Helsingfors stad

Protokoll

7/2020

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/4

 

08.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 109

Val av ledamot i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion

HEL 2020-003021 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade Nora Lindström avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion

        valde Bicca Olin till ledamot i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion för den mandatperiod som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart detta ärende i protokollet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Avskedsansökan 6.3.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017, § 266, Nora Lindström (Gröna) till ledamot i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion för den mandattid som börjar år 2017. Nora Lindström anhåller 6.3.2020 om avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion av personliga skäl.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 74 § i kommunallagen.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroendevald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

I enlighet med 2 kap. 8 § i förvaltningsstadgan ska den som inväljs i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion företräda den svenska språkgruppen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Avskedsansökan 6.3.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Svenska sektionen

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Stadsstyrelsen 23.03.2020 § 198

HEL 2020-003021 T 00 00 02

Beslut

Stadsstyrelsen föreslog stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige

        beviljar Nora Lindström avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion

        väljer Bicca Olin till ledamot i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion för den mandatperiod som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerar samtidigt omedelbart detta ärende i protokollet.

Behandling

23.03.2020 Enligt förslaget

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt på förslag av Reetta Vanhanen att föreslå Bicca Olin till ledamot i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion för den mandatperiod som slutar vid utgången av maj 2021.

Föredragande

förvaltningsdirektör

Juha Summanen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566