Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2020

1 (5)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/10

 

26.2.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2020 § 101

HEL 2017-009916 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 22. kaupunginosan (Vallila) katualueen asemakaavan ja 10. kaupunginosan (Sörnäinen) katu- ja satama-alueen, 21. kaupunginosan (Hermanni, Kyläsaari, Hermanninmäki, Hermanninranta) korttelin 21001, korttelin 21274 tontin 12, korttelin 21659 tontin 6, puisto-, rautatie-, satama- ja katualueen sekä kaupunginosan rajan, 22. kaupunginosan (Vallila) katu- ja puistoalueen sekä 23. kaupunginosan (Toukola, Arabianranta) katu- ja puistoalueen asemakaavan muutoksen 28.5.2019 päivätyn ja 26.11.2019 muutetun piirustuksen nro 12578 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 26.11.2019 § 602

HEL 2017-009916 T 10 03 03

Hankenumero 3741_1, 3741_2

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        28.5.2019 päivätyn ja 26.11.2019 muutetun asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12578 hyväksymistä. Asemakaava koskee 22. kaupunginosan (Vallila) katualuetta ja asemakaavan muutos koskee 10. kaupunginosan (Sörnäinen) katu- ja satama-aluetta, 21. kaupunginosan (Hermanni, Kyläsaari, Hermanninmäki, Hermanninranta) korttelia 21001, korttelin 21274 tonttia 12 ja korttelin 21659 tonttia 6 ja puisto-, rautatie-, satama- ja katualueita ja kaupunginosan rajaa, 22. kaupunginosan (Vallila) katu- ja puistoalueita sekä 23. kaupunginosan (Toukola, Arabianranta) katu- ja puistoalueita.

Lisäksi lautakunta päätti

        ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutukseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 

        ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

04.06.2019 Ehdotuksen mukaan

28.05.2019 Pöydälle

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Tuomo Näränen, arkkitehti, puhelin: 310 20462

tuomo.naranen(a)hel.fi

Riikka Österlund, liikenneinsinööri, liikenne- ja katusuunnittelu, puhelin: 310 37312

riikka.osterlund(a)hel.fi

Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi

 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 27.6.2019

HEL 2017-009916 T 10 03 03

 

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Maankäyttö ja kaupunkirakenne / Asemakaavoitus on pyytänyt kaupunginmuseota antamaan lausuntonsa 28.5.2019 päivätystä Hermannin rantatien asemakaavan muutosehdotuksesta ja asemakaavaselostuksesta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Esillä olevan asemakaavan muutoksen tavoitteena on parantaa Kalasataman ja Pasilan välisten alueiden poikittaisia joukkoliikenneyhteyksiä yhdistämällä Pasilan juna-asema ja Kalasataman metroasema sekä Kruunusillat-pikaraitiotie nopean kaupunkiraitiotieyhteyden avulla. Tavoitteena on myös parantaa jalankulun ja pyöräliikenteen yhteyksiä sekä parantaa Kumpulanpuron alitusta Hermannin rantatien kohdalla. Lisäksi tavoitteena on sujuvoittaa Sörnäisten ja Kalasataman moottoriajoneuvoliikennettä Sörnäisten ali kulkevan tunnelin kautta.

Asemakaavaehdotus koskee Hermannin rantatien katualueen osan lisäksi joitakin katuun rajautuvia korttelialueita. Katualueen lounaispuolelle esitetään autopaikkojen korttelialueen tontteja (LPA), joiden rajoja esitetään siirrettävän siten, että Hermannin rantatien rakenteet sijoittuvat katualueelle. Myös ajoliittymiin ja yhteyksiin tulisi muutoksia. Vanhan talvitien kulmaukseen sijoittuva elintarviketeollisuuden ja tukkukaupan toimintaa palvelevien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (TE) mahdollistaa nykyisen ajoneuvoliikenteen huolto- ja polttoaineen jakeluaseman säilymisen ja sen kehittämisen. Myös tällä korttelialueella tontin rajaa esitetään siirrettäväksi siten, että Hermannin rantatien kaikki rakenteet sijoittuvat katualueelle. Suunnittelualueen pohjoisosassa on merkitty katualueeseen rajautuvaksi osia puistosta (VP), Toukolan rantapuistosta ja Nylanderinpuistosta. Tälle kohtaa on mahdollistettu jalankululle ja pyöräliikenteelle kadun alittava yhteys, samoin merkitty alueellinen tulvareitti. Asemakaavamuutoksen luonnosvaiheesta poiketen esillä olevassa ehdotuksessa on erilaisia tilavarauksia ja määräyksiä koskien Sörnäistentunnelia. Määräystekstin mukaan: ”Sörnäistentunnelin maanpäälliset rakenteet kuten ilmanvaihtohormit, tekniset tilat, ajoluiskien näkyvät rakenteet, häikäistymisen estävät rakenteet sekä kadulta nähtävä tunnelin sisänäkymä tulee rakentaa materiaaleiltaan ja muotoilultaan kaupunkikuvallisesti yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Tunneli ja kaikki siihen liittyvät rakenteet sekä istutukset tulee rakentaa yhtenäisen suunnitelman mukaan, joka ottaa huomioon kaupunkikuvallisesti vaativan ympäristön.”

Kaupunginmuseo on antanut lausuntonsa Hermannin rantatien asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma- ja luonnosvaiheessa. Kyseisessä lausunnossaan kaupunginmuseo totesi Hermannin rantatien sijaitsevan pääosin täyttömaalla ja noudattavan tällä kohdin pitkälti Sörnäisten satamasta pohjoiseen suuntautunutta Sörnäisten satamaradan linjaa, jota rakennettiin 1930-luvulla ja purettiin 2010-luvulle tultaessa. Varsinaisella kaava-alueella ei 1980-luvulla rakennettua huoltamorakennusta lukuun ottamatta sijaitse rakennuksia. Lähiympäristön rakennukset edustavat monen ikäistä ja ilmeistä rakentamista Sörnäisten vankilan vanhimmasta, vuonna 1881 rakennetusta osasta 1960-luvulla rakennettuun Kyläsaaren entiseen jätteenpolttolaitokseen ja Kyläsaarenkadun varren pieniin teollisuushalleihin 1970- ja 1980-luvulta sekä uusinta rakennuskantaa ympäristössä edustaviin Sörnäisten vankilan pohjoispuolen ja koillispuolen 1990- ja 2000-luvun asuinkerrostaloihin. Kaupunginmuseo totesi, ettei asemakaavan muutoksella ole huomattavia vaikutuksia alueen olemassa olevaan rakennettuun maisemaan ja kaupunkitilaan.

Esillä olevan asemakaavan muutoksen myötä Hermannin rantatien katukuvaan liittyisivät raitiovaunuliikenne ja sen edellyttämät rakenteet ja pysäkit sekä mahdollisesti myös Sörnäistentunnelin ajoaukko ja tunneliin liittyvät maanpäälliset rakenteet. Kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta tarkastellen kaupunginmuseo luonnosvaiheen tapaan toteaa, ettei asemakaavan muutoksella ole huomattavia vaikutuksia alueen olemassa olevaan väljästi rakennettuun maisemaan ja kaupunkitilaan, Sörnäistentunnelia lukuun ottamatta. Tunnelin suuaukko maanpäällisine rakenteineen olisi väistämättä näkyvä, pitkä ja haavamainen muutos katutilassa. Kaavaratkaisun tavoitteena on kaavaselostuksen mukaan kuitenkin myös mahdollistaa Hermannin rantatien maiseman muuttuminen kaupunkimaiseksi katuviherympäristöksi. Kaupunginmuseo korostaa, että tämän onnistuminen edellyttää panostusta katuviheralueiden suunnitteluun ja toteutukseen. Ympäristöön tavoitellaan tulevaisuudessa myös uusia toimintoja, joiden edellyttämät uudisrakennukset tulevat muokkaamaan tätä nykyisellään melko avointa maisemaa huomattavasti enemmän, kuin esillä olevan asemakaavaehdotuksen mahdollistama muutos on. Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa Hermannin rantatien asemakaavan muutosehdotukseen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 27.10.2017

Lisätiedot

Anne Salminen, tutkija, puhelin: 310 36501

anne.salminen(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 27.02.2019 § 15

HEL 2017-009916 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12578 pohjakartan kaupunginosissa 10 Sörnäinen, 21 Hermanni, 22 Vallila, 23 Toukola. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12578
Kaupunginosat: 10 Sörnäinen, 21 Hermanni, 22 Vallila, 23 Toukola
Kartoituksen työnumero: 36/2017
Pohjakartta valmistunut: 20.2.2019 Uusinta (ensitilaus 2017)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi