muutetun piirustuksen nro 12617 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 22.09.2020 § 548

HEL 2016-011771 T 10 03 03

Hankenumero 4886_5

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        31.3.2020 päivätyn ja 22.9.2020 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12617 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan (Pasila, Länsi-Pasila) korttelin 17051 tonttia 3 ja korttelin 17053 tonttia 10 sekä katualueita.

Lisäksi lautakunta päätti

        ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

        ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Käsittely

22.09.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Outi Ruski. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

31.03.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Outi Ruski, arkkitehti (asemakaavoitus), puhelin: 310 15207

outi.ruski(a)hel.fi

Aleksi Räisänen, liikenneinsinööri (liikenne- ja katusuunnittelu), puhelin: 310 37229

aleksi.raisanen(a)hel.fi

Inka Lappalainen, maisema-arkkitehti (kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu), puhelin: 310 21344

inka.lappalainen(a)hel.fi

Sakari Mentu, arkkitehti (rakennussuojelu), puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

Raila Hoivanen, diplomi-insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi

Pirjo-Liina Koivusaari, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 38800

pirjo-liina.koivusaari(a)hel.fi

 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 6.5.2020

HEL 2016-011771 T 10 03 03

 

Asemakaavoituspalvelut Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Pasilan Radiokatu 15 ja 20 koskevan asemakaavan muutoksen 31.3.2020 päivätystä ehdotuksesta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Asemakaavan muutosluonnos koskee Pasilassa Radiokadun varren toimitilatonttia 17053/10 ja toimistotonttia 17051/3 sekä katualueita. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mukana olleet Studioaukio ja Hannanportin pysäköintilaitos on rajattu pois kaavaehdotuksesta, minkä johdosta kaavan nimestä on jätetty pois ”sekä Studioaukio”.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää Keskuspuiston vieressä sijaitsevaa toimitilavaltaista Ilmalan aluetta monipuolisemmaksi, raitiotielinjoihin tukeutuvaksi työn ja asumisen alueeksi lisäämällä alueen asuntotarjontaa ja palveluita. Samalla kun Ilmalan aseman välittömässä läheisyydessä rakennetaan uusia toimitiloja, kehitetään Keskuspuiston tuntumassa asumiseen hyvin soveltuvia alueita asumiselle. Keskuspuiston ja Ilmalan aseman saavutettavuutta parannetaan kehittämällä suunnittelualueen läpi kulkevia viheryhteyksiä. Radiokadun varresta tavoitellaan kaupunkimaisesti rajattua ja viihtyisää ympäristöä, jolle aukeaa ensimmäisessä kerroksessa palvelu- ja liiketilaa ja jonka läpi järjestetään poikittaisyhteyksiä. Asuinkortteleiden mitoituksen lähtökohtana on olevaan ympäristöön sopeutuva toteuttamiskelpoinen kokonaisratkaisu. Lisääntyvän asukasmäärän seurauksena alueelle tarvitaan uusi päiväkoti, joka asemakaavassa mahdollistetaan toteutettavaksi kivijalkapäiväkotina. Kortteleiden autopaikat toteutetaan keskitettynä pihakansien alle.

Suunnittelualueella osoitteessa Radiokatu 15 sijaitsee Yleisradion ammattiopistoksi ja kirjastoksi suunniteltu RTI-talo. Rakennuksen pääpiirustukset on vuonna 1991 laadittu Oy Yleisradio Ab:n taloteknisellä osastolla, allekirjoittajana arkkitehti Poju Leppänen. Osin kolmi-, osin kaksikerroksisen rakennuksen julkisivut ovat valkobetonia ja harmaata julkisivulevyä. Monimuotoisen rakennuksen julkisivuissa kiertää ikkunoiden muodostamat nauhat. Osoitteessa Radiokatu 20 sijaitsee SVUL:n toimistorakennus, joka on Arkkitehtitoimisto Järvinen–Valjakan suunnittelema ja valmistunut 1984.

 Suunnittelualueena olevat tontit on nyt esillä olevassa asemakaavaehdotuksessa merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK. Rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurin sallittu kerrosluku vaihtelee korttelin 17051 eteläosan kahdesta korttelin pohjoiskulman kolmeentoista. Myös korttelissa 17053 on kaksitoistakerroksisen rakennuksen rakennusala korttelin itäreunassa, mutta muutoin suurin sallittu kerrosluku vaihtelee kuudesta kahdeksaan. Länsi-Pasilan 1980-luvulla rakennetuissa asuinkerrostaloissa kerroslukumäärä on pääsääntöisesti viisi. Viime vuosina esimerkiksi Radiokadun varrelle rakennetuissa uusissa taloissa kerroslukumäärää on jo jonkin verran lähdetty lisäämään. Kaupunginmuseo esittää kuitenkin, ettei suunnittelualueelle sijoitettaisi ainakaan esitettyjä yli kymmenkerroksisia rakennuksia, vaan pitäydyttäisiin Länsi-Pasilan asuinkortteleille ominaisessa maltillisen korkuisessa, mittakaavaltaan inhimillisemmässä rakentamisessa. Korttelissa 17051 rakennusten julkisivumateriaalin tulee olla paikalla muurattu tiili. Julkisivuvärien tulee olla maanläheisiä ja lämpimän sävyisiä. Parvekkeet toteutetaan korkeatasoisena osana rakennuksen kokonaisarkkitehtuuria käyttäen keveitä ratkaisuja, kuten lasia, pinnakaiteita ja viisteitä. Korttelissa 17053 julkisivun materiaalin tulee kadun puolella olla paikalla muurattu tiili, sisäpihan puolella paikalla muurattu tiili tai muuratun pinnan päälle tehty rappaus tai slammaus. Tiilipintoja elävöitetään pintastruktuurin vaihtelulla. Julkisivuvärien tulee kadun puolella olla maanläheisiä ja lämpimän sävyisiä. Sisäpihan puolella värityksen tulee olla vaaleansävyinen. Korttelin 17051 Keskuspuiston puoleiselle osalle rakennusalojen väliin on osoitettu istutettava alueen osa, samoin korttelin 17053 pohjoisosaan, jossa alue on osittain puin ja pensain istutettavaa alueen osaa. Asemakaavaehdotuksessa on myös runsaasti muita rakennusoikeutta ja tilojen käyttöä, kaupunkikuvaa ja rakentamista sekä pihaa ja ulkoalueita koskevia määräyksiä, joilla pyritään varmistamaan mahdollisimman laadukasta ja katutasossa virikkeellistä ympäristöä.

Kaupunginmuseo on jo alueen aiemmissa suunnitelmavaiheissa nostanut esiin Radiokatu 20 olemassa olevan rakennuskannan. SVUL:n toimistorakennus on Arkkitehtitoimisto Järvinen–Valjakan suunnittelema ja valmistunut 1984. Simo Järvinen ja Eero Valjakka ovat tehneet merkittävän uran erityisesti asuntosuunnittelijoina, ja esimerkiksi Olarin asuntoalueen kaavoitus ja suunnittelu 1968–73 on yksi heidän tunnetuimpia töitään. He saivat rakennustaiteen ja yhdyskuntasuunnittelun valtionpalkinnon vuonna 1975. Kaupunginmuseo on pitänyt valitettavana, että asemakaavan muutos mahdollistaa merkittävien arkkitehtien suunnitteleman kohteen purkamisen. Museo on esittänyt, että SVUL:n toimistorakennuksesta tulee tehdä museon ohjauksessa suppea rakennushistoriallinen selvitys ja dokumentointi ennen purkua. Esillä olevassa asemakaavaehdotuksessa on nyt tonttia 17051/3 koskien määräys, jonka mukaan tontilla sijaitsevasta SVUL:n toimistorakennuksesta tulee laatia kaupunginmuseon ohjauksessa suppea rakennushistoriallinen selvitys ja dokumentointi ennen rakennuksen purkua. Kaupunginmuseon esitys on tältä osin siten otettu huomioon.

Kaupunginmuseolla ei ole Radiokatu 15 ja 20 asemakaavan muutoksen ehdotukseen muuta huomautettavaa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 10.6.2019

Lisätiedot

Anne Salminen, tutkija, puhelin: 310 36501

anne.salminen(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 10.02.2020 § 8

HEL 2016-011771 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12617 pohjakartan kaupunginosassa 17 Pasila. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12617
Kaupunginosa: 17 Pasila
Kartoituksen työnumero: 36/2019
Pohjakartta valmistunut: 9.9.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566