Helsingfors stad

Protokoll

4/2021

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/4

 

03.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 47

Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om uppgifterna för det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar

HEL 2021-001880 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige tog upp ärendet till behandling som brådskande på det sätt som avses i 95 § 2 mom. i kommunallagen.

Stadsfullmäktige godkände förvaltningsstadga för Helsingfors stad i enlighet med bilaga 1.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Behandling

Stadsfullmäktige tog upp ärendet till behandling som brådskande enligt det som föreslagits av stadsstyrelsen 1.3.2021.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Koskinen, stadsombudsman, telefon: 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi

Anna Kukkola, stadsombudsman, telefon: 310 64694

anna.kukkola(a)hel.fi

Bilagor

1

Förvaltningsstadga 3.3.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (RP 245/2020 rd) omfattar nya uppgifter och befogenheter för de kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar. De nya uppgifterna hänför sig särskilt till övervakningen av fullgörandet av de skyldigheter och iakttagandet av de begränsningar som anges i lagen om smittsamma sjukdomar och iakttagandet av beslut som gäller dessa, till inspektionen av de utrymmen som används i verksamheten och till befogenheten att meddela föreläggande om att brister och missförhållanden i fullgörandet av skyldigheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar ska avhjälpas. Den föreslagna lagen avses att träda i kraft så snart som möjligt.

Ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar och speciellt en ändamålsenlig organisering av inspektionsverksamheten kräver att stadsstyrelsen har möjlighet att överföra befogenheter som ankommer på det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar till ett annat organ eller till tjänsteinnehavare.

Enligt 8 kap. 1 § 1 mom. 8b punkten i den gällande förvaltningsstadgan utgör stadsstyrelsen, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna, det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar.

Det föreslås att 8 kap. 1 § 1 mom. 8b punkten i förvaltningsstadgan stryks och att det i 8 kap. 1 § 2 mom. läggs till en ny punkt 6:

Stadsstyrelsen, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna, beslutar om eller godkänner grunder och gränser enligt vilka ett annat organ eller en tjänsteinnehavare beslutar om

6 skötseln av de uppgifter som föreskrivs för det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Koskinen, stadsombudsman, telefon: 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi

Anna Kukkola, stadsombudsman, telefon: 310 64694

anna.kukkola(a)hel.fi

Bilagor

1

Förvaltningsstadga 3.3.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.03.2021 § 138

HEL 2021-001880 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto ottaa asian käsiteltäväkseen kiireellisenä kuntalain 95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi

Anna Kukkola, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64694

anna.kukkola(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566