Helsingfors stad

Protokoll

5/2021

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/4

 

17.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 54

Val av ledamot i stadsstyrelsen

HEL 2021-002307 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade Terhi Koulumies avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsstyrelsen

        valde Seija Muurinen till ledamot i stadsstyrelsen för den mandattid som slutar vid utgången av fullmäktigeperioden.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart denna paragraf i protokollet.

Behandling

Stadsfullmäktige valde enhälligt Seija Muurinen till ledamot i stadsstyrelsen på förslag av ledamoten Daniel Sazonov.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroanomus, Koulumies Terhi, 19.2.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige

        beviljar Terhi Koulumies avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsstyrelsen

        väljer _______________ till ledamot i stadsstyrelsen för den mandattid som slutar vid utgången av fullmäktigeperioden.

Stadsfullmäktige justerar samtidigt omedelbart denna paragraf i protokollet.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 5.6.2019 (§ 186) Terhi Koulumies (Saml.) till ledamot i stadsstyrelsen för den mandattid som börjar i juni 2019. Terhi Koulumies anhåller (19.2.2021) om avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsstyrelsen på grund av stadens coronalinje.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till stadsstyrelsen med stöd av 73 § i kommunallagen.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroendevald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroanomus, Koulumies Terhi, 19.2.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Revisionskontoret

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.03.2021 § 163

HEL 2021-002307 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Terhi Koulumiehelle eron kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee _______ jäseneksi kaupunginhallitukseen valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Käsittely

08.03.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

Uusi jäsen valitaan luottamustoimeen valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi, ei vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566