Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2020

1 (3)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/12

 

08.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 117

Hernesaaren asemakaavan ja asemakaavan muutosten hyväksyminen (12510)

HEL 2017-013476 T 10 03 03

Päätös

Asia poistettiin esityslistalta kaupunginhallituksen peruutettua ehdotuksensa kaupunginvaltuustolle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 29 luvun 8 §:n mukaisesti asia on poistettava esityslistalta, jos ehdotus on peruutettu ennen kuin valtuusto on tehnyt päätöksen asiasta. Kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle 25.03.2020 § 100 ja asia oli tarkoitus käsitellä kaupunginvaltuuston 8.4.2020 kokouksessa.

Koronavirusepidemian vuoksi kaupunginvaltuuston 8.4.2020 kokous pidetään ensimmäistä kertaa sähköisessä toimintaympäristössä. Kokouksen teknisen sujuvuuden varmistamiseksi on perusteltua pitää esityslista mahdollisimman tiiviinä. Näin ollen yllä mainittu asia siirretään 22.4.2020 kokouksen esityslistalle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 06.04.2020 § 233

Päätös

Kaupunginhallitus päätti peruuttaa esityksensä kaupunginvaltuustossa 8.4.2020.

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle 22.4.2020 seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 6. kaupunginosan (Eira) vesialuetta, 20. kaupunginosan (Länsisatama, Hernesaari, Jätkäsaari) osia kortteleista 20243, 20854, 20855, 20862, 20864, 20868, kortteleita 20856, 20857, 20863, 20866 ja 20867, katu-, puisto-, satama-, venesatama-, erityis- ja vesialueita koskevan asemakaavan sekä 6. kaupunginosan (Eira) katu-, pysäköinti-, venesatama-, puisto- ja vesialueita, 20. kaupunginosan (Länsisatama, Hernesaari) osaa korttelin 20176 tontista 19, kortteleita 20181, 20235-20237, 20240-20243, katu-, satama-, rautatie-, puisto- ja vesialueita (muodostuvat uudet korttelit 20850-20871) koskevan asemakaavan muutoksen 12.3.2019 päivätyn ja 10.12.2019 muutetun piirustuksen nro 12510 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

06.04.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä lisäsi esityksen esityslistalle kokouksessa.

Kaupunginhallitus hyväksyi asian ottamisen käsiteltäväkseen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli 9.3.2020 § 168 Hernesaaren asemakaavan ja asemakaavan muutosten hyväksymistä (12510) ja esitti asian kaupunginvaltuustolle 25.3.2020. Kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle 25.03.2020 § 100 ja asia oli tarkoitus käsitellä kaupunginvaltuuston 8.4.2020 kokouksessa.

Koronavirusepidemian vuoksi kaupunginvaltuuston 8.4.2020 kokous pidetään ensimmäistä kertaa sähköisessä toimintaympäristössä. Kokouksen teknisen sujuvuuden varmistamiseksi on perusteltua pitää esityslista mahdollisimman tiiviinä. Näin ollen yllä mainittu asia siirretään 22.4.2020 kokoukseen.

09.03.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

02.03.2020 Pöydälle

25.03.2020 Pöydälle

10.12.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

03.12.2019 Pöydälle

26.11.2019 Pöydälle

26.03.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

12.03.2019 Pöydälle

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 28.11.2018 § 49

06.06.2018 Käsitelty

09.05.2018 Pöydälle

14.03.2018 Käsitelty

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sarvilinna, Sami

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin: 310 37197

jari.huhtaniemi(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566