Helsingfors stad

Protokoll

3/2021

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/10

 

17.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 34

Den av Öppna Partiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om beaktande av arkitekt Eliel Saarinens plan i arkitekturtävlingen för Elielplatsen

HEL 2020-010637 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade gruppmotionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Amos Ahola föreslog att ärendet skulle återremitteras för ny beredning, eftersom stadsplaneringen och arkitekternas kreativitet inte bör bindas med för stränga regler i arkitekturtävlingen.

Ledamoten Amos Aholas förslag om återremiss understöddes inte, varvid det förföll.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite

2

Kaupunkiympäristön toimialan lausunto 14.12.2020

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Öppna Partiets fullmäktigegrupp föreslår i sin gruppmotion 23.9.2020 att man kan delta i arkitekturtävlingen för Elielplatsen och Stationsplatsen med byggnaden Chicago Tribune Tower som ritades av Eliel Saarinen men som aldrig byggdes. Byggnaden bör byggas i enlighet med nutida bestämmelser och åtminstone dess nedersta våning bestå av offentliga lokaler.

Stadsmiljönämnden godkände planeringsprinciperna för detaljplaneändringen för Elielplatsen och Stationsplatsen 17.11.2020 som anvisningar för arkitekturtävlingen för Elielplatsen. Principerna ska styra planeringen så att områdets särdrag fungerar som utgångspunkter i utvecklingen av området. De mest centrala elementen i området som styr planeringen är den värdefulla miljön och utgångspunkterna med hänsyn till trafiken, speciellt områdets fotgängarmiljö.

Byggnaden som Eliel Saarinen deltog med i Chicagos arkitekturtävling år 1922 har 29 våningar, är ca 140 meter hög och till sin bottenyta ca 1 200 m² stor. Arkitekturtävlingens tomt låg i centrum av en nordamerikansk storstad. Målet med tävlingen var att rita ett kontorshus och att hitta ett arkitektoniskt uttryck för en ny byggnadstyp. Ritningen har därefter fungerat som förebild för flera skyskrapor byggda i början av 1900-talet i USA.

Stadsstyrelsen anser liksom stadsmiljösektorn att planalternativet som framförts i gruppmotionen inte är i enlighet med utgångspunkterna för planläggningen i området eller med planeringsprinciperna som godkänts för området, och dessutom avviker planalternativet från generalplanens principer samt principerna som gäller högt byggande. Planen skulle bilda ett nytt betydande landmärke på området, som inte stämmer överens med utgångspunkterna för tävlingen. Byggnaden skulle som färdig vara centrums och innerstadens högsta byggnad. Endast Trigoni-tornen som planeras bli byggda på bangården i Böle skulle enligt de aktuella planerna vara högre.

Ett centralt mål i planeringen av området är att ta omgivningens värden i beaktande. Saarinens plan gällde ett annat ställe där utgångspunkterna för planeringen var andra. Utgångspunkterna gällande stadsbilden i samband med planeringen av Eliel- och Stationsplatsen bildas av olika element; centralstationen med dess klocktorn ska bibehållas som områdets landmärke och den mest betydelsefulla byggnaden. Utöver detta ska nybyggande i området passa in i det omgivande byggnadsbeståndet.

Byggnaderna i Eliel- och Stationsplatsens omgivning är dessutom byggda under olika tidsmässiga skeden och representerar stilen för den tid då de byggdes samt sättet att bygga just då. Ritningen av Eliel Saarinen, som framförs i motionen, representerade år 1922 modern arkitektur som skapade nytt. I dag skulle byggnaden representera en hundra år gammal amerikansk arkitektonisk stil som inte är förknippad med särdragen i Helsingfors nutida byggstil.

Stadsmiljösektorn har gett ett utlåtande om motionen. Stadsstyrelsens svar stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 12 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en gruppmotion som undertecknats av mer än hälften av fullmäktigegruppens medlemmar och som har rubriken gruppmotion.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite

2

Kaupunkiympäristön toimialan lausunto 14.12.2020

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.02.2021 § 76

HEL 2020-010637 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566