Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2020

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/5

 

26.2.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2020 § 100

HEL 2020-001535 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Ada Saariselle eron kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen sekä rakennusten ja yleisten alueiden jaoston jäsenen luottamustoimista

        valitsee _________ varajäseneksi (Anni Sinnemäen henkilökohtainen varajäsen) kaupunkiympäristölautakuntaan ja

        valitsee _________ jäseneksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi