Helsingfors stad

Protokoll

10/2020

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/3

 

27.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 136

Val av ledamot och vice ordförande i stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden

HEL 2020-006279 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade Mikko Särelä avsked från förtroendeuppdragen som ledamot och vice ordförande i stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden

        valde Tuomas Rantanen till ny ledamot och ny vice ordförande i stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroilmoitus 4.5.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 269) Mikko Särelä (Gröna) till ledamot och vice ordförande i stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden för den mandattid som börjar år 2017. Mikko Särelä anhåller (4.5.2020) om avsked från förtroendeuppdragen som ledamot och vice ordförande i stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden på grund av andra förtroendeuppdrag och av personliga skäl.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 74 § i kommunallagen.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroendevald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroilmoitus 4.5.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Sektionen för byggnader och allmänna områden

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Revisionskontoret

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.05.2020 § 300

HEL 2020-006279 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Mikko Särelälle eron kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston varapuheenjohtajan ja jäsenen luottamustoimista ja

        valitsee Tuomas Rantasen jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

18.05.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Reetta Vanhasen ehdotuksesta esittää Tuomas Rantasta jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostoon.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566