Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2020

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/12

 

26.2.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 12.02.2020 § 36

HEL 2019-007160 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Heli Rantanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 25803

heli.k.rantanen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 49

HEL 2019-007160 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Heli Rantanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 25803

heli.k.rantanen(a)hel.fi