Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2020

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/4

 

26.2.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2020 § 99

HEL 2020-001079 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Alviina Alametsälle eron tarkastuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee _________ jäseneksi tarkastuslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi