Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2020

1 (5)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/20

 

26.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 71

Valtuutettu Juhani Strandénin aloite bussipysäkkien leventämisestä Kaupintie 11 kohdalla

HEL 2019-010082 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Juhani Strandén ehdotti valtuutettu Nuutti Hyttisen kannattamana, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi sillä perusteella, että Kaupungin vastine on puutteellinen myös siltä osin, ettei esim. pelastuslaitokselta ole vaivauduttu edes kysymään mitään kantaa hälytysajoneuvojen esteettömän kulun parantamiseksi. Tällä hetkellä se on ongelma, koska tilaa väistämiseen siellä ei ole korkeiden reunakivien takia. Myös kolaritilanteessa bussiliikenne ei pääse ohittamaan vaan joutuu odottamaan, kunnes kolari on saatu raivattua pois. Kaupungin tulee pohtia, myös millä muilla järjestelyillä kaikkien liikennemuotojen sujuvuutta pystyttäisiin parantamaan.

3 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Teen asiasta palautusesityksen sillä perusteella, että Kaupungin vastine on puutteellinen myös siltä osin, ettei esim. pelastuslaitokselta ole vaivauduttu edes kysymään mitään kantaa hälytysajoneuvojen esteettömän kulun parantamiseksi. Tällä hetkellä se on ongelma, koska tilaa väistämiseen siellä ei ole korkeiden reunakivien takia. Myös kolaritilanteessa bussiliikenne ei pääse ohittamaan vaan joutuu odottamaan, kunnes kolari on saatu raivattua pois. Kaupungin tulee pohtia, myös millä muilla järjestelyillä kaikkien liikennemuotojen sujuvuutta pystyttäisiin parantamaan.

Jaa-äänet: 56
Zahra Abdulla, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Heimo Laaksonen, Anna Laine, Johanna Laisaari, Otto Meri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Laura Nordström, Sara Paavolainen, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pauliina Saares, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 8
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Juhani Strandén, Mauri Venemies

Tyhjä: 17
Alviina Alametsä, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Eveliina Heinäluoma, Abdirahim Husu Hussein, Kati Juva, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Petra Malin, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Ilkka Taipale, Lilja Tamminen, Ulla-Marja Urho

Poissa: 4
Sami Muttilainen, Suldaan Said Ahmed, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä

Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Juhani Strandénin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Juhani Strandén ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Kaupintie 11 kohdalla oleville bussipysäkeille tehdään laajennukset/levennykset, jotka mahdollistaisivat pysäkin sivulle ajamisen ja, että pysäkkejä siirrettäisiin samalla tarvittaessa muutama metri.

Kaupunginhallitus toteaa, että Kaupintien pysäkit ovat osa hyväksyttyä liikennesuunnitelmaa, jonka tavoitteena on ehkäistä läpiajoa, hillitä ajonopeuksia, edistää turvallisuutta ja parantaa asumisviihtyisyyttä kadun varrella. Tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Tien saneerauksen jälkeen liikennemäärät ja henkilövahingot ovat vähentyneet. Hidastinpysäkkejä on rakennettu pääasiassa kokoojakaduille.

Helsingin seudun liikenne -kuntyhtymän (HSL) mukaan Kaupintien hidastinpysäkit eivät ole haitanneet bussiliikenteen kulkua.

Tulevaisuudessa Vihdintien pikaraitiotien on tarkoitus jatkua Kaupintien kautta Kantelettarentielle. Alustavien tarkasteluiden mukaan raitiotien toteuttamisen jälkeen Kaupintie 11 kohdalla katutilaan ei mahdu pysäkkisyvennyksiä. Raitioteiden ja katujen rakentamisen alkaminen on tällä hetkellä aikataulutettu 2020-luvun puoliväliin.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Juhani Strandénin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 12.02.2020 § 48

HEL 2019-010082 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 61

HEL 2019-010082 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 10.12.2019 § 654

HEL 2019-010082 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupintielle toteutetut hidastinpysäkit ovat osa kaupunkisuunnittelulautakunnan 20.2.1997 hyväksymää liikennesuunnitelmaa, jonka tavoitteena oli ehkäistä Kaupintien läpiajoa, hillitä ajonopeuksia, edistää turvallisuutta ja parantaa asumisviihtyisyyttä kadun varrella. Hidastinpysäkkien lisäksi suunnitelma sisälsi Kaupintien keskiosan korottamisen, nopeusrajoitusten alentamisen sekä kaksi kiertoliittymää.

Suunnitelmalle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet varsin hyvin. Kaupintien saneerauksen jälkeen sekä liikennemäärät ja henkilövahinko-onnettomuudet ovat vähentyneet. Kaupintien liikennemäärä oli ennen suunnitelman toteuttamista lähes 18 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja nykyisin (vuoden 2018 laskenta) 10 000 – 11 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vuosina 1991-1995 Kaupintiellä Vihdintien ja Näyttelijäntien välisellä osuudella sattui yhteensä 18 henkilövahinko-onnettomuutta, joista seitsemän jalankulkijoille ja kuusi pyöräilijöille. Vuosina 2014-2018 vastaavat luvut olivat 8 henkilövahinko-onnettomuutta, joista neljä pyöräilijöille ja ei yhtään jalankulkijoille.

Hidastinpysäkkien tarkoitus on parantaa kaikkien kadunkäyttäjien turvallisuutta. Niitä on rakennettu pääasiassa kokoojakaduille, joilla tavoitellaan maltillisia ajonopeuksia ja turvallista ympäristöä. Ne myös vähentävät kadun houkuttelevuutta läpiajoon. Hidastinpysäkki pakottaa autot hidastamaan tai pysähtymään bussin ollessa pysäkillä eivätkä nopeudet ehdi kasvaa liikaa muullakaan katuosuudella. Hitaammat ajonopeudet parantavat tutkitusti liikenneturvallisuutta, koska jarrutusmatkat lyhenevät, autoilijan havainnointikyky paranee ja mahdollisen onnettomuuden sattuessa seuraukset ovat lievempiä. Pysäkkilevennykset puolestaan mahdollistaisivat suuremmat ajonopeudet koko kadulla.

Helsingin seudun liikenteen -kuntayhtymän mukaan Kaupintien hidastinpysäkit eivät ole haitanneet bussiliikenteen kulkua, mutta henkilöautoille aiheutuu pieniä viivytyksiä. Bussiliikenteen ajoittainen hitaus Kaupintiellä johtuu muutakin liikennettä satunnaisesti hidastavista poikkeustilanteista eikä hidastinpysäkeistä. Näin ollen pysäkkilevennysten rakentaminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Pelastusajoneuvoille ei ole mahdollista varata katuverkossa aina vapaana olevaa kaistaa. Kaupintiellä väistämistilana toimii tarvittaessa pyörätien ja ajoradan välinen kiveys.

Tulevaisuudessa Vihdintien pikaraitiotien on tarkoitus jatkua Kaupintien kautta Kantelettarentielle. Alustavien tarkasteluiden mukaan raitiotien toteuttamisen jälkeen Kaupintie 11 kohdalla katutilaan ei mahdu pysäkkisyvennyksiä. Raitioteiden ja katujen rakentamisen alkaminen on tällä hetkellä aikataulutettu 2020-luvun puoliväliin.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Taina Toivanen, liikenneinsinööri: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566