Helsingfors stad

Protokoll

6/2021

1 (7)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/12

 

31.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 74

Höjning av finansieringsandelen i ombyggnadsprojektet för Olympiastadion

HEL 2020-014449 T 02 05 02

Beslut

Stadsfullmäktige godkände en höjning av stadens finansieringsandel i renoverings- och ombyggnadsprojektet för Helsingfors Olympiastadion med 37 936 500 euro utgående från att stadens finansieringsandel av projektets kostnader är totalt högst 168 436 500 euro i stället för högst 130,5 miljoner euro enligt det tidigare beslutet.

Stadsfullmäktige konstaterade dessutom att en förutsättning för verkställigheten av detta beslut är att finska staten deltar i kostnaderna för renoverings- och ombyggnadsprojektet för Olympiastadion med minst en lika stor andel.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Atte Malmström, koncernstyrningschef, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1

Rahoitushakemus

2

Liite 1 Projektinjohtourakkamallin kuvaus

3

Liite 2 Rahoitustarvelaskelma 28.9.2016

4

Liite 3 Lisärahoitustarpeen perustelut

5

Liite 4 Rahoituslaskelma 17.12.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Stadion-stiftelsen sr

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Bakgrund

Stadionstiftelsen sr är en stiftelse i vilken staden har bestämmande inflytande och vars uppgift är att främja och stödja idrott och idrottsfostran. Stiftelsen förverkligar sin uppgift genom att sköta och underhålla Olympiastadion som ägs av Helsingfors stad, överlåta den mot ersättning för olika slags tränings- och tävlingsevenemang och andra evenemang för allmänheten och använda dess lokaler.

Olympiastadion färdigställdes år 1938 och den har skyddats år 2006 med stöd av den dåvarande byggnadsskyddslagen.

Stadsfullmäktige beslutade 28.11.2012 (§ 385) godkänna ett avtal mellan Helsingfors stad och finska staten om samarbete i finansieringen av ombyggnadsprojektet för Helsingfors Olympiastadion. Enligt samarbetsavtalet förbinder sig parterna till att finansiera de godtagbara och verkliga mervärdesskattefria kostnaderna för ombyggnadsprojektet med lika stora andelar. Samtidigt beslutade stadsfullmäktige bevilja Stadionstiftelsen ett lån på 5,9 miljoner euro ur fonden för idrotts- och friluftsanläggningar för finansiering av ombyggnadsprojektet för Olympiastadion.

Stadsfullmäktige beslutade 28.11.2012 (§ 386) bevilja Stadionstiftelsen ett lån på 1,5 miljoner euro ur fonden för idrotts- och friluftsanläggningar för finansiering av ombyggnadsprojektet för Olympiastadion. Lånet som stadsfullmäktige beviljade innehöll ett lån på 0,5 miljoner euro för finansiering av planeringskostnaderna för ombyggnaden av Olympiastadion.

Stadsfullmäktige beslutade 11.2.2015 (§ 47) godkänna ett tillägg som ingås med finska staten till avtalet mellan staden och finska staten om samarbete mellan staden och staten i finansieringen av projektet för ombyggnad av Olympiastadion, enligt vilket stadens finansieringsandel av kostnaderna för ombyggnadsprojektet är totalt högst 104,5 miljoner euro. Samtidigt beslutade stadsfullmäktige godkänna projektplanen för renoverings- och ombyggnadsprojektet för Helsingfors Olympiastadion, daterad 3.11.2014.

Stadsfullmäktige beslutade 18.1.2017, § 8, godkänna en höjning av stadens finansieringsandel i renoverings- och ombyggnadsprojektet för Helsingfors Olympiastadion med 26 miljoner euro utgående från att stadens finansieringsandel av projektets kostnader är totalt högst 130,5 miljoner euro i stället för högst 104,5 miljoner euro enligt det tidigare beslutet.

Staten har på motsvarande sätt fattat beslut om en finansieringsandel på högst 130,5 miljoner euro.

I 2021 års budget som stadsfullmäktige godkände 9.12.2020 konstateras att staden bereder sig på att i fortsättningen delta i ombyggnaden av Olympiastadion enligt avtalet som ingicks med finska staten om samarbete mellan staden och staten i fråga om finansieringen av ombyggnaden av Helsingfors Olympiastadion och som stadsfullmäktige godkände 28.11.2012.

Stadionstiftelsens ansökan om tilläggsfinansiering för ombyggnaden

Stadionstiftelsen har skickat en ansökan till staden och staten om ytterligare finansiering och slutförande av projektet för ombyggnad och renovering av Olympiastadion, daterad 17.12.2020.

Enligt ansökan har Olympiastadions ombyggnads- och renoveringsprojekt framskridit så långt att byggherren har kunnat uppskatta projektets slutliga kostnad. Finansieringen på 261 miljoner euro var inte tillräcklig för att genomföra den godkända projektplanen, med tanke på kostnadsutvecklingen.

Stadionstiftelsen föreslår att finska staten och Helsingfors stad beslutar att slutföra ombyggnaden av Olympiastadion enligt den godkända projektplanen, vilket innebär samfinansiering av kostnaderna på 331 844 000 euro, enligt projektplanen.

Finanspolitiska ministerutskottets beslut 26.11.2019 och Helsingfors stadsstyrelses beslut  9.12.2019 innebar att både staten och staden i fråga om projektet för ombyggnad och renovering av Olympiastadion kommer att hålla fast vid de avtalsmässiga och finansiella skyldigheter samt de principer som har överenskommits i det avtal som undertecknades 13.3.2013 mellan staten, Helsingfors stad och Stadionstiftelsen.

Eftersom projektet var oavslutat 26.11.2019 och det inte fanns någon fullständig säkerhet om den slutliga totalkostnaden, ansåg staten då att det inte var möjligt att anslå ytterligare medel för projektet i budgeten och inte heller att bevilja projektet ytterligare statligt stöd, utan dessa åtgärder kan vidtas först när projektet är färdigt och dess totala kostnader är kända och när slutrapporten om projektet har erhållits och granskats. Staten godkände 26.11.2019 även att säkerhetsportarna och insidan av tornet renoveras som en del av projektet.

Helsingfors stadsstyrelse beslutade 9.12.2019 att den kommer att föreslå stadsfullmäktige en höjning av stadens finansieringsandel i projektet för ombyggnad och renovering av Olympiastadion, på basis av Stadionstiftelsens ansökan. Höjningen kommer att föreslås efter att projektet har slutförts på så sätt att stadens slutliga kostnadsandel för projektet är hälften av dess godtagbara och faktiska mervärdesskattefria kostnader medan staten ska stå för resten av kostnaderna.

Ytterligare föreslår Stadionstiftelsen finska staten och Helsingfors stad att kostnaderna som hör till perioden efter att bygget blivit klart, de s.k. övriga projektkostnaderna som godkänts tillsammans, sammanlagt 5 029 000 euro (inklusive reparation på insidan av tornet 216 000 euro, anskaffning av säkerhetsportar med grundarbeten 800 000 euro, gottgörelse till Caverion Suomi Oy 513 120 euro samt obligatoriska ändringsarbeten efter mottagandet 3 500 000 euro) ska finansieras i enlighet med principerna i det avtal som undertecknats 13.3.2013 mellan staten, Helsingfors stad och Stadionstiftelsen.

Den slutliga kostnaden för projektet uppgår till 336 873 000 euro, vilket innebär ett ytterligare finansieringsbehov på 75 873 000 euro för finansiärerna. Enligt de avtal som ingåtts ska staden stå för hälften av behovet av ytterligare finansiering, dvs. 37 936 500 euro, och den totala finansieringsandelen för hela projektet uppgår till 168 436 500 euro. Statens andel av projektfinansieringen är lika stor.

I bilagan till ansökan om ytterligare finansiering beskrivs orsakerna till kostnadsökningarna i ombyggnads- och renoveringsprojektet. De mest betydande har varit förändringarna i målpriset för byggtekniska projektledningsentreprenader.

Täckning av stadens finansieringsandel

Stadsfullmäktige beslutade 28.11.2012 (§ 385) bevilja Stadionstiftelsen ett lån på 5,9 miljoner euro ur fonden för idrotts- och friluftsanläggningar för finansiering av ombyggnadsprojektet för Olympiastadion. Dessutom räknades en tidigare finansiering på 0,5 miljoner euro med i stadens finansieringsandel i projektet.

Enligt motiveringarna stadsfullmäktiges beslut 11.2.2015 är det ändamålsenligt att stadens finansieringsandel täcks genom ett lån som beviljas ur fonden för idrotts- och friluftsanläggningar och vars amorteringar börjar först efter att ombyggnadsprojektet har blivit klart. Stiftelsen betalas ett årligt institutions- och stiftelsebidrag varav en del riktas till betalning av räntor och amorteringar för lånet ur fondens medel.

Stadsfullmäktige beslutade 4.11.2016 (§ 276) bevilja Stadionstiftelsen ett lån på 6,3 miljoner euro ur medlen i fonden för idrotts- och friluftsanläggningar för planerings- och byggherrearbeten i renoverings- och ombyggnadsprojektet för Olympiastadion.

Vidare har stadsfullmäktige beslutat om lån till Stadionstiftelsen 11.4.2018, § 78 (90 miljoner euro) och 5.8.2019, § 498 (25,5 miljoner euro).

Utgående från stadsfullmäktiges ovannämnda lånebeslut har staden hittills beviljat totalt 128,2 miljoner euro i lån till Stadionstiftelsen av sin finansieringsandel på 130,5 miljoner euro.

Utöver lånen som nämns ovan har stadsstyrelsen beslutat 19.12.2016 (768 500 euro), 11.12.2017 (764 500 euro) och 19.11.2018 (759 000 euro) om placeringar på sammanlagt 2,3 miljoner euro i Stadionstiftelsens ombyggnadsfond. Placeringarna är en del av stadens finansieringsandel i projektet.

Staden har också beviljat Stadionstiftelsen ett sammanlagt belopp på 70 miljoner euro i koncernkredit för att säkerställa att ombyggnadsprojektet framskrider enligt planerna. Koncernkrediten påverkar inte stadens finansieringsandel i ombyggnadsprojektet.

På det sätt som redogörs ovan har staden bekostat hela sin finansieringsandel på 130,5 miljoner euro i ombyggnadsprojektet åt Stadionstiftelsen, med medel från fonden för idrotts- och friluftsanläggningar och genom kapitalplaceringar i stiftelsens ombyggnadsfond. Undervisnings- och kulturministeriet har betalat 108 335 400 euro i bidrag för projektet. Enligt avtalet som undertecknats mellan finska staten och Helsingfors stad ska staden erbjuda temporär finansiering till ett belopp på 22 164 600 euro som motsvarar den resterande finansieringsandelen i form av statsbidrag under 2020–2027. Med en låneansökan daterad 7.10.2019 ansökte Stadionstiftelsen sr om ett tidsbegränsat lån på 22 164 600 euro av staden, och stadsstyrelsen beslutade om att bevilja lånet 4.11.2019.

Dessutom beslutade stadsstyrelsen 2.12.2019 bevilja Stadionstiftelsen ett lån på 8 miljoner euro för att tillfälligt finansiera anskaffning av inventarier och utrustning på stiftelsens ansvar.

I samband med behandlingen av bokslutet för 2019 beslutade stadsfullmäktige 17.6.2020, § 170, överföra 60 miljoner euro av vinstmedlen i stadens balansräkning till fonden för idrotts- och friluftsanläggningar.

De framtida lån ur fonden för idrotts- och friluftsanläggningar som grundar sig på stadens ökade finansieringsandel tas senare separat upp för beslutsfattande.

Avtalstillägg som gäller höjningen av finansieringsandelarna

Om stadsfullmäktige godkänner förslaget förhandlar staden vid behov med staten om ett nytt tillägg som gäller en höjning av finansieringsandelarna i avtalet mellan Helsingfors stad och finska staten om samarbete i finansieringen av ombyggnadsprojektet för Helsingfors Olympiastadion som undertecknats 13.3.2013.

Om båda avtalsparterna bedömer att tillägget är nödvändigt, med hänsyn till att projektet blir klart, avtalas att staden och staten ska ansvara för en höjning av de framtida maximikostnaderna för att genomföra ombyggnaden och renoveringen av Olympiastadion, i enlighet med stadsfullmäktiges och statens beslut. I övrigt innebär avtalstillägget inte en ändring av det ursprungliga avtalet eller det tidigare tillägget till det. Ett motsvarande tillägg gjordes i september 2017 på basis av det tidigare beslutet om extra finansiering.

Om det på basis av diskussioner med staten är motiverat att göra ett tillägg till avtalet, ska det senare separat föreläggas stadsstyrelsen.

Stadsstyrelsens ställningstagande

Stadsstyrelsen konstaterar att det har varit motiverat att genomföra ombyggnadsprojektet av Olympiastadion i enlighet med den ursprungliga projektplanen, så att Olympiastadion på bästa sätt kan tillgodose behoven hos den stora allmänheten, de som ordnar evenemang, stora begivenheter, stadsborna och besökarna. Olympiastadion enligt projektplanen har planerats till en funktionellt högklassig och flexibel helhet, som motsvarar behoven under de kommande decennierna.

I finländska förhållanden är det ett unikt ombyggnadsprojekt, med tanke på omfattningen och kravnivån, som man har lyckats slutföra, bortsett från reparationer under garantitiden, och den ombyggda Olympiastadion har invigts. Staden bör tillsammans med staten fatta de avtalsenliga besluten för att finansiera projektets totala kostnader till hälften var.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Atte Malmström, koncernstyrningschef, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1

Rahoitushakemus

2

Liite 1 Projektinjohtourakkamallin kuvaus

3

Liite 2 Rahoitustarvelaskelma 28.9.2016

4

Liite 3 Lisärahoitustarpeen perustelut

5

Liite 4 Rahoituslaskelma 17.12.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Stadion-stiftelsen sr

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadskansliet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 15.03.2021 § 180

HEL 2020-014449 T 02 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupungin rahoitusosuuden korottamisen Helsingin Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen rahoittamisessa 37 936 500 eurolla siten, että kaupungin rahoitusosuus hankkeen kustannuksista on aiemmin päätetyn enintään 130,5 miljoonan euron sijaan yhteensä enintään 168 436 500 euroa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto toteaa, että tämän päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Suomen valtio osallistuu Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen kustannuksiin vähintään yhtä suurella osuudella.

Käsittely

15.03.2021 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Nasima Razmyar
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566