Helsingfors stad

Protokoll

11/2020

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/5

 

10.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 152

Val av ersättare i revisionsnämnden

HEL 2020-006795 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade Antti Pynttäri avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i revisionsnämnden

        valde Juha Liukkonen till ny ersättare (personlig ersättare för Kauko Koskinen) i revisionsnämnden för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Behandling

Stadsfullmäktige valde enhälligt på förslag av ledamoten Daniel Sazonov Juha Liukkonen till ersättare i revisionsnämnden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroilmoitus 18.5.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige

        beviljar Antti Pynttäri avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i revisionsnämnden

        väljer _________ till ny ersättare (personlig ersättare för Kauko Koskinen) i revisionsnämnden för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 25.9.2019 (§ 254) Antti Pynttäri (Saml.) till ersättare i revisionsnämnden för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021. Antti Pynttäri anhåller (18.5.2020) om avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i revisionsnämnden på grund av flyttning från Helsingfors.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 74 § i kommunallagen och i fråga om revisionsnämnden med stöd av 75 § i samma lag.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroendevald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroilmoitus 18.5.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Revisionskontoret

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.06.2020 § 324

HEL 2020-006795 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Antti Pynttärille eron tarkastuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee _______ varajäseneksi (Kauko Koskisen henkilökohtainen varajäsen) tarkastuslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566