Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2020

1 (4)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/4

 

15.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston varajäsenen valinta

HEL 2019-012232 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

        myönsi Kaisa Hernbergille eron kaupunginhallituksen elinkeinojaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

        valitsi Reetta Vanhasen varajäseneksi (Fatim Diarran henkilökohtainen varajäsen) kaupunginhallituksen elinkeinojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Kaisa Hernbergin (Vihr.) 5.6.2019 § 188 varajäseneksi kaupunginhallituksen elinkeinojaostoon kesäkuussa 2019 alkavaksi toimikaudeksi. Kaupunginvaltuusto myönsi 11.12.2019 § 367 Hernbergille eron kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimesta, minkä johdosta hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa elinkeinojaostoon.

Hallintosäännön 2 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaostoon valittavan henkilön tulee olla kaupunginhallituksen jäsen tai varajäsen.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.12.2019 § 855

HEL 2019-012232 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Kaisa Hernbergille eron kaupunginhallituksen elinkeinojaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee Reetta Vanhasen varajäseneksi (Fatim Diarran henkilökohtainen varajäsen) kaupunginhallituksen elinkeinojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Käsittely

16.12.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Sanna Vesikansan ehdotuksesta esittää Reetta Vanhasta varajäseneksi kaupunginhallituksen elinkeinojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

02.12.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 11.12.2019 § 367

HEL 2019-012232 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

        myönsi Kaisa Hernbergille eron kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsi Reetta Vanhasen jäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Käsittely

11.12.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti valtuutettu Kaisa Hernbergin ehdotuksesta Reetta Vanhasen uudeksi jäseneksi kaupunginhallitukseen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566