Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2020

1 (8)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/7

 

10.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 154

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva hallintosäännön muutos

HEL 2020-000635 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto muutti hallintosääntöä 1.8.2020 lukien seuraavasti:

Hallintosäännön 4 luvun 5 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohtia muutetaan siten, että varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus sekä perusopetuksen palvelukokonaisuus huolehtivat kumpikin osaltaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja esiopetuksesta. Muutoksen jälkeen kohdat kuuluvat seuraavasti:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala jakautuu neljään palvelukokonaisuuteen:

1

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus, joka huolehtii suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, osaltaan esiopetuksesta, osaltaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja leikkipuistotoiminnasta.

2

Perusopetuksen palvelukokonaisuus, joka huolehtii suomenkielisestä perusopetuksesta ja osaltaan muusta perusopetuslain mukaisesta toiminnasta.

Samalla hallintosäännön 15 luvun 4 ja 5 §:iä muutetaan siten, että toimivalta ottaa oppilaat aamu- ja iltapäivätoimintaan siirretään varhaiskasvatusjohtajalta toimialajohtajalle. 4 §:n 1 momenttiin lisätään uusi 8 kohta, jonka mukaan toimialajohtaja tai hänen määräämänsä ottaa oppilaat koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan. 5 §:n 1 momentin 1 kohdasta poistetaan vastaava toimivalta. Muutoksen jälkeen kohdat kuuluvat seuraavasti:

4 § Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan erityinen toimivalta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

8

ottaa oppilaat koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan

5 § Varhaiskasvatusjohtajan toimivalta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei varhaiskasvatusjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, varhaiskasvatusjohtaja

1

ottaa lapset varhaiskasvatukseen ja oppilaat esiopetukseen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin hallintosääntö (25.5.2020) muutokset näkyvissä

2

Helsingin kaupungin hallintosääntö (25.5.2020) muutokset hyväksytty

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Helsingissä

Kaupunki järjestää perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille, erityisen tuen oppilaille ja kehitysvammaisille ja autistisille koululaisille. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestää kaupungin avustuksella myös yksityiset palveluntuottajat kuten järjestöt ja seurakunnat. Näiden lisäksi kaupungin leikkipuistot järjestävät koululaisille avointa iltapäivätoimintaa ja syksystä 2020 alkaen myös perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa.

Viime vuonna kaupungin järjestämässä iltapäivätoiminnassa oli 1 020 oppilasta ja yksityisten palveluntuottajien järjestämässä avustettavassa iltapäivätoiminnassa 6 240 oppilasta. Aamutoiminnassa oli yhteensä 2 500 oppilasta. Leikkipuistojen avoimessa iltapäivätoiminnassa oli 3 280 koululaista.

Iltapäivätoiminta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan organisaatiossa

Voimassa olevan hallintosäännön mukaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta huolehtii varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus. Käytännössä toiminnan järjestäminen on kuitenkin jakautunut kolmeen palvelukokonaisuuteen:

        Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus huolehtii yksityisten palveluntuottajien järjestämästä avustettavasta iltapäivätoiminnasta, kaupungin järjestämästä kehitysvammaisten ja autististen koululaisten iltapäivätoiminnasta ja leikkipuistojen iltapäivätoiminnasta.

        Perusopetuksen palvelukokonaisuus huolehtii kaupungin järjestämästä aamu- ja iltapäivätoiminnasta lukuun ottamatta kehitysvammaisten ja autististen koululaisten iltapäivätoimintaa.

        Ruotsinkielinen palvelukokonaisuus huolehtii ruotsinkielisestä perusopetuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

Kehitysvammaisten ja autististen koululaisten iltapäivätoiminta on tarkoitus siirtää varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuudesta perusopetuksen palvelukokonaisuuteen 1.8.2020 lukien. Toimintaan osallistuu 350 oppilasta.

Hallintosäännön palvelukokonaisuuksia koskevat muutokset

Voimassa oleva hallintosääntö ei vastaa sitä, miten aamu- ja iltapäivätoiminta on toimialalla jo nyt käytännössä järjestetty. Toiminnan johdon, valvonnan ja määrärahojen tulisi olla siinä palvelukokonaisuudessa, jossa palvelu annetaan. Nyt kun kehitysvammaisten ja autististen koululaisten iltapäivätoiminta siirretään palvelukokonaisuudesta toiseen, on tarkoituksenmukaista, että hallintosääntö muutetaan samalla vastaamaan tosiasiallista tilannetta. Muutos tuo väljyyttä toiminnan suunniteluun ja mahdollistaa sen, että aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää joustavasti molemmissa palvelukokonaisuuksissa.

Hallintosääntöä esitetään muutettavaksi siten, että sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus että perusopetuksen palvelukokonaisuus huolehtivat osaltaan aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä.

Palvelukokonaisuudet on kuvattu voimassa olevassa hallintosäännössä näin:

1

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus, joka huolehtii suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja leikkipuistotoiminnasta.

2

Perusopetuksen palvelukokonaisuus, joka huolehtii suomenkielisestä perusopetuksesta ja muusta perusopetuslain mukaisesta toiminnasta lukuun ottamatta esiopetusta ja perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Muutoksen jälkeen kohdat kuuluvat näin:

1

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus, joka huolehtii suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, osaltaan esiopetuksesta, osaltaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja leikkipuistotoiminnasta.

2

Perusopetuksen palvelukokonaisuus, joka huolehtii suomenkielisestä perusopetuksesta ja osaltaan muusta perusopetuslain mukaisesta toiminnasta.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta sisältyy muuhun perusopetuslain mukaiseen toimintaan. Samalla mahdollistetaan esiopetuksen järjestäminen tarvittaessa kummassakin palvelukokonaisuudessa.

Viranhaltijoiden toimivaltaa koskevat muutokset

Koululaisten ottamisesta perusopetuslain mukaiseen aamu- ja iltapäivätoimintaan tehdään hallintopäätökset. Oppilaiden ottamista koskeva toimivalta on voimassa olevassa hallintosäännössä varhaiskasvatusjohtajalla, joka on delegoinut sen alaiselleen viranhaltijalle. Kun samaa palvelua järjestetään kahdessa palvelukokonaisuudessa, on tarkoituksenmukaista, että sitä koskeva toimivalta on toimialajohtajalla.

Viranhaltijoiden toimivaltaa koskevia hallintosäännön kohtia esitetään muutettavaksi niin, että toimivalta ottaa oppilaat aamu- ja iltapäivätoimintaan siirretään varhaiskasvatusjohtajalta toimialajohtajalle.

Voimassa olevassa hallintosäännössä varhaiskasvatusjohtajan toimivaltaa koskeva kohta kuuluu näin:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei varhaiskasvatusjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, varhaiskasvatusjohtaja

1

ottaa lapset varhaiskasvatukseen sekä oppilaat esiopetukseen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan

Muutoksen jälkeen kohta kuuluu näin:

1

ottaa lapset varhaiskasvatukseen ja oppilaat esiopetukseen

Toimialajohtajan toimivaltaan lisätään uusi 8 kohta:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

8

ottaa oppilaat koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan

Aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisen tulee jatkossakin olla yhdellä viranhaltijalla yhdenmukaisen menettelyn turvaamiseksi. Toimialajohtajan tarkoituksena on valtuuston päätöksen jälkeen delegoida kahden palvelukokonaisuuden aamu- ja iltapäivätoimintaan ottaminen samalle viranhaltijalle jolla se nykyisin on. Muutoksella ei siten ole vaikutusta käytännön toimintaan.

Hallintosääntömuutoksen valmistelu ja toimivalta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on esittänyt hallintosäännön muutosta kaupunginhallitukselle 5.5.2020 § 105. Kaupunginvaltuustolle tehtävä esitys on sen mukainen.

Sääntötyöryhmä on käsitellyt esityksen 23.3.2020 ja todennut, ettei sillä ole esitykseen sääntöteknisiä huomioita. Muutos mahdollistaa toimivallan delegoimisen kahteen palvelukokonaisuuteen ja sujuvoittaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintaa.

Kuntalain 14 §:n mukaan hallintosäännöstä päättää valtuusto.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin hallintosääntö (25.5.2020) muutokset näkyvissä

2

Helsingin kaupungin hallintosääntö (25.5.2020) muutokset hyväksytty

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.05.2020 § 310

HEL 2020-000635 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto muuttaa hallintosääntöä 1.8.2020 lukien seuraavasti:

Hallintosäännön 4 luvun 5 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohtia muutetaan siten, että varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus sekä perusopetuksen palvelukokonaisuus huolehtivat kumpikin osaltaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja esiopetuksesta. Muutoksen jälkeen kohdat kuuluvat seuraavasti:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala jakautuu neljään palvelukokonaisuuteen:

1

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus, joka huolehtii suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, osaltaan esiopetuksesta, osaltaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja leikkipuistotoiminnasta.

2

Perusopetuksen palvelukokonaisuus, joka huolehtii suomenkielisestä perusopetuksesta ja osaltaan muusta perusopetuslain mukaisesta toiminnasta.

Samalla hallintosäännön 15 luvun 4 ja 5 §:iä muutetaan siten, että toimivalta ottaa oppilaat aamu- ja iltapäivätoimintaan siirretään varhaiskasvatusjohtajalta toimialajohtajalle. 4 §:n 1 momenttiin lisätään uusi 8 kohta, jonka mukaan toimialajohtaja tai hänen määräämänsä ottaa oppilaat koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan. 5 §:n 1 momentin 1 kohdasta poistetaan vastaava toimivalta. Muutoksen jälkeen kohdat kuuluvat seuraavasti:

4 § Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan erityinen toimivalta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

8

ottaa oppilaat koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan

5 § Varhaiskasvatusjohtajan toimivalta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei varhaiskasvatusjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, varhaiskasvatusjohtaja

1

ottaa lapset varhaiskasvatukseen ja oppilaat esiopetukseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 05.05.2020 § 105

HEL 2020-000635 T 00 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että hallintosääntöä muutetaan 1.8.2020 lukien seuraavasti:

Hallintosäännön 4 luvun 5 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohtia muutetaan siten, että varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus sekä perusopetuksen palvelukokonaisuus huolehtivat kumpikin osaltaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja esiopetuksesta.

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 4 luvun 5 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohta kuuluvat seuraavasti:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala jakautuu neljään palvelukokonaisuuteen:

1 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus, joka huolehtii suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, osaltaan esiopetuksesta, osaltaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja leikkipuistotoiminnasta.

2 Perusopetuksen palvelukokonaisuus, joka huolehtii suomenkielisestä perusopetuksesta ja osaltaan muusta perusopetuslain mukaisesta toiminnasta.

Hallintosäännön 15 luvun 4 §:n 1 momentin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan erityistä toimivaltaa muutetaan siten, että momenttiin lisätään kohta 8, jonka mukaan toimialajohtaja tai hänen määräämänsä ottaa oppilaat koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan. Vastaavasti toimivalta oppilaaksi ottamisesta poistetaan hallintosäännön 15 luvun 5 §:n 1 momentin 1 kohdasta varhaiskasvatusjohtajan toimivallasta. 

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 15 luvun 4 §:n 1 momentin 8 kohta ja 15 luvun 5 §:n 1 momentin 1 kohta kuuluvat seuraavasti:

4 § Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan erityinen toimivalta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei toimialajohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, toimialajohtaja

8 ottaa oppilaat koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan

5 § Varhaiskasvatusjohtajan toimivalta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei varhaiskasvatusjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, varhaiskasvatusjohtaja

1 ottaa lapset varhaiskasvatukseen ja oppilaat esiopetukseen

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566