Helsingfors stad

Protokoll

7/2021

1 (9)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/7

 

21.04.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 88

Beviljande av ett anslag för upphandling av motions- och kultursedlar som en personalförmån av engångsnatur

HEL 2021-003299 T 02 02 02

Beslut

Stadsfullmäktige bemyndigade stadsstyrelsen att överskrida momentet 1 30 01, Stadsstyrelsens dispositionsmedel, i 2021 års budget med 7 600 000 euro för upphandling av motions- och kultursedlar som en personalförmån av engångsnatur.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av ett anslag för upphandling av motions- och kultursedlar att sektorerna utreder om det är möjligt att bedöma stadens olika personalgruppers arbetshälsa och belastning mitt i coronakrisen och att de utifrån detta utreder olika modeller att premiera anställda under det innevarande året 2021. Som kriterier för premieringen kan användas bland annat tungt arbete på grund av coronan, hälsorisker, snabba och långvariga förändringar i arbetet. (Eveliina Heinäluoma)

 

 

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av anslaget för beviljande av kultur- och motionssedlar och då förmånsmodellen är digital att det utreds hur förmånen garanteras också för dem av stadens anställda som inte har tillgång till digitala applikationer. (Sinikka Vepsä)

 

Behandling

Under diskussionen framställdes fyra förslag till hemställningsklämmar:

Ledamoten Veronika Honkasalo understödd av ledamoten Sami Muttilainen föreslog följande hemställningskläm:

 

Samtidigt utreds möjligheten att bevilja personalen lika stora engångsersättningar på ungefär 750 euro.

 

Ledamoten Eveliina Heinäluoma understödd av ledamoten Reetta Vanhanen föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av ett anslag för upphandling av motions- och kultursedlar att sektorerna utreder om det är möjligt att bedöma stadens olika personalgruppers arbetshälsa och belastning mitt i coronakrisen och att de utifrån detta utreder olika modeller att premiera anställda under det innevarande året 2021. Som kriterier för premieringen kan användas bland annat tungt arbete på grund av coronan, hälsorisker, snabba och långvariga förändringar i arbetet.

 

Ledamoten Jukka Järvinen understödd av ledamoten Thomas Wallgren föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att Helsingfors utreder möjligheten att premiera sina anställda genom att förkorta arbetsdagen till sex timmar under coronaepidemitiden. Detta ökar också sysselsättningen och ger familjerna mer tid för välbefinnande. Helsingfors har råd med detta.

 

Ledamoten Sinikka Vepsä understödd av ledamoten Eveliina Heinäluoma föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av anslaget för beviljande av kultur- och motionssedlar och då förmånsmodellen är digital att det utreds hur förmånen garanteras också för dem av stadens anställda som inte har tillgång till digitala applikationer.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

6 omröstningen

Ledamoten Veronika Honkasalos förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Samtidigt utreds möjligheten att bevilja personalen lika stora engångsersättningar på ungefär 750 euro.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 16
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Mia Haglund, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Mai Kivelä, Vesa Korkkula, Petra Malin, Sami Muttilainen, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Suldaan Said Ahmed, Johanna Sydänmaa, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 20
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Jarmo Nieminen, Matti Parpala, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Juhana Vartiainen

Blanka: 48
Ted Apter, Pentti Arajärvi, Eva Biaudet, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Johanna Laisaari, Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Frånvarande: 1
Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Veronika Honkasalos förslag till hemställningskläm.

7 omröstningen

Ledamoten Eveliina Heinäluomas förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av ett anslag för upphandling av motions- och kultursedlar att sektorerna utreder om det är möjligt att bedöma stadens olika personalgruppers arbetshälsa och belastning mitt i coronakrisen och att de utifrån detta utreder olika modeller att premiera anställda under det innevarande året 2021. Som kriterier för premieringen kan användas bland annat tungt arbete på grund av coronan, hälsorisker, snabba och långvariga förändringar i arbetet.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 60
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Eva Biaudet, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Hannu Oskala, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 23
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Risto Rautava, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Ulla-Marja Urho, Juhana Vartiainen

Frånvarande: 1
Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Eveliina Heinäluomas förslag till hemställningskläm.

8 omröstningen

Ledamoten Jukka Järvinens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att Helsingfors utreder möjligheten att premiera sina anställda genom att förkorta arbetsdagen till sex timmar under coronaepidemitiden. Detta ökar också sysselsättningen och ger familjerna mer tid för välbefinnande. Helsingfors har råd med detta.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 18
Alviina Alametsä, Pentti Arajärvi, Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Mai Kivelä, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Suldaan Said Ahmed, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 24
Fatim Diarra, Mika Ebeling, Juha Hakola, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Pia Kopra, Otto Meri, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Petrus Pennanen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Lilja Tamminen, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Juhana Vartiainen, Paavo Väyrynen

Blanka: 42
Maija Anttila, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Laura Finne-Elonen, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Kati Juva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Mia Nygård-Peltola, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Frånvarande: 1
Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Jukka Järvinens förslag till hemställningskläm.

9 äänestys

Ledamoten Sinikka Vepsäs förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av anslaget för beviljande av kultur- och motionssedlar och då förmånsmodellen är digital att det utreds hur förmånen garanteras också för dem av stadens anställda som inte har tillgång till digitala applikationer.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 52
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Nej-röster: 3
Otto Meri, Matti Parpala, Risto Rautava

Blanka: 29
Ted Apter, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Atte Kaleva, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Lilja Tamminen, Ulla-Marja Urho, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 1
Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Sinikka Vepsäs förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ekonomiplaneringschef, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Nina Gros, personaldirektör, telefon: 09 310 37965

nina.gros(a)hel.fi

Asta Enroos, chef för personalpolitik, telefon: 09 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Personalförmån av engångsnatur som stöder kultur- och motionsbranschen och personalens arbetshälsa efter coronaåret

Helsingfors vill satsa på att den för hela staden viktiga kultur- och motionsbranschen ska återhämta sig från de negativa effekterna av pandemin och samtidigt erbjuda personalen möjlighet till rekreation efter coronaåret.

Staden köper tjänster i kultur- och motionsbranschen för 7,6 miljoner euro, vilket delas ut till stadens anställda i form av motions- och kultursedlar som en personalförmån av engångsnatur. De anställda kan använda sedlarna för rekreation inom kultur- och motionstjänsterna efter egna preferenser när epidemiläget igen tillåter det.

Den erbjudna motions- och kultursedelsförmånen av engångsnatur genomförs digitalt. En digital förmån är i linje med målen i stadens digitaliseringsprogram och visar vägen för en eventuell digitalisering av också andra personalförmåner i framtiden.

Den erbjudna förmånen är skattefri och värd högst 200 euro per anställd. Förmånens värde är bunden till längden på det oavbrutna anställningsförhållandet år 2021. Närmare anvisningar om vem som omfattas av förmånen och hur stor den är ges under våren 2021. De anställda får tillgång till sedlarna i juni 2021 och de gäller till sommaren 2022.

Beviljande av anslag för upphandling av personalförmånen

På momentet 1 30 01, Stadsstyrelsens dispositionsmedel, i 2021 års budget finns det inte obundna disponibla anslag till ett belopp som motsvarar upphandlingen av denna personalförmån.

Stadsstyrelsen bör därför beviljas rätt att överskrida momentet 1 30 01, Stadsstyrelsens dispositionsmedel, i 2021 års budget med 7 600 000 euro för upphandling av motions- och kultursedlarna.

I beslutet om verkställighet av detta beslut om överskridningsrätt anvisar stadsstyrelsen anslaget till stadskansliets disposition. Behovet att överskrida anslaget med 7,6 miljoner euro har beräknats utifrån att 36 000–37 000 anställda omfattas av förmånen till fullt belopp. Här ingår också de beräknade kostnaderna för införande av tjänsten.

Upphandlingen genomförs via stadsstyrelsens dispositionsmedel, eftersom kostnaderna för personalförmånen av engångsnatur, om de upptogs som utgifter under sektorernas budgetmoment, skulle minska på de disponibla anslagen för sektorernas tjänsteproduktion.

De beslut som hänför sig till beviljandet av personalförmånen fattas av kanslichefen i enlighet med befogenheterna i förvaltningsstadgan.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ekonomiplaneringschef, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Nina Gros, personaldirektör, telefon: 09 310 37965

nina.gros(a)hel.fi

Asta Enroos, chef för personalpolitik, telefon: 09 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 12.04.2021 § 246

HEL 2021-003299 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti valtuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2021 talousarvion kohdan 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat 7 600 000 eurolla liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluontoisen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi.

Käsittely

12.04.2021 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Veronika Honkasalo: Palautetaan uudelleenvalmisteltavaksi siten, että kaupunginvaltuusto päättää lisäksi antaa kaupunginhallitukselle ylitysoikeudet, jotta koko henkilöstölle voidaan myöntää samansuuruiset kertakorvaukset. Tähän varataan yhteensä 30 miljoonaa.

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 13
Fatim Diarra, Seija Muurinen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 13 - 2.

Veronika Honkasalo ja Anna Vuorjoki jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

Veronika Honkasalo ja Anna Vuorjoki jättivät eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut:

Elämme keskellä lähihistorian suurinta kriisiä. Koronaepidemian hoito on vaatinut vuonna 2020 Helsingin kaupungin työntekijöiltä venymistä äärirajoilleen. Samaan aikaan koronapandemia on tuottanut usealle eri toimialalle sellaisia menopaineita, jotka ovat täysin riippumattomia henkilöstöstä ja heidän työpanostuksestaan. Tällä hetkellä työnantajapuolen ja henkilöstön välinen neuvottelema tulospalkkiojärjestelmä pohjautuu kuitenkin siihen, että tulospalkkiot on mahdollista maksaa vain jos pysytään menokehyksissä. Kriteerit asettavat työntekijät epätasa-arvoiseen asemaan, eikä se ole varsinkaan poikkeuksellisessa kriisitilanteessa motivoiva.

Poikkeuksellisessa kriisitilanteessa kaupungin on voitava toimia joustavasti, jotta henkilöstön työhyvinvointia ja motivaatiota voidaan kaikin tavoin ylläpitää. Palautusesityksessämme esitimme, että kaupunginvaltuusto päättäisi antaa kaupunginhallitukselle sellaiset ylitysoikeudet, jolla koko henkilöstölle voitaisiin myöntää saman suuruiset kertakorvaukset. Tätä tarkoitusta varten esitimme varattavaksi yhteensä 30 miljoonaa.

29.03.2021 Pöydälle

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Nina Gros, henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 37965

nina.gros(a)hel.fi

Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan johtaja, puhelin: 09 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566