Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2020

1 (3)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/3

 

27.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 136

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta

HEL 2020-006279 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

        myönsi Mikko Särelälle eron kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston varapuheenjohtajan ja jäsenen luottamustoimista ja

        valitsi Tuomas Rantasen jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 4.5.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Mikko Särelän (Vihr.) 7.6.2017 § 269 jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostoon vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Mikko Särelä pyytää 4.5.2020 eroa kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimista muiden luottamustehtävien ja henkilökohtaisten syiden vuoksi.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 4.5.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Taloushallintopalveluliikelaitos

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.05.2020 § 300

HEL 2020-006279 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Mikko Särelälle eron kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston varapuheenjohtajan ja jäsenen luottamustoimista ja

        valitsee Tuomas Rantasen jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

18.05.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Reetta Vanhasen ehdotuksesta esittää Tuomas Rantasta jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostoon.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566