Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2021

1 (3)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/5

 

05.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 97

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

HEL 2021-004577 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

        myönsi Paavo Väyryselle eron kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta

        totesi, että kuntalain (410/2015) 17 §:n 2 momentin mukaisesti kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi kaupunginvaltuutetuksi tulee Mauri Venemies valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi

        totesi, että keskusvaalilautakunta nimeää Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmälle toisen (2.) varavaltuutetun valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 31.3.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Paavo Väyrynen (TH) on 31.3.2021 pyytänyt eroa kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi valtuutetuksi tulee sijaantulojärjestyksen mukaisesti Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Mauri Venemies.

Vaalilain 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja, jos varavaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana vajaaksi. Kaupunginvaltuuston myönnettyä Paavo Väyryselle eron kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmälle toisen (2.) varavaltuutetun.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 31.3.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos

Keskusvaalilautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.04.2021 § 294

HEL 2021-004577 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Paavo Väyryselle eron kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta

        toteaa, että kuntalain (410/2015) 17 §:n 2 momentin mukaisesti kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi kaupunginvaltuutetuksi tulee Mauri Venemies valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi

        toteaa, että keskusvaalilautakunta nimeää Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmälle toisen (2.) varavaltuutetun valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566