Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2021

1 (3)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/5

 

31.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 67

Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen valinta

HEL 2021-003350 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

        totesi, että kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen Terhi Koulumiehen luottamustoimi on päättynyt ja

        valitsi Daniel Sazonovin varajäseneksi (Juha Hakolan henkilökohtainen varajäsen) kaupunginhallituksen konsernijaostoon valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 5.6.2019 § 187 Terhi Koulumiehen (Kok.) Juha Hakolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2019 kesäkuussa alkavaksi toimikaudeksi.

Terhi Koulumies pyysi 19.2.2021 eroa kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimesta, josta kaupunginvaltuusto myönsi eron 17.3.2021 § 54. Helsingin kaupungin hallintosäännön 2 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenet ja varajäsenet valitaan kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. Koska Terhi Koulumies ei ole enää kaupunginhallituksen jäsen, menettää hän vaalikelpoisuutensa kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimeen. 

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen kuntalain 71 §:n ja 73 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.03.2021 § 194

HEL 2021-003350 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        toteaa, että kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen Terhi Koulumiehen luottamustoimi on päättynyt ja

        valitsee Daniel Sazonovin varajäseneksi (Juha Hakolan henkilökohtainen varajäsen) kaupunginhallituksen konsernijaostoon valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

22.03.2021 Ehdotuksen mukaan

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta esittää Daniel Sazonovia varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

vs. hallintojohtaja

Antti Peltonen

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566