Helsingfors stad

Protokoll

4/2020

1 (14)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/8

 

26.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 59

Överskridning av anslag, underskridning av verksamhetsbidrag och överföring av anslag i 2019 års budget

HEL 2020-000344 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige bemyndigade stadskansliet, fostrans- och utbildningsnämnden, stadsmiljönämnden och social- och hälsovårdsnämnden att överskrida anslag i 2019 års budget och underskrida verksamhetsbidrag enligt följande:

Överskridningen av anslagen för driftsekonomin är totalt 66 592 000 euro och underskridningen av verksamhetsbidraget är totalt 8 700 000 euro.

Budgetmoment 1 50 05 Arbetsmarknadsstödets kommunandel, till stadskansliets disposition
Anslag i budgeten 62 000 000 euro
Anslaget överskrids med 992 000 euro.

Budgetmoment 2 10 01 Fostran och utbildning
Anslag i budgeten 1 193 425 000 euro
Anslaget överskrids med 9 500 000 euro.

Budgetmoment 3 10 01 Stadsstruktur
Anslag i budgeten 269 366 000 euro
Anslaget överskrids med 4 800 000 euro.

Budgetmoment 3 10 02 Byggnader
Verksamhetsbidrag i budgeten 238 655 000 euro
Verksamhetsbidraget underskrids med 3 300 000 euro.

Budgetmoment 5 10 01 Social- och hälsovårdstjänster
Anslag i budgeten 1 424 528 000 euro
Anslaget överskrids med 5 300 000 euro.

Budgetmoment 5 10 04 Apotti och vård- och landskapsreformen
Verksamhetsbidrag −8 414 000
Verksamhetsbidraget underskrids med 5 400 000 euro

Budgetmoment 5 10 05 Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
Anslag i budgeten 644 524 000 euro
Anslaget överskrids med 46 000 000 euro.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom om följande anslagsöverföringar i 2019 års budget:

Från budgetmoment
8 01 Fast egendom
8 01 03 Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggbarhetsåtgärder, till stadsmiljönämndens disposition −4 050 000 euro

Till budgetmoment
8 01 Fast egendom
8 01 01 Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt planläggningsersättningar, till stadsmiljönämndens disposition +1 450 000 euro

8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition
8 04 01 02 Idrottsplatser och friluftsområden +2 600 000 euro

Från budgetmoment
8 01 02 Grundberedning i projektområden, utfyllnadsarbeten, till stadsstyrelsens disposition
8 01 02 03 Grundberedning i Fiskehamnen, −11 970 000 euro

Till budgetmoment
8 03 02 Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition
8 03 02 01 Kampen-Tölöviken +620 000 euro
8 03 02 01 Kronbergsstranden +110 000 euro
8 03 02 05 Böle +6 620 000 euro
8 03 02 06 Kungstriangeln +1 250 000 euro

8 04 02 Parker och idrottsområden i projektområden, till stadsstyrelsens disposition
8 04 02 01 Kampen-Tölöviken +870 000 euro
8 04 02 02 Parker och idrottsområden i Västra hamnen +2 500 000 euro

Från budgetmoment
8 02 01 Byggnader, nybyggnads- och tillbyggnadsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition
8 02 01 02 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn −4 500 000 euro
8 02 01 04 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom kultur- och fritidssektorn −7 500 000 euro

Till budgetmoment
8 02 02 Byggnader, reparationsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition
8 02 02 02 Reparationsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn +12 000 000 euro

Från budgetmoment
8 06 Värdepapper
8 06 02 Övriga objekt, till stadsstyrelsens disposition –10 000 euro

Till budgetmoment
8 06 Värdepapper
8 06 01 Förvärv av HITAS-aktier, till stadsmiljönämndens disposition +10 000 euro

Behandling

Ordföranden konstaterade att den totala summan i ärendets beslutsförslag var felaktig. Verksamhetsbidraget underskrids inte med 7 900 000 euro, utan med 8 700 000 euro. Summan rättades så att den stämmer överens med stadsstyrelsens förslag.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Markku Riekko, projektchef, telefon: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Bilagor

1

Kasvatus- ja koulutuslautakunta_12112019

2

Kaupunginkanslia_29012020

3

Kaupunkiympäristö_toimialajohtajan kirje_24012020

4

Kaupunkiympäristö_toimialajohtajan kirje_27012020

5

Kaupunkiympäristölautakunta_ 08102019

6

Kaupunkiympäristölautakunta_26112019

7

Sosiaali- ja terveyslautakunta_Apotti_19112019

8

Sosiaali-_ja terveyslautakunta_19112019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige bemyndigar stadskansliet, fostrans- och utbildningsnämnden, stadsmiljönämnden och social- och hälsovårdsnämnden att överskrida anslag i 2019 års budget och underskrida verksamhetsbidrag enligt följande:

Överskridningen av anslagen för driftsekonomin är totalt 66 592 000 euro och underskridningen av verksamhetsbidraget är totalt 7 900 000 euro.

Budgetmoment 1 50 05 Arbetsmarknadsstödets kommunandel, till stadskansliets disposition
Anslag i budgeten 62 000 000 euro
Anslaget överskrids med 992 000 euro.

Budgetmoment 2 10 01 Fostran och utbildning
Anslag i budgeten 1 193 425 000 euro
Anslaget överskrids med 9 500 000 euro.

Budgetmoment 3 10 01 Stadsstruktur
Anslag i budgeten 269 366 000 euro
Anslaget överskrids med 4 800 000 euro.

Budgetmoment 3 10 02 Byggnader
Verksamhetsbidrag i budgeten 238 655 000 euro
Verksamhetsbidraget underskrids med 3 300 000 euro.

Budgetmoment 5 10 01 Social- och hälsovårdstjänster
Anslag i budgeten 1 424 528 000 euro
Anslaget överskrids med 5 300 000 euro.

Budgetmoment 5 10 04 Apotti och vård- och landskapsreformen
Verksamhetsbidrag −8 414 000
Verksamhetsbidraget underskrids med 5 400 000 euro

Budgetmoment 5 10 05 Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
Anslag i budgeten 644 524 000 euro
Anslaget överskrids med 46 000 000 euro.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom om följande anslagsöverföringar i 2019 års budget:

Från budgetmoment
8 01 Fast egendom
8 01 03 Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggbarhetsåtgärder, till stadsmiljönämndens disposition −4 050 000 euro

Till budgetmoment
8 01 Fast egendom
8 01 01 Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt planläggningsersättningar, till stadsmiljönämndens disposition +1 450 000 euro

8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition
8 04 01 02 Idrottsplatser och friluftsområden +2 600 000 euro

Från budgetmoment
8 01 02 Grundberedning i projektområden, utfyllnadsarbeten, till stadsstyrelsens disposition
8 01 02 03 Grundberedning i Fiskehamnen, −11 970 000 euro

Till budgetmoment
8 03 02 Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition
8 03 02 01 Kampen-Tölöviken +620 000 euro
8 03 02 01 Kronbergsstranden +110 000 euro
8 03 02 05 Böle +6 620 000 euro
8 03 02 06 Kungstriangeln +1 250 000 euro

8 04 02 Parker och idrottsområden i projektområden, till stadsstyrelsens disposition
8 04 02 01 Kampen-Tölöviken +870 000 euro
8 04 02 02 Parker och idrottsområden i Västra hamnen +2 500 000 euro

Från budgetmoment
8 02 01 Byggnader, nybyggnads- och tillbyggnadsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition
8 02 01 02 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn −4 500 000 euro
8 02 01 04 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom kultur- och fritidssektorn −7 500 000 euro

Till budgetmoment
8 02 02 Byggnader, reparationsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition
8 02 02 02 Reparationsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn +12 000 000 euro

Från budgetmoment
8 06 Värdepapper
8 06 02 Övriga objekt, till stadsstyrelsens disposition –10 000 euro

Till budgetmoment
8 06 Värdepapper
8 06 01 Förvärv av HITAS-aktier, till stadsmiljönämndens disposition +10 000 euro

Föredragandens motiveringar

Driftsekonomidelen

1 50 05 Arbetsmarknadsstödets kommunandel, till stadskansliets disposition

Arbetsmarknadsstödets kommunandel, till stadskansliets disposition, utgifterna inom driftsekonomin överskrids med 992 000 euro. De reserverade anslagen för 2019 baserade sig på det antagandet att totalantalet personer som får arbetsmarknadsstöd minskar något och ökningen av antalet personer som får arbetsmarknadsstöd varje månad upphör år 2019 och på att aktiveringsmodellen inom arbetslöshetsskyddet sänker kostnaderna i någon mån. Totalantalet personer som får arbetsmarknadsstöd minskade något år 2019 jämfört med antalet år 2018, men i motsats till antagandet hade detta ingen sänkande effekt på betalningsandelen. Detta beror på att ökningen av antalet personer som får arbetsmarknadsstöd varje månad inte har samtidigt upphört och stödet för en del personer har stigit till en större betalningsandel (70 %). Aktiveringsmodellen inom arbetslöshetsskyddet ändrades våren 2019 och därefter var det möjligt för fler än tidigare att uppfylla aktivitetsvillkoret utan inverkan på stadens betalningsandel. Det betyder att också aktiveringsmodellens kostnadssänkande effekt blev mindre än väntat.

Anslaget bör få överskridas med 992 000 euro.

2 10 01 Fostran och utbildning

Inom fostrans- och utbildningssektorn överskrids utgifterna inom driftsekonomin i budgeten med 9 500 000 euro. Förslaget baserar sig på att staden har fått statsunderstöd bundna till vissa användningsändamål och annan utomstående finansiering samt uppgiftsrelaterade lönefordringar som betalas retroaktivt, vilka det inte har varit möjligt att beakta i budgeten för 2019.

Anslaget bör få överskridas med 9 500 000 euro.

3 10 01 Stadsstruktur

Utgifterna på stadsmiljösektorns budgetmoment Stadsstruktur överskrids med 4 800 000 euro. Under budgetåret har det uppstått oförutsedda utgifter, på vilka det inte har varit möjligt att förbereda sig i resultatbudgeten. Enligt sektorns förslag har snöröjningen i trafikområden orsakat en betydande ökning av kostnaderna. Dessutom har utgifterna ökat med anledning av de efteråt bokförda kreditförlusterna på sammanlagt 3 200 000 euro för parkeringsövervakningen åren 2012 och 2013.

Anslaget bör få överskridas med 4 800 000 euro.

3 10 02 Byggnader

Verksamhetsbidraget på stadsmiljösektorns budgetmoment Byggnader underskrids med 3,3 miljoner euro. Utgifterna överskrids med 4 800 000 euro. Överskridningen beror bl.a. på en oförutsedd betydande stegring i priset på fjärrvärme efter att budgeten hade utarbetats. Hyres- och vederlagsutgifterna steg främst med anledning av hyrorna för fostrans- och utbildningssektorns tilläggslokaler och tillfälliga lokaler.

Inkomsterna på budgetmomentet överskrids med 1,5 miljoner euro. Hyresinkomsterna minskade med anledning av bl.a. försäljningen av Glaspalatset och rivningen av Britas ishall. Hyresinkomsterna ökade med anledning av byggnadsprojekt som blev färdiga och hyrorna för bl.a. fostrans- och utbildningssektorns tilläggslokaler. Med beaktande av överskridningen av inkomsterna underskrids verksamhetsbidraget med 3,3 miljoner euro.

Verksamhetsbidraget bör få underskridas med 3 300 000 euro.

5 10 01 Social- och hälsovårdstjänster

Anslaget för social- och hälsovårdstjänster överskrids med 5 300 000 euro. En andel på 2 300 000 euro av överskridningen beror på understöd som beviljas ur de arv som tillfallit staten.

En andel på 3 000 000 euro av överskridningen beror på att kostnaderna för barnskyddet och handikapparbetet ökade år 2019. Kostnaderna för barnskyddet ökar med anledning av att upphandlingen av kundservice inom den krävande institutionsvården och inom familjevården har ökat, vilket beror på att placeringstiderna har blivit längre och behovet av institutionsvård av specialnivå och särskilt krävande nivå har ökat. På grund av att andelen särskilt krävande barn i vården ökat prognoseras antalet vårddygn för institutionsvård bli 24 000 större än budgeterat. Dessutom steg de genomsnittliga dygnspriserna för köpta tjänster jämfört med år 2018 efter det nya ramavtalet. Inom handikapparbetet har kostnaderna ökat i fråga om upphandling av kundservice inom boendetjänster, den personliga hjälpen och arbets- och dagverksamheten. Kundantalet har ökat vad gäller användarna av servicesedeln för boendetjänster och personlig hjälp. Som ett resultat av konkurrensutsättningen ökade priserna för arbets- och dagverksamheten. Dessutom har antalet resor inom ramen för stödet för rörlighet i enlighet med socialvårdslagen (1301/2014) ökat jämfört med året innan.

Anslaget bör få överskridas med 5 300 000 euro.

5 10 04 Apotti och vård- och landskapsreformen

Verksamhetsbidraget underskrids med 5 400 000 euro. Underskridningen av verksamhetsbidraget beror på Apotti Ab:s större kostnader för underhållet än väntat för år 2019, ändringarna i avskrivningstidtabellen för skuldandelarna och ändringen i faktureringen av utbildningen för införande av systemet från användarbaserad fakturering till ägarbaserad fakturering. På budgetmomentet bokfördes löneutgifterna för dem som arbetade med vård- och landskapsreformen i landskapet Nyland på basis av antalet arbetstimmar, vilka staden fick som inkomster från landskapet Nyland. De sista avtalen gick ut 30.6.2019. Detta påverkar inte underskridningen av verksamhetsbidraget på budgetmomentet.

Verksamhetsbidraget bör få underskridas med 5 400 000 euro.

5 10 05 Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Anslagen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) överskrids med 46 000 000 euro. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt gjorde upp 2019 års budget med ett underskott på 20 000 000 euro och enligt prognosen ackumuleras underskottet till ca 35 000 000 euro.
På grund av samkommunens underskott kommer återbetalningen till medlemskommunerna inte att förverkligas. Beslut om behandlingen av underskottet fattas av HNS fullmäktige.

Anslaget bör få överskridas med 46 000 000 euro.

Överföring av anslag

Stadsmiljönämnden har föreslagit överföring av anslag på 2,0 miljoner euro anvisade till stadsmiljönämndens disposition från budgetmomentet 8 01 01, Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt planläggningsersättningar, till 8 01 03, Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggbarhetsåtgärder. Avsikten är att med anslagsöverföringen täcka bland annat en del av en affär på 4,5 miljoner euro för köp av hyresrätt och en byggnad av Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors som är i stadens ägo. Affären i fråga har varit en förutsättning för försäljningen av tomten (Broholmsgatan 13) till den som vann tävlingen om tomten. Det belopp som bör överföras har senare under beredningen preciserats till 1,45 miljoner euro. Meningen är att 0,25 miljoner euro av anslaget används för att täcka det överskridningsbehov som affären ovan orsakat år 2019, och att söka resten, 1,2 miljoner euro, som överskridningsrätt för år 2020 för att täcka effekterna av affären ovan på de anslag på budgetmomentet 8 01 01 Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt planläggningsersättningar, till stadsmiljönämndens disposition, som är nödvändiga för att genomföra fastighetsarrangemangen i enlighet med de i slutet av 2019 överförda markanvändningsavtalen.

I enlighet med vad som ovan anges bör anslag på sammanlagt 1 450 000 euro på budgetmomentet 8 01, Fast egendom, överföras från undermomentet 8 01 03, Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggbarhetsåtgärder, till stadsstyrelsens disposition, till undermomentet 8 01 01, Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt planläggningsersättningar, till stadsmiljönämndens disposition.

För park- och idrottsområden har ca 20,9 miljoner euro varit tillgängliga år 2019 med beaktande av överskridningarna. Anslaget överskrids med ca 2,6 euro. Idrottsprojekt som har förverkligats är bl.a. Nordsjö idrottspark, utvidgningen av Svedängens snösystem, Drumsö konstisbana och Tranbacka näridrottsplats.

I enlighet med vad som ovan anges bör anslag på 2 600 000 euro på budgetmomentet 8 01, Fast egendom, överföras från undermomentet 8 01 03, Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggbarhetsåtgärder, till stadsmiljönämndens disposition, till undermomentet 8 04 01 02, Idrottsplatser och friluftsområden, på budgetmomentet 8 04 01, Parker och idrottsområden i projektområden, till stadsmiljönämndens disposition.

Stadsmiljösektorn har fortsatt verkställandet av infrastrukturprojekten i projektområdena för områdesbyggande och i områdena för kompletteringsbyggande. I budgeten för 2019 uppgick anslaget för grundberedning i projektområdena till sammanlagt 70,9 miljoner euro, överskridningarna medräknade. För grundberedningen i projektområdena användes 55,6 miljoner euro, vilket är 14,4 miljoner mindre än det tillgängliga anslaget. Anslaget för gator i projektområden uppgick till sammanlagt 73,4 miljoner euro, överskridningarna medräknade. Anslagsbehovet för gator i projektområden är 82,0 miljoner euro, vilket överskrider det tillgängliga anslaget med 8,6 miljoner euro. Anslaget för anläggning av parker och idrottsområden i projektområden uppgick till sammanlagt 8,2 miljoner euro. Anslagsbehovet för parker och idrottsområden i projektområden är 11,5 miljoner euro, vilket överskrider det tillgängliga anslaget med 3,3 miljoner euro. Budgetanslagen för projektområdena har anvisats till stadsstyrelsens disposition. Under budgetåret har det varit nödvändigt att avvika från det planerade verkställandet på vissa budgetmoment. I fråga om gator orsakades de största överskridningarna av en oförutsedd höjning i kostnaderna för entreprenaderna på köpcentret Tripla som öppnades i Böle. I fråga om parker gällde de största överskridningarna anläggningen av parkerna i området Kampen-Tölöviken och anläggningen av parkerna och idrottsområdena i Västra hamnen. Under projektet för Magasinsparken i området Kampen–Tölöviken genomfördes exceptionellt många tilläggs- och ändringsarbeten på vilka man inte hade förberett sig i budgetanslaget. Tilläggs- och ändringsarbetena orsakades av bl.a. de mer utmanande grundförhållandena och en större mängd förorenade markområden än väntat. Bostadsbyggandet i Västra hamnen har fortskridit snabbare än prognoserat och det ökade invånarantalet i området har med tanke på parktjänsterna i området förutsatt snabbare investeringar på parkerna än planerat. Det är möjligt att täcka anslagsbehoven på budgetmomenten 8 03 02, Gator i projektområden, och 8 04 02, Parker och idrottsområden i projektområden, genom överföring av de outnyttjade anslagen på budgetmomentet 8 01 02, Grundberedning i projektområden.

I enlighet med vad som ovan anges bör anslag på 8 600 000 euro överföras från budgetmomentet 8 01 02, Grundberedning i projektområden, till stadsstyrelsens disposition, till budgetmomentet 8 03 02, Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition, och anslag på 3 370 000 euro överföras från samma budgetmoment till budgetmomentet 8 04 02, Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition.

På budgetmomentet 8 02, Byggnader, överskrids anslaget på undermomentet 8 02 02, Reparationsprojekt, med 12 000 000 euro. Överskridningen beror på att antalet oallokerade projekt ökade oväntat. Anslaget som överförs används bl.a. för förebyggande reparationer på byggnadsdelar och anordningar och för reparation av skadade lokaler för nödvändiga funktionella ändringsarbeten vid utvecklingen av servicenätet och för byggande av tillfälliga lokaler. Det är möjligt att överföra anslaget från undermomentet Ny- och tillbyggnadsprojekt på budgetmomentet Byggnader eftersom förutsättningarna för byggstarten inte förverkligas enligt den planerade tidtabellen i fråga om utbyggnad av Myllypuron peruskoulu till en enhetlig grundskola (4 700 000 euro) och byggande av en ishall i Britas idrottspark (7 700 000 euro). Byggandet av en ishall i Britas inleds i början av 2020 ca ett halvt år senare än enligt den ursprungliga tidtabellen. Projektet för utbyggnad och reparation av Myllypuron peruskoulu har blivit uppskjutet med ett år eftersom det är meningen att delvis genomföra reparationsarbetena under skolans sommarlov för att kunna använda en del av skollokalerna under hela reparations- och utbyggnadsprojektet.

I enlighet med vad som ovan anges bör anslag på sammanlagt 12 000 000 euro överföras från budgetmomentet 8 02 01, Byggnader, Nybyggnads- och tillbyggnadsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition, till budgetmomentet 8 02 02, Byggnader och reparationsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition.

För förvärv av Hitas-aktier har anslag på 1 000 000 euro reserverats för stadsmiljönämnden. Förvärven av Hitas-aktier har varit fler än beräknat.

I enlighet med vad som ovan anges bör anslag på sammanlagt 10 000 euro på budgetmomentet 8 06, Värdepapper, överföras från undermomentet 8 06 02, Övriga objekt, till undermomentet 8 06 01, Förvärv av HITAS-aktier, till stadsmiljönämndens disposition.

I enlighet med anvisningarna om efterlevnad av budgeten 2019 har sektornämnderna kommit med sina förslag till överskridning av anslag, underskridning av verksamhetsbidrag och överföring av anslag före utgången av november 2019. Efter detta har prognoserna för anslagen dock preciserats till vissa delar och beslutsförslaget har preciserats på motsvarande sätt. Anslagsöverföringarna i förslaget är förknippade med beredningen av bokslutet och beslut om dessa ska fattas innan stadsstyrelsen godkänner bokslutet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Markku Riekko, projektchef, telefon: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Bilagor

1

Kasvatus- ja koulutuslautakunta_12112019

2

Kaupunginkanslia_29012020

3

Kaupunkiympäristö_toimialajohtajan kirje_24012020

4

Kaupunkiympäristö_toimialajohtajan kirje_27012020

5

Kaupunkiympäristölautakunta_ 08102019

6

Kaupunkiympäristölautakunta_26112019

7

Sosiaali- ja terveyslautakunta_Apotti_19112019

8

Sosiaali-_ja terveyslautakunta_19112019

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2020 § 97

HEL 2020-000344 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2019 talousarvioon merkityt määrärahat sekä alittamaan toimintakatteet seuraavasti:

Käyttötalouden määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 66 592 000 euroa ja toimintakatteen alitukset ovat yhteensä 8 700 000 euroa.

Ta-kohta 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi
määräraha talousarviossa 62 000 000 euroa
määrärahan ylitys 992 000 euroa

Ta-kohta 2 10 01 Kasvatus ja koulutus
määräraha talousarviossa 1 193 425 000 euroa
määrähan ylitys 9 500 000

Ta-kohta 3 10 01 Kaupunkirakenne
määräraha talousarviossa 269 366 000 euroa
määrärahan ylitys 4 800 000 euroa

Ta-kohta 3 10 02 Rakennukset
toimintakate talousarviossa 238 655 000 euroa
toimintakatteen alitus 3 300 000 euroa

Ta-kohta 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut
määräraha talousarviossa 1 424 528 000 euroa
määrärahan ylitys 5 300 000 euroa

Ta-kohta 5 10 04 Apotti ja Sote- ja maakuntauudistus
toimintakate -8 414 000
toimintakatteen alitus 5 400 000 euroa

Ta-kohta 5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
määräraha talousarviossa 644 524 000 euroa
määrähan ylitys 46 000 000 euroa

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tehdä siirrot vuoden 2019 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin seuraavasti:

Talousarviokohdalta
8 01 Kiinteä omaisuus
8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi - 4 050 000 euroa

Talousarviokohdalle
8 01 Kiinteä omaisuus
8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistön hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi + 1 450 000 euroa, ja

Talousarviokohdalle
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet + 2 600 000 euroa

Talousarviokohdalta
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, kaupunginhallituksen käytettäväksi
8 01 02 03 Kalasataman esirakentaminen - 11 970 000 euroa

Talousarviokohdalle
8 03 02 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi
8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti + 620 000 euroa
8 03 02 01 Kruunuvuorenranta + 110 000 euroa
8 03 02 05 Pasila + 6 620 000 euroa
8 03 02 06 Kuninkaankolmio + 1 250 000 euroa

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, kaupunginhallituksen käytettäväksi
8 04 02 01 Kamppi-Töölönlahti + 870 000 euroa
8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet + 2 500 000 euroa

Talousarviokohdalta
8 02 01 Rakennukset, uudis- ja lisärakennushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 02 01 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet - 4 500 000 euroa
8 02 01 04 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet - 7 500 000 euroa

Talousarviokohdalle
8 02 02 Rakennukset, korjaushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 02 02 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan korjaushankkeet + 12 000 000 euroa

Talousarviokohdalta
8 06 Arvopaperit
8 06 02 Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi - 10 000 euroa

Talousarviokohdalle
8 06 Arvopaperit
8 06 01 Hitas-osakkeiden hankkinen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi + 10 000 euroa

 

Käsittely

10.02.2020 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan korjaamalla seuraavat luvut:

Päätösehdotuksen kolmannessa kappaleessa mainitut toimintakatteen alitukset ovat yhteensä 8 700 000 euroa.

Perustelujen kohdan "5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut" toisessa kappaleessa määrärahojen ylitys korjataan muotoon 3 000 000 euroa.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566