Helsingfors stad

Protokoll

13/2020

1 (12)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/11

 

26.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 188

Detaljplan och detaljplaneändring för området vid Handelskvarnsvägen (nr 12646)

HEL 2017-012228 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplan för 45 stadsdelen (Botby, Kvarnbäcken) (ett nytt kvarter 45279 och rekreationsområde bildas) och detaljplaneändring för tomterna 6 och 8 i kvarteret 45200, tomterna 2, 3, 6, 11, 12 och 20 i kvarteret 45196 och rekreations-, gatu-, spårtrafiks- och skyddsgrönområden i 45 stadsdelen (Botby, Kvarnbäcken och Kasåkern) (nya kvarter 45234 och 45279 och gatu-, rekreations- och skyddsgrönområden bildas) enligt ritning nr 12646, daterad 9.6.2020, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12646 kartta, päivätty 9.6.2020, korjattu 19.8.2020

2

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12646 selostus, päivätty 9.6.2020, korjattu 19.8.2020

3

Vuorovaikutusraportti 9.3.2020, täydennetty 9.6.2020

4

Osa päätöshistoriaa

5

Liikennesuunnitelma (piir.nro 7029)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 5

Helen Elnät Ab

 

Samkommunen Helsingforsregionens trafik

 

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster/Vattenförsörjning

 

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplanen och detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller Kasåkerns industriområde vid Filarvägen och till smärre delar området i sydvästra Kvarnbäcken. Detaljplanelösningen gör det möjligt att bygga nya verksamhetslokaler och ett nytt fritidscenter med betoning på sport och välbefinnande i Filarvägens och Handelskvarnsvägens korsning i närheten av den kommande Jokerbanans hållplatser.

Målet är att effektivisera markanvändningen i det nuvarande metrodepåområdet och på de glest bebyggda industritomterna i Kasåkern. Syftet med detaljplanelösningen är i synnerhet att förnya Filarvägens stadsbild som nu liknar en industrimiljö till en urban gata som avgränsas av verksamhetslokaler särskilt i Jokerbanans hållplatsmiljö.

Detaljplaneområdets totala byggrätt är 155 823 m² vy, varav sammanlagt ca 41 200 m² vy är ny våningsyta. Beteckningarna för användningsändamål i detaljplaneområdet ändras så att verksamhetslokalerna med beteckningen KTY-1 omfattar ca 27 200 m² vy och verksamhetslokalerna med beteckningen KTY-2 omfattar ca 36 200 m² vy, dvs. sammanlagt ca 63 400 m² vy, och våningsytan för samhällsteknisk försörjning omfattar ca 92 400 m² vy. Samtidigt minskar våningsytan för industri- och lagerfunktioner med ca 20 400 m² vy. Det genomsnittliga exploateringstalet för kvarteren för verksamhetslokaler är 1,26. Byggnadernas våningstal är för det mesta III–VI.

I samband med detaljplanelösningen har en trafikplan (ritning nr 7029) utarbetats. I trafikplanen anges ändringar endast på Handelskvarnsvägen och på Hjulkvarnsvägen söderut från Handelskvarnsvägen. Nya gator som anläggs är Filargränden och Depågränden.

Genomförandet av detaljplanelösningen kommer särskilt att bidra till att Filarvägens nu industriella gatumiljö blir urbanare då markanvändningen i området blir effektivare. Detaljplanelösningen förbättrar även skog- och trädnätets nu splittrade lokala förbindelse vid Handelskvarnsvägen när en del av den nuvarande tomtmarken ändras till ett grönområde.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål i och med att den främjar utvecklingen av Helsingfors som en nätverksstad för spårtrafik och möjliggör lättåtkomliga förläggningsplatser för företag. I enlighet med stadsstrategin utvecklas stadsmiljön och idrotts- och kulturutbudet så att det uppmuntrar till motion och vardagsaktivitet jämlikt i olika stadsdelar. Jokerbanans räntabilitet tryggas med tillräcklig effektivitet i markanvändningen. Detaljplanelösningen stämmer överens med målen för Generalplan 2016 för Helsingfors.

I Generalplan 2016 för Helsingfors är området angivet som område för arbetslokaler och samhällsteknisk service och till en liten del som bostadsdominerat område och närcentrum. På Depåvägen och Filarvägen har en snabbspårväg anvisats och området genomkorsas av en beteckning för en grönförbindelse i riktningen öster–väster. En kvalitetskorridor för cykling, ett pendlingsstråk, löper via Handelskvarnsvägen. Med beaktande av generalplanens skala och dess precisering i detaljplanen följer detaljplanelösningen generalplanen och dess mål.

Enligt den underjordiska generalplanen för Helsingfors nr 11830 är det fråga om ett bergsresursområde och ett ytbergsområde i ytterstaden, och en tunnel för spårtrafik och en utrymmesreservering för tunneln anvisas i området. Detaljplanelösningen stämmer också överens med den underjordiska generalplanen.

Stadsstyrelsens näringslivssektion reserverade 24.6.2019 tomten 45196/3 och ett outbrutet område på tomten 45196/18 för ett bolag som bildas för WasaGroup Oy:s räkning.

Stadsmiljönämnden godkände 16.4.2019 gatu-, park- och broplanerna för Jokerbanan; del 1 och 28.5.2019 gatu-, park- och broplanerna för Jokerbanan; del 2.

Stadsmiljönämnden fattade 21.5.2019 två undantagsbeslut (13 och 14 §) som gör det möjligt att bygga en ny bussdepå och Jokerbanans spårvagnsdepå i detaljplaneområdet.

Stadsmiljönämnden godkände planeringsprinciperna för Kasåkerns industriområde 29.5.2018 som underlag för den fortsatta beredningen.

Områdets utgångspunkter och nuläge

I detaljplaneområdet finns i nuläget Kasåkerns industriområdes industri-, lager, och depåtomter och i viss mån obebyggd skog. Öster om Filarvägen finns ett stort depåområde för buss- och metrodepåer med byggnader. I depåområdet inleddes år 2019 byggarbetena för en ny bussdepå och för en depå för Jokerbanan. Väster om Filarvägen, i norra delen av planeringsområdet, finns ett skogigt område utan detaljplan som har planlagts som ett skyddsgrönområde. Den norra, branta och skogiga delen av planeringsområdet utgör en del av s.k. Björnskogen. Vid Holkvägen söder om skogen finns för tillfället obebyggda industritomter.

För området gäller flera detaljplaner från 1975–2017, i vilka området har betecknats som kvartersområde för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning (ET), kvartersområde för industri- och lagerbyggnader (T), kvartersområde för affärsbyggnader (KL), kvartersområde för bilplatser (LPA), skyddsgrönområde (EV), område för närrekreation (VL) och gatuområde.

Markområdena är i Helsingfors stads ägo. Detaljplanelösningen har utarbetats på initiativ av staden.

Detaljplanelösningens kostnader

Detaljplanelösningen medför följande kostnader för staden, exklusive mervärdesskatt:

- Gator

3,2 mn euro

- Parker

0,8 mn euro

 

Andra kostnader för detaljplanen

Ett dagvattenavlopp och en fördröjningsbassäng i depån

0,9 mn euro

- Vattenförsörjning

0,2 mn euro

- Fjärrvärme

0,5 mn euro

- Elektricitet

0,8 mn euro

- Gasdistribution

0,04 mn euro

 

Den i trafikplanen angivna cykelbanan är en investering som inte förutsätter förverkligandet av detaljplanen och kan förverkligas i enlighet med byggprogrammet för det målsatta nätet för cykeltrafik. Det beräknades i samband med den kommunaltekniska översiktsplanen att kostnaderna för en cykelväg i två riktningar längs med Kuggkvarnsvägen uppgår till 0,6 mn euro.

Detaljplanen beräknas medföra staden kostnader på sammanlagt 4,0–4,9 mn euro. Kostnaderna omfattar inte ändringsbehoven för Jokerbanan på Filarvägen och Depågränden. Dessa ingår i kostnaderna för Jokerbanan.

Detaljplaneändringen höjer områdets värde. Värdet av den nya byggrätt som planläggs uppgår till ca 20 mn euro.

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

I den bifogade rapporten om växelverkan anges myndigheternas ställningstaganden och intressenternas åsikter vilka inkommit under beredningen av detaljplanen i sammandrag, liksom också genmälena till påpekandena i dessa.

Myndighetssamarbete

Man har i anslutning till beredningen av detaljplanelösningen samarbetat med stadsmiljösektorn och dessutom med följande aktörer: Helen Ab, Helen Elnät Ab, Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänsters vattenförsörjning (HRM), stadsmuseet, fostrans- och utbildningssektorn och kultur- och fritidssektorn. I rapporten om växelverkan anges de påpekanden som kommit in och svaren på dessa.

Påpekandena i de skriftliga åsikterna (9 st.) om programmet för deltagande och bedömning gällde bl.a. frågor om naturen, rekreationen och den ekologiska hållbarheten, det kommande byggandet och dess placering, trafiken, förbindelserna och bullret, flyttningen av gasdistributionsstationen, beaktandet av datakommunikationskablar och förfarandet för informering om programmet för deltagande och bedömning i detaljplaneprojektet.

Åsikterna har beaktats i planläggningen så att det har utarbetats en plan för skog- och trädnätet för ett mer omfattande område än detaljplaneområdet i fråga om grönförbindelser. Dessutom har det i detaljplanelösningen reserverats ett grönområde vid Handelskvarnsvägen som förbättrar den lokala förbindelsen för skog- och trädnätet. Vid Hjulkvarnsvägen har det anvisats en trädrad som ska planteras. Dessutom har man förberett sig på att bygga ovanpå spårvagnsdepån och utrett den verksamhet i metrodepån som medför buller och ljusföroreningar. En ny plats har anvisats för gasdistributionsstationen i detaljplaneområdet.

Detaljplaneförslaget offentligt framlagt

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 9.3–7.4.2020, vilket kungjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen.

Det kom in tre anmärkningar om förslaget till detaljplan.

Påpekandena i anmärkningarna gällde det kommande byggandet och dess effektivitet och placering, skognätet, grönförbindelserna och de ekologiska förbindelserna, rekreationsförbindelserna, detaljplanens förhållande till lagstiftningen, planer på högre nivå och andra utgångspunkter som styr planläggningen, planmaterialet, planprocessen och växelverkan.

Följande myndigheter gav utlåtande om detaljplaneförslaget: HRT, HRM och stadsmuseet. HRT:s utlåtande gällde nödvändigheten av en depå för Jokerbanan och funktionaliteten hos bussdepåhelheten, förberedelserna på ökningen av antalet elbussar och ordnandet av smidiga trafikförbindelser till kollektivtrafikens hållplatser. HRM:s utlåtande gällde reserveringen för en ledningsgränd för ett dagvattenavlopp dimensionerad för översvämningar och kostnaderna för vattenförsörjningen. Stadsmuseets utlåtande gällde grottan norr om Filarvägens och Handelskvarnsvägens korsning och en förbindelseväg till grottan.

Dessutom meddelade Helen Elnät Ab att det inte har någonting att yttra.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna och myndighetsutlåtandena om detaljplaneförslaget i sammandrag och bemötandena till de påpekanden som framförts i dessa.

Det som framförts i påpekandena har beaktats med hänsyn till detaljplanens mål och i den mån det är ändamålsenligt.

I detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga materialet gjordes ändringar efter att detaljplanen varit offentligt framlagd. För ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).

De ändringar som gjorts efter det offentliga framläggandet har diskuterats med berörda parter. De vars intresse ändringarna gäller har blivit separat hörda per e-post.

Närmare motiveringar

Konsekvenserna av detaljplanelösningen och de närmare motiveringarna till denna framgår av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Med stöd av 51 § i förvaltningslagen har efter behandlingen i stadsstyrelsen 17.8.2020 följande skrivfel rättats på detaljplanekartan: Det rätta numret på en ny tomt är 22 (inte 21). Dessutom har datumet för behandlingen i näringslivssektionen rättats på föredragningslistan till 24.6.2019 (inte 4.6.2019).

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12646 kartta, päivätty 9.6.2020, korjattu 19.8.2020

2

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12646 selostus, päivätty 9.6.2020, korjattu 19.8.2020

3

Vuorovaikutusraportti 9.3.2020, täydennetty 9.6.2020

4

Osa päätöshistoriaa

5

Liikennesuunnitelma (piir.nro 7029)

Bilagematerial

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Tehdyt muutokset 9.6.2020, korjattu 19.8.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 5

Helen Elnät Ab

 

Samkommunen Helsingforsregionens trafik

 

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster/Vattenförsörjning

 

För kännedom

Stadsmiljönämnden

Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden

Stadsmuseet

Detaljplaneläggning

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.08.2020 § 431

HEL 2017-012228 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypuro) asemakaavan (muodostuu uusi kortteli 45279 ja virkistysaluetta) sekä 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypuro ja Roihupelto) korttelin 45200 tonttien 6 ja 8, korttelin 45196 tonttien 2, 3, 6, 11, 12 ja 20 sekä virkistys-, katu-, raideliikenne- ja suojaviheralueiden asemakaavan muutoksen (muodostuvat uudet korttelit 45234 ja 45279 sekä katu-, virkistys- ja suojaviheraluetta) 9.6.2020 päivätyn piirustuksen nro 12646 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 09.06.2020 § 352

HEL 2017-012228 T 10 03 03

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        9.6.2020 päivätyn asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12646 hyväksymistä. Asemakaava koskee 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypuro) muodostuu uusi kortteli 45279 ja virkistysaluetta ja asemakaavan muutos koskee 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypuro ja Roihupelto) korttelin 45200 tonttia 6 ja 8, korttelin 45196 tontteja 2, 3, 6, 11, 12 ja 20 sekä virkistys-, katu-, raideliikenne- ja suojaviheralueita (muodostuvat uudet korttelit 45234 ja 45279 katu-, virkistys- sekä suojaviheraluetta).

Lisäksi lautakunta päätti

        ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

        ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Käsittely

09.06.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Leena Holmila ja liikennesuunnittelija Jussi Jääskä. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Leena Holmila, arkkitehti, puhelin: 310 21333

leena.holmila(a)hel.fi

Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi

Elise Lohman, Maisema-arkkitehti, maisemasuunnittelu, puhelin: 310 26349

elise.lohman(a)hel.fi

Reetta Kuronen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 27148

reetta.kuronen(a)hel.fi

 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 22.4.2020

HEL 2017-012228 T 10 03 03

 

Asemakaavoituspalvelu on pyytänyt Kuva:a ja Kasko:a antamaan lausunnon kaupunkiympäristölautakunnalle Vartiokylän, Myllypuron (45.ko) asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12646, Kauppamyllyntien ympäristön asiakirjoista: kaavakartasta, selostuksesta ja vuorovaikutusraportista.

Viilarintien itäpuolelle suunnitellaan Raide-Jokerin raitiovaunuvarikkoa kulkuyhteyksineen, bussivarikon siirtoa, liikunta- ja vapaa-ajan hanketta ja muuta toimitilaa. Holkkitien pohjoispuolelle suunnitellaan toimitilaa. Teollisuustonttien kaavamääräyksiä ajantasaistetaan.

Helsingin kaupunginmuseo/Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo tarkastelee hanketta tehtävänsä mukaisesti arkeologisen kulttuuriperinnön suojelun ja säilymisen näkökulmasta ja antaa seuraavan lausunnon.

Viilarintien ja Kauppamyllyntien risteyksen pohjoispuolella sijaitsee 1. maailmansodan aikainen luola, joka on muinaismuistolain suojaama kiinteä muinaisjäännös Tukikohta VI:13 (Myllypuro), muinaisjäännösrekisterin nro 100011938. Itse luola sijaitsee kaava-alueen ulkopuolella. Luolasta johtaa tie jyrkän kallion reunassa kaakkoon Viilarintien ja Kauppamyllyntien risteykseen. Tie ei ole alkuperäinen luolaan johtanut tie. Alun perin yhdystie on tullut luolaan suoraan lounaasta. Se on tuhoutunut käytännössä kokonaan Viilarintietä tehtäessä. Kaava-alueen rajalla on luolansuun edessä voinut säilyä tätä yhdystietä. Kohdetta on käsitelty aiemmin Raide-Jokerin kaavan yhteydessä ja neuvotteluissa. Niissä on päätetty, että alkuperäisen tien mahdollisesti säilyneelle kohdalla ja nykyisen tien kohdalla voidaan tehdä tarvittavia katumuutoksia. Rakentaminen ei vaadi Museoviraston myöntämää muinaisjäännöksen kajoamislupaa. Rakennustöiden aikana on sovittu tehtävän valvontaa ja dokumentointia tarvittaessa kaupunginmuseon toimesta.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 21.3.2019

Lisätiedot

Markku Heikkinen, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552

markku.heikkinen(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 25.02.2020 § 12

HEL 2017-012228 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12646 pohjakartan kaupunginosassa 45 Vartiokylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12646
Kaupunginosa: 45 Vartiokylä
Kartoituksen työnumero: 47/2019
Pohjakartta valmistunut: 8.11.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

 

Nimistötoimikunta 13.11.2019 § 79

HEL 2017-012228 T 10 03 03

 

Arkkitehti Leena Holmila esitteli.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

 

Varikkokuja–Depågränden

(katu)

Perustelu: Liitynnäinen, Varikkotien mukaan.

 

Viilarinkuja–Filargränden

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (teollisuusammattilaiset); liitynnäinen, Viilarintien mukaan.

 

Viilarinpolku–Filarstigen

(jalankulku- ja pyöräily-yhteys)

Perustelu: Ryhmänimi (teollisuusammattilaiset); liitynnäinen, Viilarintien mukaan.

 

Valmisteilla olevan asemakaavan alueella sijaitseva Metrovarikonkuja–Metrodepågränden muuttuu tontilla olevaksi ajoyhteydeksi, mutta nimistötoimikunnan mielestä nimeä ei tule poistaa, koska ajoyhteys säilyy maastossa ja se on muun muassa pelastusturvallisuuden ja orientoinnin kannalta merkittävä yhteys varikkoalueelle.

 

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566