Helsingfors stad

Protokoll

4/2020

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/4

 

26.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 55

Val av ledamot och ersättare i revisionsnämnden

HEL 2020-001079 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade Alviina Alametsä avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i revisionsnämnden

        valde den nuvarande ersättaren Auni-Marja Vilavaara till ny ledamot och Sari Näre till ersättare för henne i revisionsnämnden för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Behandling

Stadsfullmäktige valde enhälligt på förslag av ledamoten Reetta Vanhanen den nuvarande ersättaren Auni-Marja Vilavaara till ledamot och Sari Näre till personlig ersättare för henne i revisionsnämnden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eropyyntö 28.1.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige

        beviljar Alviina Alametsä avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i revisionsnämnden

        väljer _________ till ny ledamot i revisionsnämnden för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 262) Alviina Alametsä (Gröna) till ledamot i revisionsnämnden för den mandattid som börjar år 2017. Alviina Alametsä anhåller 28.1.2020 om avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i revisionsnämnden på grund av andra förtroendeuppdrag.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 74 § i kommunallagen och i fråga om revisionsnämnden med stöd av 75 § i samma lag.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroendevald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eropyyntö 28.1.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Revisionskontoret

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2020 § 99

HEL 2020-001079 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Alviina Alametsälle eron tarkastuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee _________ jäseneksi tarkastuslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566