Helsingfors stad

Protokoll

3/2021

1 (6)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/18

 

17.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 42

Den av ledamoten Pauliina Saares väckta motionen om kartläggning av styvfamiljernas stödbehov och om ett försök med familjeträning

HEL 2020-010202 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Pauliina Saareksen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Pauliina Saares och 18 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska kartlägga styvfamiljernas stödbehov och inleda ett försök med familjeträning.

Stadsstyrelsen konstaterar att man i de tjänster som riktas till familjer i princip beaktar familjernas olika livssituationer. Det finns redan nu stöd för olika familjesituationer och därför kan det inte anses ändamålsenligt att göra en separat kartläggning och inleda försöket.

På stadens webbplats Familjestöd och på webbplatsen Kvinnohuset finns heltäckande information, stöd och material för familjeträning för familjer som befinner sig i olika livssituationer och för alla familjer som väntar barn. På webbplatserna finns information om förlossning, amning och vård av nyfödda, rollen som far eller make samt förberedelser inför föräldraskapet. I enlighet med social- och hälsovårdsnämndens utlåtande kompletteras webbplatserna så att de beaktar styvfamiljernas behov, och i samband med rådgivningsbyråns klientenkät samlas information om huruvida frågor som gäller familjernas olika situationer och familjeformer har beaktats tillräckligt i stödet och hänvisningen till tjänster. Även Befolkningsförbundet, Nyfamiljerna i Finland, Mannerheims Barnskyddsförbund och HUS har heltäckande information på internet om barnets födelse, föräldraskap och parförhållande samt olika rådgivnings- och chattjänster samt kamratstödsgrupper.

Om familjen behöver tilläggsstöd, finns bland annat det stöd som socialhandledarna eller familjerådgivningen erbjuder barnfamiljer.

Social- och hälsovårdsnämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Stadsstyrelsens svar stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Pauliina Saareksen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.02.2021 § 105

HEL 2020-010202 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

08.02.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Muutetaan 5-kappaleen kolmas lause seuraavasti:
"Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnon mukaisesti sivustoja täydennetään uusperheiden tarpeet huomioon ottaviksi ja neuvolan asiakaskyselyn yhteydessä kerätään tietoa, onko perheiden erilaisiin tilanteisiin ja perhemuotoon liittyvät kysymykset huomioitu riittävästi tuessa ja palveluihin ohjauksessa."

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 7
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 8
Fatim Diarra, Veronika Honkasalo, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hyväksyi Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 7 - 8.

01.02.2021 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.12.2020 § 264

HEL 2020-010202 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Pauliina Saareksen ja 18 muun valtuutetun aloitteesta uusperheiden tuen tarpeen kartoituksesta ja uusperheille suunnatun perhevalmennuksen kokeilusta:

"Aloitteessa todetaan, että ensimmäistä yhteistä lastaan odottavat uusperheet jäävät usein vaille neuvoloiden perhevalmennuksen palveluja ja neuvolan kautta tulisi tarjota uusperheille räätälöityä perhevalmennusta tai perheneuvontaa sekä aktiivisesti tarjota tukea uusperheille. Aloitteessa esitetään, että sosiaali- ja terveystoimiala toteuttaa kartoituksen uusperheiden tuen tarpeesta ja käynnistää kokeilun uusperheille suunnatusta perhevalmennuksesta.

Perhevalmennus ryhmävalmennuksena tai etävalmennuksena on kohdennettu ensisynnyttäjälle. Valmennuskokonaisuus koostuu helsinkiläisille ensisynnyttäjille ennen vauvan syntymää fysioterapiaryhmästä raskausviikoilla 15–25, neuvolan toteuttamista etäperhevalmennuksista raskausviikon 20 jälkeen sekä synnytyksen jälkeen leikkipuistoissa pidettävästä vauvaperhetoiminnasta. Perhevalmennuksen teemoina ovat vanhemmuus, vauvaperheen arki sekä synnytys ja siihen mahdollisesti liittyvä kivunlievitys.

Vauvan syntymä on ensisynnyttäjälle merkittävä, uusi kokemus, ja perhevalmennuksella pyritään tukemaan ensisynnyttäjän ja hänen puolisonsa valmistautumista vauvan syntymään. Perhevalmennukseen voi myös osallistua, mikäli perheen toinen vanhemmista on tulossa vanhemmaksi ensimmäistä kertaa. Uusperheissä ensimmäisen, yhteisen vauvan syntymä on uusi tilanne vanhemmille uuden parisuhteen myötä, ja myös heillä on mahdollisuus osallistua perhevalmennukseen.

Kaikkien perheiden kanssa keskustellaan äitiys- ja lastenneuvolakäynneillä parisuhteesta ja vanhemmuudesta ja selvitetään vastaanottokäynneillä vanhempien ja perheen tuen tarvetta. Tämän lisäksi sosiaali- ja terveystoimen neuvolatoiminnalla on kaikille vauvaperheille tai pikkulapsiperheille tarkoitettu Helsingin neuvolan chat sekä Tarvitsen apua -nappi perheille, jotka kokevat tarvitsevansa tukea vanhemmuuteen tai arjen haasteisiin.

Mikäli perheellä on lisätuen tarvetta, heille voidaan tarjota muun muassa lapsiperheiden sosiaaliohjaajan tai perheneuvolan tukea. Perheneuvola järjestää uusperheiden vanhemmille, lasten iästä riippumatta, hyvin matalan kynnyksen tukea avoimilla uusperheluennoilla, jotka on tarkoitus saada videotallenteena Perheentuki -sivustolle tai muulle digitaaliselle alustalle.

Helsingin kaupungin Perheentuki-sivustolla ja Naistalo-sivustoilla on kattavasti tietoa ja tukea eri elämäntilanteissa oleville perheille, jossa on perhevalmennusmateriaalia kaikille lasta odottaville perheille. Sivustoilla on tietoa synnytykseen, imetykseen ja vastasyntyneen hoitoon liittyen, vauvan isän tai puolison rooliin sekä vanhemmuuteen valmistautumiseen. Myös Väestöliitolla, Uusperheiden liitolla, Mannerheimin lastensuojeluliitolla ja HUSilla on internetissä kattavasti tietoa vauvan syntymään, vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liittyen sekä erilaisia neuvonta- ja chattipalveluja ja vertaisryhmätoimintaa.

Kaupungin sivuille kootaan keskitetysti listaus uusperheille tarjottavista palveluista ja tukimuodoista ja kirjataan myös perhevalmennuksen kohdalle, että tähän voivat osallistua myös uusperheet, vaikka kyse ei olisi ensisynnyttäjästä. Neuvolan asiakaskyselyn yhteydessä kerätään tietoa, onko perheiden erilaisiin tilanteisiin ja perhemuotoon liittyvät kysymykset huomioitu riittävästi tuessa ja palveluihin ohjauksessa.

Perheille suunnatuissa palveluissa huomioidaan lähtökohtaisesti perheiden erilaiset elämäntilanteet ja tukea erilaisiin perhetilanteisiin on jo nyt saatavissa, mistä syystä sosiaali- ja terveyslautakunta ei näe tarpeellisina tehdä erillistä kartoitusta uusperheiden tuen tarpeesta tai kokeilua heille suunnatusta perhevalmennuksesta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Perhevalmennuksella pyritään tukemaan ensimmäistä kertaa vanhemmaksi tulevien vanhempien valmistautumista vauvan syntymään ja vanhemmuuteen. Myös uusperheissä, joissa on lapsia aiemmista parisuhteista uuden vauvan syntymä vaikuttaa vanhemmuuteen ja parisuhteeseen. Uusperheille on tarjolla monipuolisesti ja kattavasti tukea sekä vastaanottokäynteinä, että erilaisia neuvonta- chat- ja verkkopalveluja. Kaikilla uusperheille tarjotulla tuella edistetään perheen ja vanhempien hyvinvointia ja vanhemmuutta."

Käsittely

08.12.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Kati Juva: Lisätään lausuntoehdotuksen toiseksi viimeisen kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia loppuun: "Kaupungin sivuille kootaan keskitetysti listaus uusperheille tarjottavista palveluista ja tukimuodoista ja kirjataan myös perhevalmennuksen kohdalle, että tähän voivat osallistua myös uusperheet, vaikka kyse ei olisi ensisynnyttäjästä. Neuvolan asiakaskyselyn yhteydessä kerätään tietoa, onko perheiden erilaisiin tilanteisiin ja perhemuotoon liittyvät kysymykset huomioitu riittävästi tuessa ja palveluihin ohjauksessa."

Kannattaja: jäsen Riia Järvenpää

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Kati Juva)

Jaa-äänet: 2
Sanna-Mari Oranen, Karita Toijonen

Ei-äänet: 10
Katju Aro, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Kati Juva, Riia Järvenpää, Seija Muurinen, Touko Niinimäki, Reko Ravela, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Aleksi Niskanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuksen äänin 10 - 2 (tyhjää 1).

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksytyn vastaehdotuksen osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

01.12.2020 Pöydälle

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566