Helsingfors stad

Protokoll

11/2020

1 (4)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/6

 

10.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 153

Ändring av de förtroendevaldas ekonomiska förmåner

HEL 2020-004094 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade ändra de förtroendevaldas ekonomiska förmåner enligt följande:

Ersättning för resekostnader som ansluter sig till förtroendeuppdrag

Till kapitlet läggs ett nytt sista stycke:

Stadsfullmäktigeledamöterna och -ersättarna har rätt att under en tidsbestämd period, till ett värde av 30 euro, utnyttja HRT:s stadscyklar under säsongen 2020.

Behandling

Ledamoten Mari Rantanen understödd av ledamoten Pia Kopra föreslog att stadsfullmäktige skulle förkasta beslutsförslaget, eftersom det i den ekonomiska krisen efter coronaviruset inte finns förutsättningar att öka de förtroendevaldas ekonomiska förmåner, utan de borde snarare minskas.

Stadsfullmäktige anser också att fullmäktige i den rådande svåra ekonomiska situationen skulle kunna avstå från det förhöjda arvodet för sammanträden på över tre timmar.

1 omröstningen

Stadsstyrelsens förslag JA, förkastande NEJ

JA-förslag: Stadsstyrelsen
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige förkastar förslaget, eftersom det i den ekonomiska krisen efter coronaviruset inte finns förutsättningar att öka de förtroendevaldas ekonomiska förmåner, utan de borde snarare minskas. Stadsfullmäktige anser också att fullmäktige i den rådande svåra ekonomiska situationen skulle kunna avstå från det förhöjda arvodet för sammanträden på över tre timmar.

Ja-röster: 69
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 6
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Pia Kopra, Jussi Niinistö, Mika Raatikainen, Mari Rantanen

Blanka: 9
Alviina Alametsä, Harry Bogomoloff, Atte Kaleva, Otto Meri, Dani Niskanen, Petrus Pennanen, Wille Rydman, Sampo Terho, Mauri Venemies

Frånvarande: 1
Mari Holopainen

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

Ledamöterna Mari Rantanen, Pia Kopra och Jussi Halla-aho anmälde avvikande mening.

I den ekonomiska krisen efter coronaviruset finns det inte förutsättningar att öka de förtroendevaldas ekonomiska förmåner, utan de borde snarare minskas.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1

De förtroendevaldas ekonomiska förmåner

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ersättning för resekostnader som ansluter sig till förtroendeuppdrag

Stadsfullmäktigeledamöterna och -ersättarna föreslås få rätt att under en tidsbestämd period, till ett värde av 30 euro, utnyttja HRT:s stadscyklar under säsongen 2020. Förmånen är förenlig med stadens motions- och rörlighetsprogram. Avsikten är att göra fysisk aktivitet till en naturlig del av människornas dagliga liv. Förmånen är personlig och skattepliktig. Stadscykeln får användas för skötseln av förtroendeuppdrag och på fritiden.

Befogenheter

Enligt 14 § i kommunallagen fattar fullmäktige beslut om grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner. I 31 kap. i förvaltningsstadgan ingår bestämmelser om grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner och ersättningar som förutsätts i kommunallagen. Enligt förvaltningsstadgan beslutar stadsfullmäktige utöver grunderna för förmånerna också om storleken på arvoden och ersättningar och om hur de begränsas.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1

De förtroendevaldas ekonomiska förmåner

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Sektorerna, affärsverken och förvaltningarna

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.06.2020 § 325

HEL 2020-004094 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia seuraavasti:

Luottamustoimeen liittyvien matkakustannusten korvaaminen

Luvun viimeiseksi kappaleeksi lisätään:

Kaupunginvaltuutetuilla ja varavaltuutetuilla on oikeus saada 30 euron arvoinen HSL:n kaupunkipyöräkausi määräaikaisesti käyttöönsä kaudelle 2020.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566