Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2021

1 (3)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/9

 

31.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 71

Hallintosäännön muuttaminen, toimivalta keskushallinnon käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisessa

HEL 2021-003290 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Eeva-Liisa Rintala, asiantuntija, puhelin: 310 33303

eevaliisa.rintala(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin hallintosääntö 31.3.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön muutoksella kirjattaisiin erikseen hallintosääntöön kansliapäällikön oikeus päättää keskushallinnon käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta ja avustusten käytön valvonnasta. Tämä toimivalta olisi siirrettävissä.

Muutos on luonteeltaan selventävä. Toimialoilla on avustusmäärärahoista päättäminen ja käytön valvonta erikseen hallintosäännössä määrätty lautakunnan tehtäväksi. Keskushallinnossa on toimittu vain kansliapäällikön ja osastojen budjettitoimivallan perusteella, eikä avustuksista ole määrätty erikseen.

Selvyyden ja sääntökokonaisuuden yhtenäisyyden vuoksi on perusteltua lisätä avustuksista erillinen määräys myös keskushallintoon. Tarkastusvirasto on avustuksia koskevassa tarkastusmuistiossaan kiinnittänyt huomiota hallintosäännön epäyhtenäisyyteen. Muutoksella ei ole vaikutuksia kaupunginhallituksen avustustoimivaltaan.

Hallintosääntöön lisättäisiin uusi 8a-kohta 12 luvun 1 §:n 2 momenttiin, joka kuuluisi:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää,

8a keskushallinnon käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta ja avustusten käytön valvonnasta

Muutos tulisi käsitellä kaupunginhallituksessa 22.3.2021 ja kaupunginvaltuustossa 31.3.2021, jotta se olisi voimassa kaupunginkanslian myöntäessä työllisyydenhoitoon liittyviä järjestöavustuksia huhtikuussa 2021.

Muutos on valmisteltu kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja hallinto-osaston yhteistyönä. Hallintosääntöön esitettävät muutokset on käsitelty sääntötyöryhmässä 15.3.2021.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Eeva-Liisa Rintala, asiantuntija, puhelin: 310 33303

eevaliisa.rintala(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin hallintosääntö 31.3.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.03.2021 § 193

HEL 2021-003290 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Eeva-Liisa Rintala, asiantuntija, puhelin: 310 33303

eevaliisa.rintala(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566