Helsingfors stad

Protokoll

7/2020

1 (8)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/10

 

08.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 115

Detaljplaneändring för Kampens kapell (nr 12611)

HEL 2018-010343 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 1 i kvarteret 4012 och torgområde i 4 stadsdelen (Kampen) enligt ritning nr 12611, daterad 14.1.2020 och korrigerad 16.3.2020, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutoksen nro 12611 kartta, päivätty 14.1.2020, korjattu 16.3.2020

2

Asemakaavan muutoksen nro 12611 selostus, päivätty 14.1.2020, korjattu 16.3.2020

3

Vuorovaikutusraportti 27.9.2019, täydennetty 14.1.2020

4

Osa päätöshistoriaa

5

Havainnekuva, 14.1.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Den som sökt detaljplaneändring

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning

Trafikledsverket

 

Helen Ab

 

Helen Elnät Ab

 

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller för Kampens kapell som ligger vid Narinken i Kampen. Detaljplanelösningen gör det möjligt att bygga ut kapellets kundlokaler och förbättrar kapellets förutsättningar att ta emot kunder och ordna tillställningar. Utbyggnaden påverkar inte träkapellets självständiga ställning i stadsrummet.

Planeringsområdet omfattar 425 m². Genom detaljplanelösningen ökar tomtens våningsyta med 70 m². Tomtens exploateringstal eₜ är 0,95.

Genomförandet av detaljplanelösningen har en särskild inverkan på att fundamentdelen blir större och trapporna till Simonsskvären hamnar bakom byggnaden.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål så att centrums livskraft stärks och utvecklingen av segregering förebyggs när verksamhetsförutsättningarna för de sociala tjänster som kyrkan producerar blir bättre.

Detaljplanelösningen motsvarar Generalplan 2016 för Helsingfors med rättsverkningar. I generalplanen tas området upp som ett område för centrumfunktioner och för området gäller även beteckningen för en järnväg, dvs. centrumslingan.

Områdets utgångspunkter och nuläge

I området finns Kampens kapell och dess kundlokaler. Kapellet blev färdigt år 2012 och är i nuläget en viktig del av kyrkans sociala arbete i mitten av staden. För området gäller en detaljplan från år 2010.

Området ägs av Helsingfors stad. Detaljplanelösningen har utarbetats på ansökan och innehållet i lösningen har diskuterats med sökanden.

Detaljplanelösningens kostnader

Att detaljplanelösningen genomförs innebär inga kostnader för staden.

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

I den bifogade rapporten om växelverkan anges de under beredningen av detaljplanen inkomna myndigheternas ställningstaganden och intressenternas åsikter i sammandrag och bemötandena till påpekandena i dessa.

Myndighetssamarbete

I samband med beredningen av detaljplanelösningen har samarbete bedrivits förutom med olika parter inom stadsmiljösektorn också med följande myndigheter: Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänsters vattenförsörjning (HRM), Helen Elnät Ab, Trafikledsverket och kultur- och fritidssektorn.

Myndigheterna hade ingenting att invända mot detaljplaneändringen i sina ställningstaganden om programmet för deltagande och bedömning. I ställningstagandena framfördes centrumslingans planeringsmaterial, effekterna av vattenledningarna i området och beaktandet av den byggda kulturmiljön av riksintresse. Det som ingår i ställningstagandena har beaktats i planläggningen så att de utarbetade planernas inverkan på planeringen av utbyggnadsdelen preciseras under den fortsatta planeringen.

Åsikter

Bara en skriftlig åsikt lämnades in. Åsikten om programmet för deltagande och bedömning och om beredningsmaterialet gällde nybyggnadens form och läge. Nybyggnadsdelen får enligt åsikten inte täcka kundingången till Danske Bank eller forma en skuggig plats i trappornas nedre ända. Åsikten har beaktats i planläggningen och nybyggnaden har planerats om till en mer öppen form så att trapporna syns på ett något mer inbjudande sätt från Narinkens håll.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt

Förslaget till detaljplan hölls offentligt framlagt 27.9–28.10.2019, vilket kungjordes i enlighet med markanvändnings- och bygglagen. Det gjordes inga anmärkningar mot förslaget.

Myndigheternas utlåtanden kom in medan förslaget hölls offentligt framlagt. Helen Elnät Ab, Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) och stadsmuseet gav utlåtanden om förslaget till detaljplaneändring. De hade ingenting att påpeka i utlåtandena. HRM meddelade att detaljplaneändringen inte förutsätter flyttande av allmänna vattenledningar eller avlopp i området.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges myndighetsutlåtandena om förslaget till detaljplan i sammandrag.

Det gjordes ändringar i detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och övriga material efter att planen varit offentligt framlagd. För ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).

Stadsmiljönämnden föreslog stadsstyrelsen att detaljplaneändringen nr 12611, daterad 14.1.2020, ska godkännas. Efter behandlingen i stadsmiljönämnden har små tekniska justeringar gjorts på detaljplanekartan: en överflödig gräns på en del av byggnadsytan har strukits och kvartersområdets gräns justerats så att det inte bildas ett nytt torgområde och så att tomtens böjda gränser har snyggats upp av kalkylmässiga skäl. Justeringarna inverkar inte på planens innehåll.

Närmare motiveringar

Motiveringarna till detaljplanelösningen framgår närmare av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutoksen nro 12611 kartta, päivätty 14.1.2020, korjattu 16.3.2020

2

Asemakaavan muutoksen nro 12611 selostus, päivätty 14.1.2020, korjattu 16.3.2020

3

Vuorovaikutusraportti 27.9.2019, täydennetty 14.1.2020

4

Osa päätöshistoriaa

5

Havainnekuva, 14.1.2020

Bilagematerial

1

Sijaintikartta

2

Tehdyt muutokset

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Den som sökt detaljplaneändring

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning

Trafikledsverket

 

Helen Ab

 

Helen Elnät Ab

 

För kännedom

Stadsmiljönämnden

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden

Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion

Detaljplaneläggning

Detaljplaneläggning/Koski

Stadsmuseet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 30.03.2020 § 217

HEL 2018-010343 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 4. kaupunginosan Kampin korttelin 4012 tonttia 1 sekä torialuetta koskevan asemakaavan muutoksen 14.1.2020 päivätyn ja 16.3.2020 korjatun piirustuksen nro 12611 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

09.03.2020 Poistettiin

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 14.01.2020 § 7

HEL 2018-010343 T 10 03 03

Hankenumero 3221_8

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        14.1.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12611 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 4012 tonttia 1 sekä torialuetta.

Lisäksi lautakunta päätti

        ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

Käsittely

14.01.2020 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Laura Rissanen (hallintolain 28 §:n 1 momentin 2 kohta)

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Janne Prokkola, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi

 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 3.10.2019

HEL 2018-010343 T 10 03 03

 

Narinkan vieressä sijaitsevaa Kampin hiljentymiskappelia laajennetaan. Laajennusta varten laaditaan asemakaavan muutos, koska voimassa oleva asemakaava vuodelta 2010 ei mahdollista laajennusta. Kaavaehdotuksessa puinen kappeli säilytetään ja laajennus koskee sen matalaa siipiosaa. Suunnittelualue sijoittuu keskeiselle paikalla Helsingin ydinkeskustaan. Kampissa sijaitseva Narinkkatori rakennettiin nykyiselleen Kampin keskuksen rakennustöiden yhteydessä ja valmistui vuonna 2005. Tällöin se sai myös nimensä. Alue on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009): kohde Vakuutusyhtiö Pohjan talo, Lasipalatsi ja Rautatalo osana. Kampin kappeli valmistui vuonna 2012. Sen suunnittelusta vastasi arkkitehtitoimisto K2S. Toimisto on suunnitellut myös kappelin laajennuksen.

Kaupunginmuseo lausui 14.1.2019 asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä asemakaavan valmisteluaineistosta todeten, ettei sillä ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta. Kaavaehdotus on luonnoksen mukainen eikä museolla ei siihen huomautettavaa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 14.1.2019

Lisätiedot

Johanna Björkman, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 19.09.2019 § 52

HEL 2018-010343 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12611 pohjakartan kaupunginosassa 4 Kamppi. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12611
Kaupunginosa: 4 Kamppi
Kartoituksen työnumero: 25/2019
Pohjakartta valmistunut: 28.6.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566