Helsingfors stad

Protokoll

6/2021

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/10

 

31.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 72

Ändring av de förtroendevaldas ekonomiska förmåner

HEL 2021-002358 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige ändrade de förtroendevaldas ekonomiska förmåner enligt följande:

Ersättning för resekostnader som ansluter sig till förtroendeuppdrag

I slutet av tredje stycket i detta kapitel tillades följande sista mening:

Fullmäktigeledamöterna och -ersättarna har rätt att under säsongen utnyttja HRT:s stadscyklar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Bilagor

1

Förtroendevaldas ekonomiska förmåner 3-21

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ersättning för resekostnader som ansluter sig till förtroendeuppdrag

Fullmäktigeledamöterna och -ersättarna föreslås få rätt att tills vidare utnyttja HRT:s stadscyklar under säsongen. Förmånen är förenlig med stadens motions- och rörlighetsprogram. Syftet är att fysisk aktivitet ska bli en naturlig del av människornas dagliga liv. Förmånen är personlig och skattepliktig. Stadscykeln kan utnyttjas för skötseln av förtroendeuppdrag och på fritiden.

Befogenheter

Enligt 14 § i kommunallagen fattar fullmäktige beslut om grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner. I 31 kap. i förvaltningsstadgan ingår bestämmelser om grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner och ersättningar som förutsätts i kommunallagen. Enligt förvaltningsstadgan beslutar stadsfullmäktige utöver grunderna för förmånerna också om storleken på arvoden och ersättningar och om hur de begränsas.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Bilagor

1

Förtroendevaldas ekonomiska förmåner 3-21

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Sektorerna, affärsverken och förvaltningarna

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 15.03.2021 § 184

HEL 2021-002358 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia seuraavasti:

Luottamustoimeen liittyvien matkakustannusten korvaaminen

Luvun kolmannen kappaleen viimeiseksi lauseeksi lisätään:

Kaupunginvaltuutetuilla ja varavaltuutetuilla on oikeus saada HSL:n kaupunkipyöräkausi käyttöönsä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566