Helsingfors stad

Protokoll

4/2020

1 (5)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/14

 

26.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 65

Den av ledamoten Sandra Hagman väckta motionen om tillgång till mödrarådgivningstjänster

HEL 2019-009098 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sandra Hagman och 22 andra ledamöter föreslår i sin motion att först- och omföderskor likvärdigt ska erbjudas likadana rådgivningstjänster.

Stadsstyrelsen konstaterar att en av riktlinjerna i stadsstrategin 2017–2021 är att förbättra servicen på basnivå. De i motionen nämnda rådgivningstjänsterna erbjuds först- och omföderskor likvärdigt. Familjeträning, flera besök hos mödrarådgivningen och hembesök är serviceformer som primärt riktar sig till förstföderskor. Även omföderskor och deras familjer erbjuds service likvärdigt efter behov. På samma sätt erbjuds det efter behov träning, amningshjälp, individuell eller gruppbaserad fysioterapi för mödrar, hemservice för barnfamiljer, socialhandledning för barnfamiljer och annan service som inbegriper tidigt stöd.

Social- och hälsovårdsnämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Stadsstyrelsens svar stämmer överens med nämndens utlåtande.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 12.02.2020 § 39

HEL 2019-009098 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 52

HEL 2019-009098 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.10.2019 § 245

HEL 2019-009098 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon kaupunginvaltuutettu Sandra Hagmanin ja 22 muun valtuutetun äitiysneuvolapalvelujen saatavuutta koskevasta valtuustoaloitteesta:

"Helsingin neuvolatoimintaa ohjaavat kansalliset äitiyshuollon suositukset vuodelta 2013, jotka on laadittu kansallisessa asiantuntijatyöryhmässä. Suositusten mukaan synnytyksen jälkeen synnyttäneelle tarjotaan joko vastaanotto tai kotikäynti. Valtioneuvoston asetuksen mukaan ensimmäistä lastaan odottavan perheen luokse tai lapsen saaneen perheen luokse on tehtävä kotikäynti ja muita kotikäyntejä on järjestettävä tarpeen mukaan.

Perhevalmennusta, useampia äitiysneuvolakäyntejä sekä kotikäyntejä kohdennetaan ensisijaisesti ensisynnyttäjille, joilla ei ole aiempaa kokemusta synnytyksestä ja vanhemmuudesta tai vastasyntyneen vauvan hoidosta ja huolenpidosta. Palvelujen ensisijaisesta kohdennuksesta huolimatta palveluja ei ole rajattu siten, että palvelut eivät olisi tarjolla uudelleensynnyttäjien perheille niitä tarvittaessa. Uudelleensynnyttäjille tarjotaan edellä mainittuja palveluja tai muita varhaisen tuen palveluja, kuten lapsiperheiden kotipalvelua tai lapsiperheiden sosiaaliohjausta asiakastarpeen mukaan. Helsingissä on yhdistetty äitiys- ja lastenneuvola eli sama terveydenhoitaja jatkaa perheen kanssa myös lapsen syntymän jälkeen, jolloin perheen yksilölliset tuen tarpeet tulevat huomioitua jo raskausaikana.

Vuonna 2018 äitiys- ja lastenneuvolakäyntejä oli yhteensä noin 339 000, joista lääkärin luona noin 54 000. Määräaikaistarkastusohjelman lisäksi tarjotaan tarpeen mukaan asiakkaille lisäkäyntejä.

Raskauden aikaisia kotikäyntejä vuonna 2018 tehtiin Helsingissä 63, joista 12 tehtiin uudelleen synnyttäjän luokse. Erityisesti raskauden aikaiset kotikäynnit tehdään perheen tarpeiden mukaisesti ja ne ovat usein moniammatillisia. Käynneillä on mukana perheen tilanteen mukaan esimerkiksi sosiaalityöntekijä tai lapsiperheiden kotipalvelun johtava ohjaaja.

Ensisynnyttäjiä oli 2 802, joista 92,5 %:n luokse tehtiin kotikäynti ja osan luokse useampi, yhteensä 2 880 kotikäyntiä. Uudelleen synnyttäjien luokse tehtiin 554 kotikäyntiä eli 21,3 %:lle uudelleen synnyttäjistä. Myös raskauden ajan vastaanottokäyntien määrä vaihtelee raskaana olevan ja perheen tilanteen mukaan.

Raskauden aikana järjestetään perhevalmennusta ensimmäistä yhteistä lastaan odottaville perheille. Perhevalmennusryhmiä Helsingissä oli vuonna 2018 yhteensä 421 ryhmää, joihin osallistui 8 254 tulevaa vanhempaa. Lisäksi uutena toimintana järjestetään yhteistyössä synnytyssairaalan kanssa synnytyspelkoisille ryhmiä synnytyssairaalassa riippumatta siitä, onko odottaja ensi- tai uudelleensynnyttäjä.

Imetyskouluttajan ohjausta tarjotaan vastaanotolla imetyspulmissa sekä ensi- että uudelleensynnyttäjille. Viime vuonna oli 375 imetysohjausta.

Perhekeskuksissa tarjotaan äitiysfysioterapiaa maksuttomana sekä ensisynnyttäjille että uudelleensynnyttäjille ryhmämuotoisena halukkuuden mukaan, ja äitiysfysioterapia ryhmämuotoisena palveluna on kasvussa. Ryhmässä käydään läpi ennaltaehkäiseviä ohjeita ja neuvoja raskauden ja synnytyksen aiheuttamaan tuki- ja liikuntaelinkuormitukseen, ohjausta lapsen käsittelyyn motorisen kehityksen tueksi sekä tietoa koko perheen arkiliikkumisen lisäämisen tärkeydestä. Äitiysfysioterapian ryhmät käynnistyivät vuonna 2018 ja ryhmiä on lisätty asiakastarpeiden mukaisesti vuoden 2019 aikana. Vuonna 2018 odottavien äitien fysioterapiaryhmiä oli 110 ja synnyttäneiden äitien ryhmiä 21. Vuonna 2019 odottavien äitien fysioterapiaryhmiä tulee suunnitelman mukaan olemaan 139 ja synnyttäneiden äitien ryhmiä 96.

Yksilöfysioterapiaa tarjotaan neuvolalääkärin lähetteellä ensi- tai uudelleensynnyttäjille tarpeen mukaisesti.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 yhtenä linjauksena on perustason palvelujen parantaminen. Palvelujen hyvä saatavuus ja maksuttomuus lisäävät niiden käyttöä ja perheiden hyvinvointia. Äitiysneuvolapalveluilla ja muilla matalan kynnyksen palveluilla pystytään tukemaan perheitä oikea-aikaisesti varhaisessa vaiheessa."

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Monica Lindberg, neuvola- ja perhetyön päällikkö, puhelin: 310 58352

monica.lindberg(a)hel.fi

Tuija Arvo, ylihoitaja, puhelin: 310 50223

tuija.arvo(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566