Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (4)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/7

 

29.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 17

Hallintosäännön muutos koskien valtionperintöjen käyttöä

HEL 2019-012937 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen mukaisesti siten, että muutokset tulevat voimaan 15.2.2020 alkaen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin hallintosääntö

2

Helsingin kaupungin hallintosääntö, muutokset näkyvissä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosääntöön esitetään muutosta, joka liittyy valtionperintöjen käyttöön. Hallintosäännön muutoksessa toimivalta valtion perintönä saadun ja kaupungille luovutetun omaisuuden käytöstä lisätään toimialalautakunnan yleiseen toimivaltaan ja poistetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan erityisestä toimivallasta.

Kaupunginhallituksen 13.1.2014 (§ 42) tekemän päätöksen perusteella valtion perintönä kaupungille tulevien kuolinpesien varojen hakuperuste ja käyttötarkoitus on sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämät avustukset järjestöille toimintaan, jolla tuetaan sosiaali- ja terveystoimialan voimassa olevan strategiasuunnitelman toteuttamista helsinkiläisen terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi. Hallintosäännön 18 lukuun 1 §:ään on kirjattu sosiaali- ja terveyslautakunnan erityiseen toimivaltaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, sosiaali- ja terveyslautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää valtion perintönä saaman ja kaupungille luovuttaman omaisuuden käytöstä.

Perintökaaren (40/1965) 5 luvun 1§:n mukaan perintö menee valtiolle, jollei perillisiä ole. Perintökaaren 5 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan omaisuus voidaan luovuttaa myös sille kunnalle, jossa perittävä on viimeksi asunut. Kiinteä omaisuus voidaan lisäksi luovuttaa sille kunnalle, jossa omaisuus sijaitsee. Asetuksessa valtion perintönä saaman omaisuuden luovuttamisesta (1257/2007) 1 §:n mukaan valtiolle perintökaaren tai Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 63 §:n nojalla tulleesta omaisuudesta tulee Valtiokonttorin ilmoittaa sille kunnalle, jossa perittävä on viimeksi asunut. Kiinteästä omaisuudesta on lisäksi tehtävä ilmoitus kunnalle, jossa omaisuus sijaitsee. Valtiokonttori lähettää kunnan kirjaamoon ilmoituksen jokaisesta haettavasta kuolinpesästä heti, kun pesänhoitajalta on saatu perukirja ja tieto siitä, että valtiolle perintönä tulleessa kuolinpesässä on omaisuutta. Ilmoitusten liitteenä on osaksi valmiiksi täytetty hakemuslomake. Hakemuslomakkeessa kunnan tulee ilmoittaa jokin sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä käyttötarkoitus haettavalle omaisuudelle. Valtiokonttori luovuttaa omaisuuden tähän käyttötarkoitukseen. Hallintosäännön mukaan kaupunginlakimiehen toimivaltaan kuuluu valtion perintönä saadun omaisuuden hakeminen kaupungille ja sen vastaanottaminen.

Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.6.2019 (§ 213) Helsingin hyvinvointisuunnitelman painopisteet ja tavoitteet, jossa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö on Helsingissä määritelty laajasti eri toimialojen keskinäiseksi yhteistyöksi sekä yhteistyössä toteutettavaksi kolmannen sektorin ja kaupunkilaisten kanssa. Hallintosääntömuutoksessa mahdollisestaan valtionperintövaroilla Helsingin hyvinvointisuunnitelman tavoitteisiin vastaaminen. Hallintosääntömuutoksen jälkeen kaupunginhallitus tekee päätöksen valtion perintönä kaupungille tulevien kuolinpesien hakuperusteista ja käyttötarkoituksesta. Tarkoituksena on käyttää valtionperintövaroja jatkossa myös kulttuuriavustuksiin.

Valtionperintöjen kirjanpidollinen käsittely muuttui vuoden 2019 alusta. Aiemmin valtionperinnöt olivat tasetilillä eikä niitä kirjattu tulosvaikutteisesti. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston muuttuneiden ohjeiden mukaan vuoden 2019 alusta lukien valtionperinnöt on kirjattu tuloihin ja menoihin. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä tuloutettiin taseessa olleet valtionperinnöt sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle (5 10 01). Vuoden 2020 talousarviossa valtionperinnöistä myönnettävien avustusten määrä on kirjattu talousarvion liitteeseen 1 Vuoden 2020 talousarvioon sisältyvät avustusmäärärahat ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat. Hallintosäännön muutoksen jälkeen on tarkoituksena uudistaa talousarvion kirjauskäytännöt ja valtionperinnöistä avustuksina jaettavat määrärahat osoitetaan talousarviossa. Valtionperintöinä saatavia tuloja seurataan ja tulojen perusteella arvioidaan vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä toimialalle valtionperinnöistä osoitettavien määrärahojen määrä avustuksiin. Kaupunginhallituksen yleisen toimivallan perusteella voidaan tarvittaessa osoittaa myös kesken vuoden kaupunginhallituksen erillispäätöksellä valtionperinnöistä määrärahoja toimialoille.

Hallintosääntöön esitettävät muutokset on kuvattu liitteessä 2. Ne on käsitelty sääntötyöryhmässä.

Hallintosääntöön esitettävät muutokset

Hallintosäännön 10 luvun toimialalautakunnan yleinen toimivalta 1 §:n 3 momenttiin esitetään lisättäväksi uusi kohta 9 valtionperintönä saadun ja toimialalle osoitetun omaisuuden käytöstä. Hallintosäännön 18 luvun erityinen toimivalta sosiaali- ja terveystoimialalla 1§:n 1 momentin 2 kohta esitetään poistettavaksi tarpeettomana.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin hallintosääntö

2

Helsingin kaupungin hallintosääntö, muutokset näkyvissä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala

Sosiaali- ja terveystoimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.01.2020 § 3

HEL 2019-012937 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen mukaisesti siten, että muutokset tulevat voimaan 15.2.2020 alkaen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566