Helsingfors stad

Protokoll

15/2020

1 (5)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/14

 

23.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 230

Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om utlysning av klimatnödläge

HEL 2019-012944 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Mika Ebeling understödd av ledamoten Jussi Halla-aho föreslog att stadsfullmäktige skulle återremittera motionen för ny beredning utgående från att någon resolution om klimatnödläge inte börjar beredas.

5 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar motionen för ny beredning utgående från att någon resolution om klimatnödläge inte börjar beredas.

Ja-röster: 68
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 9
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Dani Niskanen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Wille Rydman, Paavo Väyrynen

Blanka: 6
Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Lilja Tamminen, Ulla-Marja Urho

Frånvarande: 2
Kauko Koskinen, Johanna Laisaari

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Olli Lahtinen, specialplanerare, telefon: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Leo Straniuksen valtuustoaloite 12.11.2019

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Leo Stranius och 23 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors stad börjar bereda en resolution om klimatnödläge. De som väckt motionen lyfter fram att liknande utlysningar har gjorts i många länder och i fler än 1 000 kommuner världen över efter att Europaparlamentet den 27 november 2019 utlyste klimatnödläge. Huvudbudskapet i resolutionen sägs vara att det är bråttom med klimatåtgärderna och att det nu är dags att agera.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen ger en uppmaning om att bereda en utlysning om klimatnödläge, genom vilken Helsingfors ansluter sig till de städer som betonar klimatåtgärdernas nödvändighet och skyndsamhet.

Det har gjorts ett stort antal resolutioner om klimatnödläge världen över, i Västeuropa och Mellaneuropa, Japan, Australien och Nya Zeeland samt Nordamerika. Enligt webbplatsen climatemergencydeclaration.org har inga resolutioner om klimatnödläge ännu gjorts av någon kommun i Finland. I Åbo har en fullmäktigemotion väckts och i Lahtis har en namninsamling för ett invånarinitiativ startats, där man kräver att klimatnödläge ska utlysas. I Finland har det inte varit praxis för kommunala organ att anta resolutioner i sakfrågor. I vårt land har kommunen ett allmänt verksamhetsområde som ger möjlighet att också besluta om konkreta åtgärder.

Europaparlamentets utlysning om klimatnödläge 28.11.2019 syftade till att påskynda de högnivåförhandlingar om åtgärder för att bekämpa klimatförändringen som förts i Madrid i slutet av 2019. I förhandlingarna mellan staterna har det dock visat sig svårt att nå en överenskommelse om praktiska åtgärder för att bekämpa klimatförändringen.

Helsingfors stad har på flera ställen lyft fram och i sin intressebevakning uppmärksammat arbetet för en brådskande lösning av klimatfrågan och särskilt städernas roll i att öka allmänhetens medvetenhet om de globala riskerna i samband med klimatförändringen.

Enligt stadsstrategin 2017–2021 betonar Helsingfors ekologiska värden i sin verksamhet och upprättar kontakter med världens ledande städer i klimatnätverket C40. Helsingfors framträder som en internationellt nätverkad föregångare inom lokalt förverkligande av globalt ansvar. Helsingfors bekämpar klimatförändringen på ett ambitiöst sätt och ställer som mål att minska utsläppen med 60 procent före utgången av år 2030 och nå kolneutralitet år 2035. Staden använder sig av ett brett urval metoder för att bekämpa den skadliga klimatförändringen. I stadens riskhantering har beredskapen inför klimatförändringens effekter beaktats som en samordnad riskkategori.

Stadsstyrelsen godkände 10.12.2018 (§ 809) handlingsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 för att komma igång med de åtgärder som behövs för att man ska kunna uppnå utsläppsminskningsmålen i stadsstrategin 2017–2021. Helsingfors upprätthåller webbplatsen helsinginilmastoteot.fi, som presenterar målen för projektet Kolneutralt Helsingfors och åtgärderna för att bekämpa klimatförändringen. Webbplatsen uppmuntrar även stadens invånare och andra aktörer till praktiska åtgärder för klimatet.

Helsingfors riktlinjer för anpassning till klimatförändringen 2019–2025 godkändes av stadsstyrelsen 27.5.2019 (§ 405). Riktlinjerna omfattar i huvudsak sådana åtgärder som inte ingår i stadens andra planer och program. Dessa åtgärder är bland annat stadsmiljösektorns miljöprogram, Helsingfors dagvattenprogram, riktlinjer för gröna tak, ett åtgärdsprogram för att trygga Helsingfors biodiversitet och Östersjöutmaningens åtgärdsprogram för Östersjön.

Stadsstyrelsen beslutade 10.2.2020 bevilja finansiering för tävlingen Helsinki Energy Challenge, där man söker innovationer inom energisektorn särskilt för att på ett hållbart sätt ersätta stenkol vid fjärrvärmeproduktionen i Helsingfors. Tävlingsresultatet avgörs på våren 2021. Staden planerar att fritt dela den information och de lösningar som fås från tävlingen med andra städer och på så sätt bidra till kampen mot klimatförändringen på både en riksomfattande och en internationell nivå.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrelsen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstadgan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadsstyrelsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Olli Lahtinen, specialplanerare, telefon: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Leo Straniuksen valtuustoaloite 12.11.2019

Bilagematerial

1

Helsingin ilmastoteot -sivusto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 528

HEL 2019-012944 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

14.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Poisto viidennestä kappaleesta: "eikä kaupunginhallitus katso, että aloitteessa tarkoitetun julistuksen antaminen olisi aiheellista. "

Lisäys viidennen kappaleen edelle uusi kappale: “Kaupunginhallitus kehottaa valmistelemaan ilmastohätätilajulistuksen, jolla Helsinki liittyy niiden kaupunkien joukkoon, jotka korostavat ilmastotoimien välttämättömyyttä ja kiireellisyyttä.”

Kannattaja: Jan Vapaavuori

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 3
Terhi Koulumies, Mika Raatikainen, Wille Rydman

Ei-äänet: 12
Veronika Honkasalo, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus hyväksyi Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 3 - 12.

31.08.2020 Pöydälle

24.08.2020 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566