Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (3)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/4

 

29.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 14

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston varajäsenen valinta

HEL 2020-000118 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

        myönsi Katja Niemelle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

        valitsi Iiris Karppisen varajäseneksi (Antti Kauppisen henkilökohtainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti valtuutettu Anna Vuorjoen ehdotuksesta Iiris Karppisen uudeksi varajäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaostoon.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroanomus 7.1.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Katja Niemelle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee __________ varajäseneksi (Antti Kauppisen henkilökohtainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Katja Niemen (Vas.) 7.6.2017 § 273 varajäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaostoon (1.1.2019 alkaen kulttuuri- ja kirjastojaosto) vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Katja Niemi pyytää 7.1.2020 eroa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston varajäsenen luottamustoimesta paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroanomus 7.1.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kulttuuri- ja kirjastojaosto

Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.01.2020 § 21

HEL 2020-000118 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Katja Niemelle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee __________ varajäseneksi (Antti Kauppisen henkilökohtainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566