Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2021

1 (2)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/3

 

21.04.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 84

Muutos kaupunginvaltuuston kokousaikoihin 2021

HEL 2020-006980 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto muutti kokousaikojaan seuraavasti:

        valtuusto kokoontuu 2.8.2021 klo 18 sekä

        11.8.2021 klo 18.

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä (256/2021) annetun lain mukaan vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on vaalilaista poiketen 13.6.2021.

Lain mukaan vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa poiketen kuntalain (410/2015) 15 §:n 1 momentissa säädetystä 1 päivänä elokuuta 2021. Vuoden 2017 kuntavaaleissa valittujen valtuustojen toimikausi jatkuu heinäkuun 2021 loppuun.

Kaupunginvaltuuston on näin ollen perusteltua kokoontua heti toimikauden alussa eli maanantaina 2.8.2021 uusien luottamushenkilöiden valitsemiseksi. Lisäksi on syytä pitää kokous myös keskiviikkona 11.8.2021.

Kuntalain (410/2015) 94 §:n 1 momentin mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Saman pykälän 2 momentin mukaan valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 31.03.2021 § 66

Kaupunginvaltuusto 23.09.2020 § 220

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566