Helsingfors stad

Protokoll

6/2021

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/6

 

31.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 68

Val av ledamot i stadsstyrelsens koncernsektion

HEL 2021-003502 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade Juha Hakola avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsstyrelsens koncernsektion

        valde Jenni Pajunen till ledamot i stadsstyrelsens koncernsektion för den mandattid som slutar vid utgången av fullmäktigeperioden.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart denna paragraf i protokollet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1

Eronpyyntö 17.3.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 5.6.2019 (§ 187) Juha Hakola (Saml.) till ledamot i stadsstyrelsens koncernsektion för den mandattid som börjar i juni 2019. Juha Hakola anhåller (17.3.2021) om avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsstyrelsens koncernsektion på grund av förändrade förtroendeuppdrag.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar med stöd av 71 § i och 73 § i kommunallagen.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroendevald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Enligt 2 kap. 4 § i förvaltningsstadgan ska den som inväljs i stadsstyrelsens koncernsektion vara ledamot eller ersättare i stadsstyrelsen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1

Eronpyyntö 17.3.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Revisionskontoret

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.03.2021 § 195

HEL 2021-003502 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Juha Hakolalle eron kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee Jenni Pajusen jäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon valtuustokauden lopussa päätyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Käsittely

22.03.2021 Ehdotuksen mukaan

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta esittää Jenni Pajusta jäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

vs. hallintojohtaja

Antti Peltonen

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566