Helsingfors stad

Protokoll

7/2021

1 (2)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/3

 

21.04.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 84

Ändring i stadsfullmäktiges sammanträdestider 2021

HEL 2020-006980 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige ändrade sina sammanträdestider enligt följande:

        fullmäktige sammanträder 2.8.2021 kl. 18 och

        11.8.2021 kl. 18.

Föredragande

Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar

Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Det anges i lagen om senareläggning av 2021 års kommunalval (256/2021) att valdagen vid 2021 års kommunalval med avvikelse från vad som föreskrivs i vallagen är 13.6.2021.

Enligt lagen börjar mandattiden för de fullmäktige som väljs vid 2021 års kommunalval med avvikelse från vad som föreskrivs i 15 § 1 mom. i kommunallagen (410/2015) 1.8.2021. Mandattiden för de fullmäktige som valts vid 2017 års kommunalval fortsätter till utgången av juli 2021.

Det är därmed motiverat att stadsfullmäktige sammanträder genast i början av mandattiden, dvs. måndag 2.8.2021, för att utse nya förtroendevalda. Dessutom är det skäl att hålla ett sammanträde också onsdag 11.8.2021.

Det anges i 94 § 1 mom. i kommunallagen (410/2015) att fullmäktige sammanträder vid de tider som fullmäktige beslutat och även när fullmäktiges ordförande anser det vara påkallat. I 94 § 2 mom. anges det att fullmäktige också ska sammankallas när kommunstyrelsen eller minst en fjärdedel av fullmäktigeledamöterna begär det för behandlingen av ett visst ärende.

Föredragande

Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar

Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 31.03.2021 § 66

HEL 2020-006980 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade ändra sina sammanträdestider enligt följande:

        Fullmäktigesammanträdet 1.6.2021 kl. 18 ställs in

        Fullmäktige sammanträder 2.6.2021 kl. 18.

23.09.2020 Enligt förslaget

Föredragande

Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar

Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566