Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2021

1 (12)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/4

 

17.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 28

Vuonna 2020 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2021 talousarvioon

HEL 2020-013430 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto oikeutti kaupunginhallituksen, pormestarin, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2021 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:

TA-luku

Kohta

euroa

 

 

 

1 30 01

Kaupunginhallituksen käyttövarat

13 000 000

1 40 01

Kaupunginkanslia

9 505 000

1 50 01

Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi

45 000

3 10 01

Kaupunkirakenne

284 000

5 10 04

Apotti

8 168 000

 

 

 

 

Käyttötalousosa yhteensä

31 002 000

 

TA-luku

Kohta

euroa

 

 

 

8 01

Kiinteä omaisuus

 

8 01 01

Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset

3 950 000

8 01 03

Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi

1 100 000

 

 

 

8 03

Kadut ja liikenneväylät

 

8 03 02

Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

1 000 000

 

 

 

8 03 03

Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käytettäväksi

620 000

 

 

 

8 04

Puistot ja liikunta-alueet

 

8 04 01 02

Liikuntapaikat ja ulkoilualueet

50 000

8 04 02

Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi

600 000

 

 

 

8 05

Irtaimen omaisuuden perushankinta

 

8 05 01

Keskushallinto

14 930 000

8 05 02

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

9 360 000

8 05 03

Kaupunkiympäristön toimiala

7 535 000

8 05 04

Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala

1 677 000

8 05 05

Sosiaali- ja terveystoimiala

9 359 000

 

 

 

8 06

Arvopaperit

27 500 000

 

 

 

8 07

Muu pääomatalous

 

8 07 01

Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet,  Khn käytettäväksi

1 339 000

 

 

 

 

Investointiosa yhteensä

79 020 000

 

TA-luku

Kohta

euroa

 

 

 

9 01

Pitkävaikutteinen rahoitus

 

9 01 02

Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

59 695 000

 

 

 

 

Rahoitusosa yhteensä

59 695 000

 

 

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 31 002 000 euroa ja investointiosassa 79 020 000 euroa sekä rahoitusosassa 59 695 000 euroa. Tilinpäätösvaiheesta johtuen, ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnettiin enintään luetellun mukaisina.

Edelleen kaupunginvaltuusto lisäsi Lähiörahaston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 1 339 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto kehotti kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1

Esitykset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Mikäli toimialoilla on ollut loppuvuoteen 2020 ajoittuvia ja aikataulultaan siirtyneitä investointihankkeita, joiden seuraavan vuoden rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2021 talousarvion käsittelyn jälkeen ja joita ei siksi ole voitu ottaa talousarviossa huomioon, toimiala on voinut tehdä määrärahan ylitysesityksen vuoden 2021 määrärahoihin. Edellytyksenä on vastaavan suuruisen määrärahasäästön osoittaminen vuonna 2020. Ylitysesityksiin sisältyvät myös kaupunginhallituksen investointimäärärahoista esirakentamiseen, projektialueiden katuihin ja puistoihin myönnettyjä määrärahoja sekä lähiörahastosta myönnetyt hankemäärärahat, mikäli hankkeet jatkuvat vuonna 2021.

Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto on saanut esitykset vuonna 2020 käyttämättä jääneistä määrärahoista ja vastaavista ylitystarpeista. Käyttötalousosan ylitystarve on 31 milj. euroa (edellisen vuoden esitys 19,2 milj. euroa) ja investointiosan ylitystarve 79 milj. euroa (edellisen vuoden esitys 128,1 milj. euroa). Myös antolainamäärärahoja on jäänyt käyttämättä hankkeisiin, joiden aikataulu on viivästynyt. Rahoitusosan ylitystarve on yhteensä 59,7 milj. euroa (edellisen vuoden esitys 27,7 milj. euroa).

Esitykseen sisältyy myös eräiden projektiluonteisten aikataulusyistä siirtyvien keskushallinnon ja toimialojen käyttötalousmäärärahojen myöntäminen ylitysoikeutena vuodelle 2021.

Käyttötalousosa

Käyttötalousosan ylitysesitykset ovat yhteensä 31 002 000 euroa.

1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat

Kaupunginhallituksen käyttövarojen vuoden 2021 ylitysoikeudesta kohdennetaan sosiaali- ja terveystoimialan käytettäväksi kaupunginhallituksen vuoden 2021 talousarvion budjettineuvottelujen neuvottelutuloksen (11.11.2020) mukaisesti 10 000 000 euroa

Kaupunginhallitus päätti 10.2.2020 § 114 myöntää kaupunginkanslian strategiaosastolle käytettäväksi 1 000 000 euroa Helsinki Energy Challenge - haastekilpailun voittajapalkinnon maksamiseen ja enintään      470 000 euroa kilpailun järjestämiseen. Päätöksessä todettiin, että palkintosumma (1 000 000 euroa) maksetaan vuoden 2020 tai 2021 aikana, tai jaettuna näille vuosille, riippuen kilpailuprosessin etenemisestä. Kilpailun järjestelyn kulujen (enintään 470 000 euroa) osalta todettiin, että ne maksetaan vuonna 2020. Kilpailun piti alun perin päättyä marraskuussa 2020. Covid 19 -pandemian johdosta, kilpailuprosessin aikataulua jouduttiin muuttamaan. Uuden aikataulun valossa kilpailuprosessi päättyy vasta keväällä 2021. Aikataulumuutoksesta johtuen osa kilpailun järjestelykuluista toteutuu vasta vuonna 2021. Toteutuneet järjestelykulut vuoden 2020 aikana olivat 296 852 euroa ja siten järjestelykulujen osalta ylitysoikeus on 173 148 euroa. Voittajapalkinto (1000 000 eur) maksetaan vuoden 2021 aikana. Näin ollen ylitysoikeudesta kohdentuu kaupunginkanslian strategiaosaston käytettäväksi Helsinki Energy Challenge – haastekilpailuun yhteensä 1 173 148 euroa.

Kaupunginhallitus myönsi 19.3.2018 § 169 talousarviokohtaan 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, yhteensä 5,0 milj. euron erillismäärärahan nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen. Varaus kohdennettiin käyttökohteisiin sosiaali- ja terveys-, kasvatus- ja koulutus- sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitysten pohjalta. Vuonna 2018 määrärahan käyttö oli 1 743 000 euroa, vuonna 2019 käyttö oli 2 194 000 euroa ja vuonna 2020 käyttö oli 914 000 euroa. Erillismäärärahaa on edelleen käyttämättä noin 194 000 euroa.

Toimialalautakuntien esitysten perusteella nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen ja alueiden välisen eriytymisen torjumisen erillismäärärahojen osalta ylitysoikeus vuodelle 2021 kohdentuu seuraavasti:

-Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinnoimiin hankkeisiin 45 000 euroa

-Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimiin hankkeiseen 149 000 euroa

Näiden määrärahojen ylitysoikeuden kohdentumisen perusteena on hankkeiden toimintojen jatkuminen vuonna 2021.

Lisäksi kaupunginhallituksen käyttövaroista rahoitetaan mm. kaupungin viihtyisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä projektiluontoisia hankkeita, joihin on kaupunkistrategian toteuttamiseksi perusteltua varautua. Osa vuodelle 2020 suunnitelluista hankkeista on siirtynyt vuodelle 2021. Käyttämättä jääneistä määrärahoista tulisi myöntää ylitysoikeutena      1 632 852 euroa vuodelle 2021.

Ylitystarve on 13 000 000 euroa

1 40 Kaupunginkanslia

Kaupunginkanslian vuoden 2020 käytettävissä oleva määräraha 137,496 milj. euroa, sisältää tietohallinnolle myönnetyn 8,05 milj. euron ja elinkeino-osastolle myönnetyn 150 000 euron ylitysoikeuden. Määrärahasta jäi käyttämättä 16 milj. euroa.

Esitetystä ylitysoikeudesta kohdentuu elinkeino-osastolle 3,77 milj. euroa, josta kahteen hankekokonaisuuteen (150 000 euroa, kokeilualustatoiminta ja 120 000 euroa, elinkeinopoliittiset tapahtumat) 270 000 euroa sekä työllisyystoimintaan 3,5 milj. euroa. Työllisyystoiminnan vuoden 2020 budjetti oli 33 milj. euroa, josta arvioidaan säästyvän 3,7 miljoonaa euroa. Ylitysoikeus kohdentuu kokonaan työllisyyskokeiluun.

Esitetystä ylitysoikeudesta kohdentuu strategiaosastolle 5,735 milj. euroa.

Keskitetyn tietotekniikan käyttötalouden v. 2020 määräraha ylitysoikeuksineen oli yhteensä 32,9 miljoonaa euroa sisältäen ylitysmäärärahan 7,9 milj. euroa. Käyttämättä jää 5,7 miljoonaa euroa. 4,5 milj. euroa kohdentuu digitalisaatio-ohjelman kärkihankkeiden toteuttamiseen sekä 1,2 milj. euroa vuodelle 2021 siirtyneiden hankkeiden valmisteluun ja ylläpitomenoihin. Lisäksi kohdentuu 35 000 euroa Helsinki Abroad Ltd Oy yhteistoimintaosuuksiin liittyen.

Ylitystarve on 9 505 000 euroa

1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi

Historiatoimikunnan budjetti vuonna 2020 oli 272 000 euroa, joka sisälsi 60 000 euron ylitysoikeuden. Toteutumisennuste vuodelle 2020 on 226 000 euroa Ylitysoikeus vuodelle 2021 käytettäisiin Historia.helsinki -sivuston (historiaportaali) sisällöstä vastaavan päätoimittajan palkkaukseen, jonka kokonaiskustannus olisi n. 70 000 euroa.

Ylitystarve on 45 000 euroa.

3 10 01 Kaupunkirakenne

Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen

Käyttämättä jäänyttä määrärahaa tarvitaan vuodelle 2021 siirtyneiden hissi-projektien rahoittamiseen, koska niiden loppuselvitykset eivät valmistuneet vuonna 2020.

Ylitystarve on 284 000 euroa

5 10 04 Apotti

Apotti talousarviokohdan toimintakate toteutui noin 8 miljoonaa euroa talousarviota parempana vuonna 2020. Apotti talousarviokohdan menot toteutuivat talousarviota alhaisempana, koska Apotin käyttöönotto siirrettiin vuodelta 2020 vuodelle 2021 Covid-19-pandemian vuoksi. Käyttöönoton siirtymisen vuoksi vuodelle 2021 siirretään menomäärärahoja vuoden 2020 toimintakatteen alituksen verran.

Ylitystarve on 8 168 000 euroa

Investointiosa

Investointiosan ylitysesitykset ovat yhteensä 79 020 000 euroa.

8 01 Kiinteä omaisuus

8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset, Kylkn käytettäväksi

Määrärahoja jää käyttämättä kauppaneuvottelujen viivästymisestä johtuen.

Ylitystarve on 3 950 000 euroa.

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen Kylkn käytettäväksi

8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen

Määrärahaa jäi käyttämättä mm. Hakaniemen huoltopihan esirakentamisen viivästymisestä johtuen. Lisäksi Fallkullan kiilan esirakentamisurakka jatkuu vuonna 2021.

Ylitystarve on 1 100 000 euroa.

8 03 Kadut ja liikenneväylät

8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

Pasilan määrärahaa jäi käyttämättä, koska Veturitien rakentaminen Höyrykadulta Hakamäentielle siirtyi alkavaksi keväällä 2021.

Ylitystarve on 1 000 000 euroa.

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa Khn käytettäväksi

Väyläviraston yhteishankkeissa määrärahaa jää käyttämättä, koska yhteishankkeiden suunnittelun käynnistyminen on viivästynyt.

Ylitystarve on 620 000 euroa

8 04 Puistot ja liikunta-alueet

8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet, Kylkn käytettäväksi

Liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden määrärahaa jäi käyttämättä, koska Töölön pallokentän urakka jatkuu vuonna 2021.

Ylitystarve on 50 000 euroa

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi

Länsisataman puistot ja liikunta-alueiden käyttämättä jäänyttä määrärahaa tarvitaan vuonna 2021 jatkuvaan Saukonpaadenpuiston rakentamiseen. Pasilan puistot määrärahaa jää käyttämättä liitteessä esitetyn mukaisesti hankkeiden viivästymisistä johtuen.

Ylitystarve on 600 000 euroa

8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta

Keskeneräiset kalusto- ja tietotekniikkahankinnat sekä kehittämishankkeet ovat syy irtaimen omaisuuden hankintamenojen ylitystarpeisiin. Suurimmat ylitystarpeet kohdistuvat kasvatus- ja koulutustoimialan sekä kaupunkiympäristön toimialan Ict-hankintoihin. Merkittäviä ylitystarpeita kohdistuu myös kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvan pelastuslaitoksen paloautoihin, ensihoitoautoihin ja öljyntorjuntakalustoon sekä muihin hankintoihin.

Ylitystarve on yhteensä 42 861 000 euroa

8 06 Arvopaperit

Määrärahaa jäi käyttämättä suunniteltujen hankkeiden viivästymisistä johtuen. Erityisesti valtakunnallisten ratahankkeiden ja useiden kiinteistöyhtiöiden tarvitsema pääomitus on viivästynyt hankkeiden aikataulumuutosten seurauksena. Myöhentyneitä hankkeita oli mm. Kaapelitalon Tanssin talo -hanke ja Englantilaisen koulun tilahanke.

Ylitystarve on yhteensä 27 500 000 euroa

8 07 Muu pääomatalous

8 07 01 Lähiörahasto Khn käytettäväksi

Esitetyt ylitysoikeudet ovat tarpeen joidenkin Kaupunkiympäristön toimialan ja Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hankkeiden rakentamisen aloittamiseen tai jatkamiseen. Näitä hankkeita ovat mm. leikkipuisto Lohikäärmeen peruskorjauksen jatkaminen, leikkipuisto Kotinummen rakentaminen, Malminkartanon kuntoportaiden uusiminen sekä Kannelmäen ja Malminkartanon alueella toteuttava kehittämishanke. Joidenkin hankkeiden toteutus on viivästynyt markkinaoikeuteen tehdyn valituksen vuoksi.

Ylitystarve on yhteensä 1 339 000 euroa

Tuloslaskelmaosa

7 03 09 Lähiörahasto

Investointien ylitysesityksiin sisältyy 1 100 000 euron edestä lähiörahastohankkeita, jotka rahoitetaan Lähiörahastosta. Talousarvion tuloslaskelmaosan kohdassa 7 03 09 Lähiörahasto näkyy rahastosta rahoitettavien investointihankkeiden tulokohdassa.

Rahastosta rahoitettavat investointihankkeet tuloutetaan kyseisessä tulokohdassa.

Tuloarviota tulisi kasvattaa yhteensä 1 339 000 euroa.

Rahoitusosa

9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

Talousarviokohdalta Muu antolainaus jää jäljempänä mainittujen alakohtien osalta lainojen myöntämiseen tarkoitettuja määrärahoja käyttämättä yhteensä 59,7 milj. euroa. Jäljempänä on eritelty talousarvion alakohdittain hankkeiden viivästymisten vuoksi vuoden 2021 talousarvioon tarvittavat ylitysoikeudet vuonna 2020 myönnettyjen lainojen nostoja sekä vireillä olevien hankkeiden mahdollista lainoittamista varten.

9 01 02 01 Lainojen myöntäminen kouluille

Varaudutaan sopimuskoulujen hankkeiden lainoittamiseen 5 000 000 eurolla.

9 01 02 02 Muut koululainat

Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen ry:lle koulurakennuksen perusparannuksiin (Khs 10.8.2020, 413 §) myönnetyn 750 000 euron lainasta 375 000 euroa siirtyy vuodelle 2021. Lisäksi varaudutaan muiden kouluhankkeiden lainoittamiseen 29,0 milj. eurolla.

9 01 02 04 Sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettävät lainat

Setlementtiasunnot Oy:n Postipuiston rakennushanketta varten (Khs 9.11.2020, 763 §) myönnetyn 690 000 euron lainan nosto siirtyy vuodelle 2021

9 01 02 05, Lainoja kaupunginorkesterin soittajille soitinhankintoja varten

Rahoitusjohtajan kaupunginorkesterin soittajalle 19.12.2019, 136 §, myöntämän 30 000 euron soitinhankintalainan nostotarve siirtyy vuodelle 2021.

9 01 02 33, Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille

Stadion-säätiön perusparannus- ja uudistamishankkeeseen liittyviä laitteisto- ja irtaimistohankintoja varten (Khs 2.12.2019, 824 §) myönnetyn 8 milj. euron lainan nostotarve siirtyy vuodelle 2021.

Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:lle (Khs 5.10.2020, 626 §) myönnetyn 2,6 milj. euron lainan nostotarve siirtyy vuodelle 2021.

Varaudutaan muiden tytäryhteisöjen lainoittamiseen 14 000 000 eurolla.

Ylitystarve on yhteensä 59 695 000 euroa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1

Esitykset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Sosiaali- ja terveystoimiala

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.02.2021 § 99

HEL 2020-013430 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2021 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:

TA-luku

Kohta

euroa

 

 

 

1 30 01

Kaupunginhallituksen käyttövarat

13 000 000

1 40 01

Kaupunginkanslia

9 505 000

1 50 01

Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi

45 000

3 10 01

Kaupunkirakenne

284 000

5 10 04

Apotti

8 168 000

 

 

 

 

Käyttötalousosa yhteensä

31 002 000

 

TA-luku

Kohta

euroa

 

 

 

8 01

Kiinteä omaisuus

 

8 01 01

Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset

3 950 000

8 01 03

Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi

1 100 000

 

 

 

8 03

Kadut ja liikenneväylät

 

8 03 02

Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

1 000 000

 

 

 

8 03 03

Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käytettäväksi

620 000

 

 

 

8 04

Puistot ja liikunta-alueet

 

8 04 01 02

Liikuntapaikat ja ulkoilualueet

50 000

8 04 02

Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi

600 000

 

 

 

8 05

Irtaimen omaisuuden perushankinta

 

8 05 01

Keskushallinto

14 930 000

8 05 02

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

9 360 000

8 05 03

Kaupunkiympäristön toimiala

7 535 000

8 05 04

Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala

1 677 000

8 05 05

Sosiaali- ja terveystoimiala

9 359 000

 

 

 

8 06

Arvopaperit

27 500 000

 

 

 

8 07

Muu pääomatalous

 

8 07 01

Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet,  Khn käytettäväksi

1 339 000

 

 

 

 

Investointiosa yhteensä

79 020 000

 

TA-luku

Kohta

euroa

 

 

 

9 01

Pitkävaikutteinen rahoitus

 

9 01 02

Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

59 695 000

 

 

 

 

Rahoitusosa yhteensä

59 695 000

 

 

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 31 002 000 euroa ja investointiosassa 79 020 000 euroa sekä rahoitusosassa 59 695 000 euroa. Tilinpäätösvaiheesta johtuen, ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään luetellun mukaisina.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 1 339 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566