Helsingfors stad

Protokoll

11/2020

1 (9)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/7

 

10.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 154

Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet

HEL 2020-000635 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige ändrade förvaltningsstadgan räknat från 1.8.2020 enligt följande:

Punkterna 1 och 2 i 4 kap. 5 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ändras så att såväl servicehelheten småbarnspedagogik och förskoleundervisning som servicehelheten grundläggande utbildning vardera delvis sköter morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever och förskoleundervisningen. Efter ändringen har punkterna följande lydelse:

Fostrans- och utbildningssektorn består av fyra servicehelheter:

1

Servicehelheten småbarnspedagogik och förskoleundervisning, som sköter den finska småbarnspedagogiken, delvis förskoleundervisningen, delvis morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever och lekparksverksamheten.

2

Servicehelheten grundläggande utbildning, som sköter den finska grundläggande utbildningen och delvis den övriga verksamheten i enlighet med lagen om grundläggande utbildning.

Samtidigt ändras 15 kap. 4 § och 5 § i förvaltningsstadgan så att befogenheterna att anta elever till morgon- och eftermiddagsverksamheten överförs från direktören för småbarnspedagogiken till sektorchefen. I 4 § 1 mom. tilläggs en ny punkt 8, enligt vilken sektorchefen eller den som sektorchefen förordnar antar elever till morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever. I 5 § 1 mom. 1 punkten stryks motsvarande befogenheter. Efter ändringen har punkterna följande lydelse:

4 § Särskilda befogenheter för sektorchefen i fostrans- och utbildningssektorn

Sektorchefen i fostrans- och utbildningssektorn, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna eller sektorchefen har förordnat någon annan tjänsteinnehavare detta,

8

antar elever till morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever.

5 § Befogenheter för direktören för småbarnspedagogiken

Direktören för småbarnspedagogiken, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna eller direktören har förordnat någon annan tjänsteinnehavare detta,

1

antar barn till småbarnspedagogiken och elever till förskoleundervisningen

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Helsingin kaupungin hallintosääntö (25.5.2020) muutokset näkyvissä

2

Förvaltningsstadga för Helsingfors stad (25.5.2020)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever i Helsingfors

Staden ordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet i enlighet med lagen om grundläggande utbildning för elever i första och andra årskursen, för elever som får särskilt stöd och för skolelever med intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnas med understöd från staden också av privata tjänsteproducenter, såsom organisationer och församlingar. Därutöver ordnar stadens lekparker öppen eftermiddagsverksamhet för skolelever och från hösten 2020 också eftermiddagsverksamhet i enlighet med lagen om grundläggande utbildning.

I fjol omfattade den eftermiddagsverksamhet som staden ordnar 1 020 elever och den som privata tjänsteproducenter ordnar med understöd 6 240 elever. Morgonverksamheten omfattade sammanlagt 2 500 elever. I den öppna eftermiddagsverksamheten i lekparkerna deltog 3 280 skolelever.

Eftermiddagsverksamheten i fostrans- och utbildningssektorns organisation

Enligt den gällande förvaltningsstadgan sköter servicehelheten småbarnspedagogik och förskoleundervisning morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever. I praktiken är dock uppgiften fördelad på tre servicehelheter:

        Servicehelheten småbarnspedagogik och förskoleundervisning sköter den eftermiddagsverksamhet som privata tjänsteproducenter ordnar med understöd, den som staden ordnar för skolelever med intellektuell funktionsnedsättning eller autism och den som lekparkerna ordnar.

        Servicehelheten grundläggande utbildning sköter den morgon- och eftermiddagsverksamhet som staden ordnar, frånsett eftermiddagsverksamheten för skolelever med intellektuell funktionsnedsättning eller autism.

        Svenska servicehelheten sköter den svenska morgon- och eftermiddagsverksamheten i enlighet med lagen om grundläggande utbildning.

Det är meningen att eftermiddagsverksamheten för skolelever med intellektuell funktionsnedsättning eller autism ska överföras från servicehelheten småbarnspedagogik till servicehelheten grundläggande utbildning räknat från 1.8.2020. I verksamheten deltar 350 elever.

Ändringar om servicehelheterna i förvaltningsstadgan

Den gällande förvaltningsstadgan motsvarar inte det sätt på vilket morgon- och eftermiddagsverksamheten redan nu i praktiken har ordnats i sektorn. Ledningen, övervakningen och anslagen för verksamheten bör vara i den servicehelhet som tillhandahåller tjänsten. Nu när eftermiddagsverksamheten för skolelever med intellektuell funktionsnedsättning eller autism överförs från en servicehelhet till en annan, är det ändamålsenligt att samtidigt ändra förvaltningsstadgan så att den motsvarar det faktiska läget. Ändringen gör verksamhetsplaneringen flexibel och möjliggör en smidig morgon- och eftermiddagsverksamhet i båda servicehelheterna.

Förvaltningsstadgan föreslås bli ändrad så att såväl servicehelheten småbarnspedagogik och förskoleundervisning som servicehelheten grundläggande utbildning delvis sköter ordnandet av morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Servicehelheterna är i den gällande förvaltningsstadgan beskrivna så här:

1

Servicehelheten småbarnspedagogik och förskoleundervisning, som sköter den finska småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever och lekparksverksamheten.

2

Servicehelheten grundläggande utbildning, som sköter den finska grundläggande utbildningen och övriga verksamheten i enlighet med lagen om grundläggande utbildning, frånsett förskoleundervisningen och morgon- och eftermiddagsverksamheten i enlighet med lagen om grundläggande utbildning.

Efter ändringen lyder punkterna så här:

1

Servicehelheten småbarnspedagogik och förskoleundervisning, som sköter den finska småbarnspedagogiken, delvis förskoleundervisningen, delvis morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever och lekparksverksamheten.

2

Servicehelheten grundläggande utbildning, som sköter den finska grundläggande utbildningen och delvis den övriga verksamheten i enlighet med lagen om grundläggande utbildning.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever ingår i den övriga verksamheten i enlighet med lagen om grundläggande utbildning. Samtidigt blir det möjligt att vid behov ordna förskoleundervisningen i vardera servicehelheten.

Ändringar i tjänsteinnehavarnas befogenheter

Det fattas förvaltningsbeslut om antagningen av skolelever till morgon- och eftermiddagsverksamhet i enlighet med lagen om grundläggande utbildning. Befogenheterna att anta elever har i den gällande förvaltningsstadgan getts till direktören för småbarnspedagogiken, som har delegerat dem till en underställd tjänsteinnehavare. När en och samma tjänst ordnas i två servicehelheter är det ändamålsenligt att sektorchefen har befogenheterna i saken.

De punkter i förvaltningsstadgan som gäller tjänsteinnehavarnas befogenheter föreslås bli ändrade så att befogenheterna att anta elever till morgon- och eftermiddagsverksamheten överförs från direktören för småbarnspedagogiken till sektorchefen.

I den gällande förvaltningsstadgan har punkten om befogenheterna för direktören för småbarnspedagogiken följande lydelse:

Direktören för småbarnspedagogiken, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna eller direktören har förordnat någon annan tjänsteinnehavare detta,

1

antar barn till småbarnspedagogiken och elever till förskoleundervisningen och till morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever

Efter ändringen lyder punkten så här:

1

antar barn till småbarnspedagogiken och elever till förskoleundervisningen

I sektorchefens befogenheter tilläggs en ny punkt 8:

Sektorchefen i fostrans- och utbildningssektorn, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna eller sektorchefen har förordnat någon annan tjänsteinnehavare detta,

8

antar elever till morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever

En och samma tjänsteinnehavare bör också i fortsättningen anta elever till morgon- och eftermiddagsverksamheten så att ett enhetligt förfarande tryggas. Sektorchefen har för avsikt att efter fullmäktiges beslut delegera antagningen till morgon- och eftermiddagsverksamheten i de två servicehelheterna till samma tjänsteinnehavare som nu antar eleverna. Ändringen påverkar således inte verksamheten i praktiken.

Beredning och behörighet i fråga om ändringen av förvaltningsstadgan

Fostrans- och utbildningsnämnden har 5.5.2020 (§ 105) föreslagit stadsstyrelsen en ändring av förvaltningsstadgan. Förslaget för stadsfullmäktige motsvarar nämndens förslag.

Stadgearbetsgruppen har 23.3.2020 behandlat förslaget och konstaterat att den inte har några stadgetekniska påpekanden om förslaget. Ändringen gör det möjligt att delegera befogenheter till två servicehelheter och gör verksamheten i fostrans- och utbildningssektorn smidigare.

Enligt 14 § i kommunallagen fattas beslut om förvaltningsstadgan av fullmäktige.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Helsingin kaupungin hallintosääntö (25.5.2020) muutokset näkyvissä

2

Förvaltningsstadga för Helsingfors stad (25.5.2020)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.05.2020 § 310

HEL 2020-000635 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto muuttaa hallintosääntöä 1.8.2020 lukien seuraavasti:

Hallintosäännön 4 luvun 5 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohtia muutetaan siten, että varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus sekä perusopetuksen palvelukokonaisuus huolehtivat kumpikin osaltaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja esiopetuksesta. Muutoksen jälkeen kohdat kuuluvat seuraavasti:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala jakautuu neljään palvelukokonaisuuteen:

1

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus, joka huolehtii suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, osaltaan esiopetuksesta, osaltaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja leikkipuistotoiminnasta.

2

Perusopetuksen palvelukokonaisuus, joka huolehtii suomenkielisestä perusopetuksesta ja osaltaan muusta perusopetuslain mukaisesta toiminnasta.

Samalla hallintosäännön 15 luvun 4 ja 5 §:iä muutetaan siten, että toimivalta ottaa oppilaat aamu- ja iltapäivätoimintaan siirretään varhaiskasvatusjohtajalta toimialajohtajalle. 4 §:n 1 momenttiin lisätään uusi 8 kohta, jonka mukaan toimialajohtaja tai hänen määräämänsä ottaa oppilaat koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan. 5 §:n 1 momentin 1 kohdasta poistetaan vastaava toimivalta. Muutoksen jälkeen kohdat kuuluvat seuraavasti:

4 § Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan erityinen toimivalta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

8

ottaa oppilaat koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan

5 § Varhaiskasvatusjohtajan toimivalta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei varhaiskasvatusjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, varhaiskasvatusjohtaja

1

ottaa lapset varhaiskasvatukseen ja oppilaat esiopetukseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 05.05.2020 § 105

HEL 2020-000635 T 00 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että hallintosääntöä muutetaan 1.8.2020 lukien seuraavasti:

Hallintosäännön 4 luvun 5 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohtia muutetaan siten, että varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus sekä perusopetuksen palvelukokonaisuus huolehtivat kumpikin osaltaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja esiopetuksesta.

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 4 luvun 5 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohta kuuluvat seuraavasti:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala jakautuu neljään palvelukokonaisuuteen:

1 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus, joka huolehtii suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, osaltaan esiopetuksesta, osaltaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja leikkipuistotoiminnasta.

2 Perusopetuksen palvelukokonaisuus, joka huolehtii suomenkielisestä perusopetuksesta ja osaltaan muusta perusopetuslain mukaisesta toiminnasta.

Hallintosäännön 15 luvun 4 §:n 1 momentin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan erityistä toimivaltaa muutetaan siten, että momenttiin lisätään kohta 8, jonka mukaan toimialajohtaja tai hänen määräämänsä ottaa oppilaat koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan. Vastaavasti toimivalta oppilaaksi ottamisesta poistetaan hallintosäännön 15 luvun 5 §:n 1 momentin 1 kohdasta varhaiskasvatusjohtajan toimivallasta. 

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 15 luvun 4 §:n 1 momentin 8 kohta ja 15 luvun 5 §:n 1 momentin 1 kohta kuuluvat seuraavasti:

4 § Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan erityinen toimivalta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei toimialajohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, toimialajohtaja

8 ottaa oppilaat koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan

5 § Varhaiskasvatusjohtajan toimivalta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei varhaiskasvatusjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, varhaiskasvatusjohtaja

1 ottaa lapset varhaiskasvatukseen ja oppilaat esiopetukseen

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566