Helsingfors stad

Protokoll

3/2020

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/4

 

12.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 28

Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning

HEL 2020-001104 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade Silvia Modig avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsfullmäktige

        konstaterade att Mia Haglund med stöd av 17 § 2 mom. i kommunallagen (410/2015), sedan stadsfullmäktiges ordförande kallat henne, blir ny stadsfullmäktigeledamot för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021

        konstaterade att centralvalnämnden förordnar en 10 ersättare i Vänsterförbundets fullmäktigegrupp för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroilmoitus 29.1.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att Silvia Modig (VF) 29.1.2020 har anhållit om avsked från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot efter att hon blivit vald till ledamot i Europaparlamentet. Ny ledamot blir i enlighet med inträdesordningen första ersättaren i Vänsterförbundets fullmäktigegrupp Mia Haglund sedan stadsfullmäktiges ordförande kallat henne.

Enligt 93 § i vallagen ska den kommunala centralvalnämnden på begäran av fullmäktiges ordförande förordna nya ersättare om antalet ersättare blir ofullständigt under tiden för fullmäktiges mandatperiod. När stadsfullmäktige har beviljat Silvia Modig avsked från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot kommer stadsfullmäktiges ordförande att begära att centralvalnämnden ska förordna en 10 ersättare i Vänsterförbundets fullmäktigegrupp.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroilmoitus 29.1.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.02.2020 § 75

HEL 2020-001104 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Silvia Modigille eron kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta

        toteaa, että kuntalain (410/2015) 17 §:n 2 momentin mukaisesti kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi kaupunginvaltuutetuksi tulee Mia Haglund vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi

        toteaa, että keskusvaalilautakunta nimeää Vasemmistoliiton valtuustoryhmälle 10. varavaltuutetun vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566