Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2021

1 (3)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/4

 

21.04.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 85

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta

HEL 2021-003499 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

        myönsi Seija Muuriselle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsi Ulla-Marja Urhon jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti valtuutettu Daniel Sazonovin ehdotuksesta Ulla-Marja Urhon jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1

Eronpyyntö 18.3.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Seija Muuriselle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee _______ jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Seija Muurisen (Kok.) 7.6.2017 § 276 jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Seija Muurinen pyytää 18.3.2021 eroa sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen luottamustoimesta muiden luottamustoimien vuoksi.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1

Eronpyyntö 18.3.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.04.2021 § 245

HEL 2021-003499 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Seija Muuriselle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee _______ jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566