Helsingin kaupunki

Esityslista

21/2019

1 (2)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/7

 

11.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.11.2019 § 797

HEL 2019-007773 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A)
Kaupunginvaltuusto vahvistaa Pasilan Postipuistossa sijaitsevan asuinkerrostalotontin (AK) 17125/2 sekä pysäköintitontin (LPA) 17124/1 vuokrausperiaatteet liitteen 2 mukaisesti.

B)
Kaupunginvaltuusto vahvistaa Vartiokylän Itäkeskuksessa sijaitsevien asuinkerrostalotonttien (AK) 45048/11 ja 12 sekä pysäköintitontin (LPA) 45048/8 vuokrausperiaatteet liitteen 2 mukaisesti.

C)
Kaupunginvaltuusto vahvistaa Vartiokylän Myllypurossa sijaitsevien asuinkerrostalotonttien (AK) 45141/3 ja 4, 45142/19 sekä 45146/10 vuokrausperiaatteet liitteen 2 mukaisesti.

Käsittely

25.11.2019 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Anni Sinnemäki, Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 29.10.2019 § 543

HEL 2019-007773 T 10 01 01 02

Kollikatu, Lavakatu, Kauppakartanonkatu, Yläkiventie, Yläkivenrinne

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että

        kaupunki vahvistaa Helsingin Pasilan ja Vartiokylän asemakaavan muutoksiin nro 12475, 12443, 12327 ja 12409 sisältyvien liitteessä 1 mainittujen asuinkerrostalotonttien (AK) ja autopaikkatonttien (LPA) tai niistä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet liitteen 2 mukaisesti myöhemmin päätettävästä ajankohdasta lukien 31.12.2080 saakka.

Käsittely

29.10.2019 Ehdotuksen mukaan

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan asian nro 8 kokouksen asiana nro 14.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Anne Björn, tonttiasiamies, puhelin: 310 32870

anne.bjorn(a)hel.fi