Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2020

1 (2)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/16

 

26.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 67

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kotona asuvien ikäihmisten yksilöllisen kuntoutuksen tehostamisesta

HEL 2019-010084 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite

2

Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 13.11.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Arja Karhuvaara ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan kotona asuvien ikäihmisten yksilöllisen kuntoutuksen tehostamista. 

Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessa esille otettuja ja muita ikääntyneiden palveluja kehitetään nykyisin kokonaisuutena. Kaupunkistrategian 2017-2021 linjauksiin kuuluu ikääntyneiden toimintakyvyn ja osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen. Tavoitteena on, että kotona asuminen on mielekästä mahdollisimman pitkään.  

Ikääntyneiden toimintakykyä vahvistetaan mm. Stadin ikäohjelman ja Helsingin liikkumisohjelman mukaisesti. Liikkumissopimus tehdään kotihoidossa olevien asiakkaiden kanssa. Palvelut voidaan järjestää myös moniammatillisesti kuntouttavan arviointijakson tai tehostetun kotikuntoutuksen aikana. Lisäksi voidaan järjestää kuntouttavaa päivätoimintaa ja intensiivikuntoutusta sekä etäkuntoutusta digitaalisesti.        

Kuntoutuksen palvelut suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa palveluketjun kaikissa vaiheissa. Palvelut ovat myös omaishoitoperheiden käytössä.      

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveystoimialan lausunto. Vastaus on toimialan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. 

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite

2

Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 13.11.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 12.02.2020 § 42

HEL 2019-010084 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566