Helsingfors stad

Protokoll

4/2020

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/5

 

26.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 56

Val av ersättare i stadsmiljönämnden och av ledamot i stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden

HEL 2020-001535 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade Ada Saarinen avsked från förtroendeuppdragen som ersättare i stadsmiljönämnden samt ledamot i sektionen för byggnader och allmänna områden

        valde Elli Saari till ny ersättare (personlig ersättare för Anni Sinnemäki) i stadsmiljönämnden och till ny ledamot i stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Behandling

Stadsfullmäktige valde på förslag av ledamoten Reetta Vanhanen enhälligt Elli Saari till ny ersättare i stadsmiljönämnden och till ny ledamot i stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroilmoitus 5.2.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige

        beviljar Ada Saarinen avsked från förtroendeuppdragen som ersättare i stadsmiljönämnden samt ledamot i sektionen för byggnader och allmänna områden

        väljer ____________ till ny ersättare (personlig ersättare för Anni Sinnemäki) i stadsmiljönämnden

        väljer __________ till ny ledamot i stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 267) Ada Saarinen (Gröna) till ersättare i stadsmiljönämnden och (§ 269) till ledamot i sektionen för byggnader och allmänna områden för den mandattid som börjar år 2017. Ada Saarinen anhåller 5.2.2020 om avsked från förtroendeuppdragen som ersättare i stadsmiljönämnden och ledamot i sektionen för byggnader och allmänna områden på grund av flyttning från orten.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 74 § i kommunallagen.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroendevald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroilmoitus 5.2.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämnden

Sektionen för byggnader och allmänna områden

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Revisionskontoret

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2020 § 100

HEL 2020-001535 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Ada Saariselle eron kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen sekä rakennusten ja yleisten alueiden jaoston jäsenen luottamustoimista

        valitsee _________ varajäseneksi (Anni Sinnemäen henkilökohtainen varajäsen) kaupunkiympäristölautakuntaan ja

        valitsee _________ jäseneksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566