Helsingin kaupunki

Esityslista

21/2019

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/4

 

11.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.12.2019 § 813

HEL 2019-012232 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Kaisa Hernbergille eron kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee _______________ jäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi