Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2021

1 (4)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/7

 

05.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 99

Määrärahojen siirtäminen kaupungin palkkakehityssuunnitelman toteuttamiseksi vuoden 2021 talousarviossa

HEL 2021-004468 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti siirtää vuoden 2021 talousarvion määrärahoja seuraavasti: Talousarviokohdalta 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, yhteensä 4 402 000 euroa palkkakehityssuunnitelman toteuttamiseksi talousarviokohdille

2 10 01, Kasvatus ja koulutus

980 000 euroa

3 10 01, Kaupunkirakenne

9 000 euroa

3 10 05, Pelastuslaitos

562 000 euroa

4 10 01, Kulttuuri ja vapaa-aika

106 000 euroa

5 10 01, Sosiaali- ja terveyspalvelut

2 745 000 euroa

 

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Leena Sandgren, palkitsemisen päällikkö, puhelin: 310 20595

leena.sandgren(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite1 Palkkakehityssuunnitelma 2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin palkkakehityssuunnitelman toteuttamista jatketaan vuonna 2021. Vuoden 2021 palkkakehityssuunnitelma on laadittu toimialojen, virastojen ja liikelaitosten johdon ja henkilöstöammattilaisten sekä kaupunginkanslian yhteistyönä. Lisäksi valmistelutyössä kuultiin laajasti eri tahoja, kuten henkilöstöjärjestöjen edustajia, sekä käytiin keskustelua kaupungin johtoryhmän jäsenten kanssa yhteisten prioriteettien löytämiseksi.

Palkkakehityssuunnitelma on Helsingin kaupunginhallituksen päättämä pidemmän aikavälin suunnitelma, jonka tarkoituksena on lisätä kaupungin houkuttelevuutta työnantajana sekä suunnitelmallisesti nostaa palkkausta erityisesti niissä ammattiryhmissä, joissa kaupungilla on osaavan henkilöstön saatavuuteen liittyviä palkkakilpailukykyhaasteita. Palkkakehityssuunnitelmalla on vuodesta 2019 alkaen vastattu järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti tähän haasteeseen.

Palkkakehityssuunnitelma kytkeytyy kaupungin vuosittaiseen talousarvioprosessiin. Palkkakehityssuunnitelman määrärahasta päättää vuosittain kaupunginvaltuusto.

Vuonna 2021 palkkakehityssuunnitelman kautta on haluttu huomioida erityisesti hoitohenkilöstöä, jonka saatavuutta pandemiavuosi on vaikeuttanut entisestään. Toinen suuri huomioitava henkilöstöryhmä ovat varhaiskasvatuksen lastenhoitajat. Lisäksi korotuksia on kohdennettu tietyille lääkäritehtäville sosiaali- ja terveystoimialalla ja työterveysliikelaitoksessa, pelastuslaitoksen palomiehille, tietyille kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikunnanohjaus- ja nuoriso-ohjaajien tehtäville sekä kaupunkiympäristön toimialan lupa-arkkitehdeille. Vuoden 2021 palkkakehityssuunnitelman mukaiset palkankorotukset 1.5.2021 lukien on kohdennettu noin 6140 tehtävälle toimialoilla ja liikelaitoksissa. Yksityiskohtainen lista tehtävänimikkeistä on liitteessä 1. 

Vuoden 2021 palkkakehityssuunnitelman mukaiset palkankorotukset tulevat voimaan kesken vuotta, joten talousarvioon varatusta määrärahasta jää käytettäväksi kertaluontoiseen palkitsemiseen 1 400 000 euroa vuoden 2021 aikana. Tämä kertaluontoinen määräraha kohdennetaan terveysasemilla sekä neuvoloissa ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa työskenteleville lääkäreille. Tavoitteena on sitouttaa lääkäreitä Helsingin kaupungille jatkuvasti haastavassa rekrytointitilanteessa.

Palkkakehityssuunnitelman toteuttamiseen on varattu 4 500 000 euroa vuoden 2021 talousarviossa. Määrärahat siirretään kaupunginhallituksen käyttövaroista toimialoille suunnitelman mukaisia korotuksia varten.

Määrärahaa tulisi siirtää talousarviokohdalta 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat yhteensä 4 402 000 euroa talousarviokohdille 2 10 01, Kasvatus ja koulutus 980 000 euroa, 3 10 01, Kaupunkirakenne 9 000 euroa, 3 10 05, Pelastuslaitos 562 000 euroa, 4 10 01, Kulttuuri ja vapaa-aika 106 000 euroa, 5 10 01, Sosiaali- ja terveyspalvelut 2 745 000 euroa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Leena Sandgren, palkitsemisen päällikkö, puhelin: 310 20595

leena.sandgren(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite1 Palkkakehityssuunnitelma 2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Pelastuslaitos

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Sosiaali- ja terveystoimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.04.2021 § 295

HEL 2021-004468 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää siirtää vuoden 2021 talousarvion määrärahoja seuraavasti: Talousarviokohdalta 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, yhteensä 4 402 000 euroa palkkakehityssuunnitelman toteuttamiseksi talousarviokohdille

2 10 01, Kasvatus ja koulutus

980 000 euroa

3 10 01, Kaupunkirakenne

9 000 euroa

3 10 05, Pelastuslaitos

562 000 euroa

4 10 01, Kulttuuri ja vapaa-aika

106 000 euroa

5 10 01, Sosiaali- ja terveyspalvelut

2 745 000 euroa

 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Leena Sandgren, palkitsemisen päällikkö, puhelin: 310 20595

leena.sandgren(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566