Helsingfors stad

Protokoll

7/2020

1 (7)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/6

 

08.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 111

Projektplan för reparation av vatten- och avloppsledningar och för reparation av yttertaket på Helsingfors centralräddningsstation

HEL 2017-002485 T 10 05 02

Beslut

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för reparation av vatten- och avloppsledningar och för reparation av yttertaket på Helsingfors centralräddningsstation, daterad 2.1.2020, enligt vilken projektet omfattar högst 11 030 m² bruttoyta och byggkostnaderna för projektet uppgår till högst 10 337 000 euro exklusive mervärdesskatt i prisnivån för februari 2020.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1

Hankesuunnitelma 2.1.2020, Keskuspelastusasema

2

Kustannusarvio HKA 28.10.2019, Keskuspelastusasema

3

Keskuspelastusaseman vesi- ja viemärikorjauksen hankesuunnitelman puolto 22.1.2020

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Reparationsprojektet på Helsingfors centralräddningsstation omfattar reparation av hela byggnadens vattenledningar och avlopp och förbättring av inneluftens kvalitet.

Räddningsstationen är verksam under hela reparationen och projektet genomförs i sju faser i enlighet med en fasindelningsplan.

I projektet koncentrerar man sig på att förnya vatten- och avloppssystemen och delar av det yttre skalet (yttertaket och fasaden) till bestämda delar och förnya vattenisoleringen på källarlokalernas ytterväggar och dräneringsdiken samt interna skalmurningar i ytterväggarna med värmeisoleringar medräknade.

Räddningsverkets dykares träningsbassäng och bassängavdelning samt tvättrummen och basturna repareras i den omfattning som undersökningarna och planerna förutsätter. Vattenisoleringen och plattläggningsarbetena i toalett- och duschlokalerna förverkligas i hela byggnaden i samband med reparationen av vatten- och avloppsledningarna.

Projektet omfattar ett solkraftverk på byggnadens yttertak som en faktor som påverkar Helsingfors mål om kolneutralitet.

Föredragandens motiveringar

Allmänna uppgifter om projektet

Projektet är nödvändigt för att kunna trygga räddningsverkets operativa verksamhet, förbättra förhållandena i inneluften och nå målen för energieffektivitet.

Byggnadens vatten- och avloppssystem är ursprungligt och har enligt undersökningar kommit till slutet av sin livslängd. Det har inträffat flera avloppsIäckage i byggnaden, vilka har reparerats.

I konditionsundersökningar har mikrobväxtlighet konstaterats i ytterväggskonstruktionernas isoleringar i byggnadsdelen D. I källarlokalernas väggar har mikrobskador konstaterats i värmeisoleringarna. Yttertaket har läckt i vissa delområden och har lagats.

De skadade tegelfasaderna, isoleringarna och fönstren medräknade, rivs i byggnadsdelen D. Yttertaket rivs och isoleringarna byts ut. Ombyggnaden av fasaden och yttertaket förbättrar konstruktionernas fukttekniska funktionalitet och energieffektivitet.

Det är ekonomiskt sett förnuftigt att i byggobjektet bygga ett solkraftverk vars energiproduktion utnyttjas på plats. Räddningsstationen används dygnet runt. Med solkraftverket genomförs programmet Kolneutralt Helsingfors.

Ändringen av fasaden förutsätter bygglov.

Myndigheternas förhandsutlåtanden

Enligt byggnadstillsynens förhandsutlåtanden är det möjligt att genomföra fasadändringen med höjning av takfoten, förnyandet av tegelmurningen och fönstren och byggandet av ett solkraftverk på taket. Byggnadstillsynen genomför hörandet av grannar.

Byggkostnader och finansiering

Kostnadskalkylen utarbetad för projektplaneringsfasen av stadsmiljösektorns tjänst hantering av byggd egendom uppgår till 10 337 000 euro exklusive mervärdesskatt (anbudsprisindex februari 2020).

I byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt 2020–2029, som bifogats budgeten för 2020, har det reserverats 4 070 000 euro åren 2020–2022 för reparation av centralräddningsstationens vatten- och avloppsledningar.

Projektet har enligt projektplanen ett finansieringsbehov på 10 337 000 miljoner euro, vilket beaktas då förslaget till nytt byggnadsprogram bereds. Omfattande konditionsgranskningar har gjorts på centralräddningsstationen med anledning av problem med inneluften. På basis av granskningarnas resultat har i den ursprungliga projektplanen tillagts reparationsarbeten som i varje fall skulle ha varit nödvändiga i den nära framtiden och som skulle ha stört räddningsverksamheten. Tilläggsreparationerna omfattar bl.a. utvidgade VVSE-arbeten, reparation av fasaden i byggnaden D, reparation av yttertaket och ombyggnad av träningsbassängen, tvättrummen och basturna i samband med ombyggnaden av avloppen. Dessutom installeras ca 460 solpaneler på centralräddningsstationens tak som en del av Helsingfors mål om kolneutralitet.

Inverkan på hyran

Hyran bestäms på basis av ytan på 9 302 m² lägenhetsyta.

Enligt kundchefen för stadsmiljösektorns tjänst hantering av byggd egendom blir hyran 18,57 euro/m² lägenhetsyta i månaden. Hyreskostnaderna uppgår till 172 738 euro i månaden och 2 072 858 euro om året.

Kapitalhyran är ca 18,07 euro/m² lägenhetsyta i månaden (ränta 3 %).

Underhållshyran är 0,50 euro/m² lägenhetsyta i månaden (i 2017 års nivå).

Sammanlagt 18,57 euro/m² lägenhetsyta i månaden (amorteringstid 20 år).

Kostnader för tillfälliga lokaler

Fordonsverkstaden och centralförrådet flyttas till en fastighet vid Malms flygplats som har blivit ledig efter Gränsbevakningsväsendet. Fastigheten ersätter Malms räddningsstation som lider av fuktskador och inneluftsproblem. Arbetena för ändring av gränsbevakningsväsendets förra byggnad till räddningsstationsanvändning färdigställs våren 2020. Projektplan 29.1.2019. Beslut 7.2.2019 (§ 23) av stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden.

Räddningsverket ansvarar för hyres- och flyttkostnaderna för de tillfälliga lokalerna.

Tidtabell och genomförande

Byggandet börjar i maj–juni 2020 och arbetet blir färdigt i juni 2022.

Stadsmiljösektorn ansvarar för förverkligandet av projektet och för fastighetens underhåll. Tjänsten byggherreverksamhet ansvarar för byggherreverksamheten i projektet och räddningsverket för objektets underhåll.

Räddningsverkets utlåtande

Räddningsverket har 22.1.2020 (§ 5) i sitt utlåtande tillstyrkt projektplanen och meddelat att verket godkänner projektets effekter på hyran.

Befogenheter

I enlighet med 7 kap. 1 § 3 punkten i förvaltningsstadgan beslutar stadsfullmäktige om projektplaner vars kostnadskalkyl överstiger 10 miljoner euro.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1

Hankesuunnitelma 2.1.2020, Keskuspelastusasema

2

Kustannusarvio HKA 28.10.2019, Keskuspelastusasema

3

Keskuspelastusaseman vesi- ja viemärikorjauksen hankesuunnitelman puolto 22.1.2020

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

För kännedom

Räddningsnämnden

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.03.2020 § 201

HEL 2017-002485 T 10 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin keskuspelastusaseman vesi- ja viemärikorjauksen sekä vesikaton korjauksen 2.1.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 11 030 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 10 337 000 euroa helmikuun 2020 kustannustasossa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 23.01.2020 § 8

HEL 2017-002485 T 10 05 02

Kiinteistötunnus 091-011-0327-0009, pysyvä rakennustunnus 2291, Agricolankatu 15, 00530 Helsinki

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle Helsingin keskuspelastusaseman 2.1.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 11 030 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 9 975 000 euroa elokuun 2019 kustannustasossa ehdolla, että pelastuslaitos antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Käsittely

23.01.2020 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Sari Hilden: Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:

Lisätään tiivistelmän alkuun: Tämä hankesuunnitelma korvaa 10.3.2017 päivätyn vesi ja viemärikorjauksen hankesuunnitelman, jonka kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on hyväksynyt 8.3.2018. Edellisessä hankesuunnitelmassa huomioitiin vain perinteiseen linjasaneeraukseen liittyvät vesi- ja viemärikorjaukset. Hankkeen suunnitteluvaiheessa on todettu, että hanke kannattaa toteuttaa laajempana kokonaisuutena.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

vs. tekninen johtaja

Sari Hilden

Lisätiedot

Toni Lähdemäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 39351

toni.lahdemaki(a)hel.fi

Jouko Snellman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 40334

jouko.snellman(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 21.03.2017 § 38

HEL 2017-002485 T 10 05 02

Esitys

Pelastuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle keskuspelastusaseman vesi- ja viemärikorjauksen hankesuunnitelman (10.3.2017) hyväksymistä.

Esityksen perustelut

Kallion keskuspelastusasemalta hoidetaan Helsingin kantakaupungin pelastustehtäviä. Asemalle on sijoitettu operatiivisten yksiköiden lisäksi pelastuslaitoksen johto, henkilöstöhallinto, toimintojen kehittäminen, tietoliikenne- ja telepalvelut, keskusvarasto, varusvarasto, ajoneuvokorjaamo- sekä kaluston huoltotoiminnot. Kallion pelastusasema on miehitykseltään Helsingin suurin ja on erittäin tärkeässä roolissa keskusta-alueen pelastustoiminnassa.

Kallion pelastusasemalle sijoitettujen pelastusyksiköiden hälytystehtävien lukumäärä vuonna 2016 oli 5 093, kiireellisiä ensihoidon tehtäviä oli 14 080 kpl.

Nykyinen vesi- ja viemäriverkosto on käyttöikänsä päässä (järjestelmä on rakennettu 1973) ja voi pettäessään estää pelastusaseman toiminnan sekä varautumisen pelastustehtäviin. Viemäriverkosto kuvattiin hankesuunnittelua varten 2015 loppuvuodesta, kuvaus päätettiin tehdä viime vuosien hätäkorjausten lukuisesta määrästä johtuen. Kuvausraportit vahvistivat käsitystä viemäriverkoston heikosta teknisestä kunnosta. Pelastuslaitoksen tilayksikkö on teettänyt hankkeen korjaussuunnitelmat. Korjauksen yhteydessä uusitaan myös piha-alueiden viemäröinti asfaltointeineen ja uusitaan eräiden kellaritilojen perusmuurien vesieristykset ja salaojitukset.

Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus on tarkoitus toteuttaa pääosin vuosien 2018-2019 aikana. Korjaustyö on suunniteltu toteutettavaksi vaiheittain jakamalla rakennus lohkoihin. Korjaamo, keskusvarasto, varusvarasto, osa toimistohenkilöstöstä sekä osa operatiivisesta henkilöstöstä siirretään väistötiloihin. Aikatauluun varataan aikaa vaiheistuksen edellyttämien muuttojen ja väliaikaisten tilajärjestelyiden tekemiseksi.

HKR-Rakennuttajan laskemat korjauskustannukset ilman väistötilojen kustannuksia ovat 4 068 000 €, alv 0 % (1/2017, RI=109., THI=169.0).
Väistötilakustannuksiin on varattava 488 000 euroa, alv 0 %. Nykyinen tilakeskukselle maksettava pääomavuokra on 1 418 433 € / vuosi ja korjauksen jälkeinen pääomavuokra 1 645 180 € / vuosi. Asema on pelastuslaitoksen omassa ylläpidossa.

Esittelijä

pelastuskomentaja vs.

Jorma Lilja

Lisätiedot

Keijo Mäki, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 31110

keijo.maki(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566