Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2021

1 (5)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/6

 

03.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 49

Valtuutettu Seija Muurisen aloite mielenterveyskuntoutujien asumisketjun sujuvoittamiseksi

HEL 2020-009755 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Seija Muurisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää, onko mahdollista kiinnittää jatkossa enemmän huomiota HUS:in nuorisopsykiatrisen hoitoketjun ja Helsingin sote-toimialan sijaishuollon yhteistyön sujuvoittamiseen niiden lasten ja nuorten osalta, jotka eivät asu kotonaan. Tähän liittyvät myös tällaisille asiakkaille räätälöidyt asumisen ja muun tuen palvelut heidän siirtyessään aikuispsykiatrian piiriin. (Tuomas Rantanen)

 

Käsittely

Valtuutettu Tuomas Rantanen ehdotti valtuutettu Petra Malinin kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää, onko mahdollista kiinnittää jatkossa enemmän huomiota HUS:in nuorisopsykiatrisen hoitoketjun ja Helsingin sote-toimialan sijaishuollon yhteistyön sujuvoittamiseen niiden lasten ja nuorten osalta, jotka eivät asu kotonaan. Tähän liittyvät myös tällaisille asiakkaille räätälöidyt asumisen ja muun tuen palvelut heidän siirtyessään aikuispsykiatrian piiriin.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

3 äänestys

Valtuutettu Tuomas Rantasen ehdottaman toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää, onko mahdollista kiinnittää jatkossa enemmän huomiota HUS:in nuorisopsykiatrisen hoitoketjun ja Helsingin sote-toimialan sijaishuollon yhteistyön sujuvoittamiseen niiden lasten ja nuorten osalta, jotka eivät asu kotonaan. Tähän liittyvät myös tällaisille asiakkaille räätälöidyt asumisen ja muun tuen palvelut heidän siirtyessään aikuispsykiatrian piiriin.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 76
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Juhani Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Tyhjä: 8
Maija Anttila, Jussi Halla-aho, Ville Jalovaara, Dani Niskanen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Wille Rydman, Jan Vapaavuori

Poissa: 1
Otto Meri

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Tuomas Rantasen ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Liitteet

1

Mielenterveyskuntoutujien asumisketjun sujuvoittaminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seija Muurinen ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupungin toimialojen tulisi tehostaa yhteistyötä mielenterveyskuntoutujien asumisketjun ja sen nivelkohtien sujuvoittamiseksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että vuoden 2020 lopulla mielenterveyskuntoutujien palveluasumispaikkaa odottaneista henkilöistä noin puolet odotti Auroran sairaalan vuodeosastolla. Noin puolet odotti palveluasumispaikkaa Auroran sairaala-alueella sijaitsevissa psykiatrian asumiskuntoutusyksiköissä. Kuluvan vuoden alussa Auroraan on perustettu kaksi uutta kuntouttavaa mielenterveyspotilaiden asumisyksikköä. Psykiatrian avohoidon liikkuvia palveluja on lisätty mielenterveysasiakkaiden asumiseen. Tavoitteena on lisätä kotona asumisen tukea, vähentää sairaalahoidon tarvetta ja edistää asukkaan kuntoutumista kevyempiin asumispalveluihin.

Kaupunginkanslia, sosiaali- ja terveystoimiala sekä kaupunkiympäristön toimiala tekevät yhteistyötä erityisryhmien asumisen parantamiseksi. Kaupungilla on erityisryhmille tarkoitettuja tuettuja asumismuotoja käytössään sekä omana toimintana että ostopalveluina. Erityistä tukea asumisessaan tarvitsevien osalta on tärkeää, että huolehditaan sekä riittävästä paikkamäärästä että oikean tasoisesta tuesta kulloisessakin elämäntilanteessa. Asiakkaan siirtymisestä tuetusta asumisesta tavanomaiseen asumiseen on sovittu kaupunkitasoiset käytännöt, joita tarkastellaan vuosittain.

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn ja vähentämisen toimenpidesuunnitelma on laadittu sosiaali- ja terveystoimialan, kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian yhteistyönä. Sosiaali- ja terveystoimi kehittää asunnottomuutta vähentäviä sosiaali- ja terveyspalveluja myös erillishankkeella valtionavustuksen tuella. Tuetun asumisen jonoja on pystytty purkamaan. Sosiaali- ja terveystoimialalla on hankittu esimerkiksi mielenterveysasiakkaiden asumispalveluja noin 10 000 asumisvuorokautta enemmän vuoden 2020 syyskuun lopun tilanteessa kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Lisäksi psykiatrian avohoidon liikkuvia palveluja on lisätty mielenterveysasiakkaiden asumiseen.

Sosiaali- ja terveystoimi kehittää asunnottomuutta vähentäviä sosiaali- ja terveyspalveluja myös valtionavustuksen tuella toteutettavalla erillishankkeella. Hanke on aloitettu lokakuussa 2020, ja se kestää kaksi vuotta. Hankkeessa parannetaan matalan kynnyksen palveluja ja toimintamalleja, joiden kautta erityisen tuen tarpeessa oleva henkilö saa sujuvasti avun yksilöllisiin tarpeisiinsa. Erillishanke liittyy hallituksen tavoitteeseen asunnottomuuden puolittamiseksi ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteisiin.

Vastausta on valmisteltu yhteistyössä sosiaali-ja terveystoimialan kanssa.

Kaupunginhallitus edellyttää, että mielenterveyskuntoutujien asumisketjun tilanne arvioidaan valtionavustuksen tuella toteutettavan asunnottomuuden vähentämishankkeen päättyessä vuonna 2022, ja siitä raportoidaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Liitteet

1

Mielenterveyskuntoutujien asumisketjun sujuvoittaminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.02.2021 § 120

HEL 2020-009755 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus edellyttää, että mielenterveyskuntoutujien asumisketjun tilanne arvioidaan valtionavustuksen tuella toteutettavan asunnottomuuden vähentämishankkeen päättyessä vuonna 2022, ja siitä raportoidaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

Käsittely

15.02.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Lisäys:

Kaupunginhallitus edellyttää, että mielenterveyskuntoutujien asumisketjun tilanne arvioidaan valtionavustuksen tuella toteutettavan asunnottomuuden vähentämishankkeen päättyessä vuonna 2022, ja siitä raportoidaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

Kannattaja: Pia Pakarinen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

08.02.2021 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566